328- İSLAM HUKUKU İLE BEŞERİ HUKUK

ARASINDA KARŞILAŞTIRMA:

 

İslam hukukunda cezai sorumluluğun ortadan kallmasının hedefi bunlardır. Beşeri hukukda da aynı sebebler cezai sorumluluğun ortadan kalkması için kabul edilmektedir. Bu sebeplerin hükmü gerek islam hukukunda gerekse beşeri hukukda keyfiyet bakımından aynıdır. İslam hukuku hakların kulanılmasını, vazifenin ifasını, filin mübah kabul edilmelsi için sebeb kılmaktadır. Binaenaleyh hakkın kullanılması veya vazifenin ifası sırasında işlenen fiilleri suç saymamaktadır.  Aynı hüküm Mısır ceza kanununda olduğu gibi, günümüzde uygulanmakta olan diğer beşeri  kanunlarda da mevcuttur. İslam hukuku zorlama, sarhoşluk, delilik ve yaşın küçüklüğü hallerinde işlenen fiili suç saymakla beraber czayı kaldırmaktadır. Beşeri hukukda da aynı hükümler mevcuttur. İslam hukuku bazı önemli suçlarda tevbe edip vazgeçenlerin cezasını bağışlamaktadır. Beşeri hukukda da aynıhusular mevcuttur.

İslam hukukuyla beşeri hukuk arasında kesin fark şudur: İslam hukukunda fiillerin mübah oluşlarıyla cezaların kaldırılışı ve affın sebebleri ta ilk gününden beri, aynı yaklaşık olarak onüç yüzyıldan beri mevcuttur. Ve onüç asır önce de bugün olduğu gibi kabul edilmiştir. Halbuki beşeri hukuk bütün bu hususları onsekizinci yüzyılın sonlarıyla, ondokuzuncu yüzyılın başlarında ancak tedricen kabul etmiştir.