B- CEZAİ SORUMLULU⁄UN ORTADAN

KALKMASI

 

324- CEZAİ SORUMLULU⁄UN ORTADAN KALKMASININ SEBEBLERİ:

 

Az önce cezai sorumluluğun üç esasa dayandığını belirtmiştik363. Sırasıyal bunlar:

(363) 285 nolu paragrafa bakınız.

a) Yasak bir fiili işlelmek,

b) Failin işlediği fiili kendi isteği ile işlemisi,

c) Fiili işlerken idrak sahibi olması.

Biz bu üç unsurun esas olduğunu yukarda ifade etmiştik. Bu üç esas mevcut olunca cezai sorululuk durumu ortaya çıkar. Eğer bu üç esasdan birisi mevcut olmazsa suçlu fiilinden dolayı cezalandırılmaz. Ancak bütün hallerde cezlandırılmama durumunun tek bir sebeb ircaı varid değildir. Eğer bir fil yasak olmazsa genel manada onun için bir sorumululuk terettüb etmez. Çünkü yasaklanmayan bir fiilden sormululuk olmaz. Eğer fiil yasaklanmış ama fail idrakin yitirmiş ve şuursuzca cezai sorumluluk yine kaim olmaz. Ceza failin idrakini veya şuurunu yitirmesiyle ortadan kalkar.

Şu halde sorumluluk ya fiille taalluk eden bir sebebden dolayı, ya faile taalluk eden bir sebebden dolayı ortadan kalkar. Fille taalluk eden sebebden dolyı ortadan kalkmasıyla fiil mübah olur. İkincisinde ise fiil yine yasak olarak kalır ama işleylene ceza verilmez.