320- SUÇLUNUN FİİLİNİN KESİNTİYE ⁄RAMASI:

 

Suçlu; hareketini kesen ve inkitaa uğratan bir başka engele çarpmadığı sürece fiilinin neticesinden sorumludur. İnkıtaa uğraması halinde ise sadece fiilinden sorumludur, fiilinin neticesinden değil. Binaenaleyh bir kimse öldürmek kastıyla, öltürücü yara açar, yaralanan kişi ölürse, yaralayan kasıtlı öldürme suçundan sorumlu tutulur. Ama üçüncü bir şahıs gelir de o yaralanın boynunu keserse, katil üçüncü şahıstır. Birinci ise katil değil yaralayandır. Çünkü birincisinin fiili bir noktada inkitaa uğramış, neticesiz kalmış, üçüncü şahsın fiili onun filini kesmiştir.

Suçlunun fiili neticeye ulaşmayıp inkitaa ugrarsa suçlu neticeyi kastetmiş de olsa fiilden sorumlu, fakat neticeden sorumlu, değildir. Mesela, bir kimse ölürme kastıyla bir insanı yaralar da yara iyileşirse, yaralama suçundan sorumlu olur, katl suçundan sorumlu olmaz. Çünkü yaralama  fiilinin etkisi inkitaa uğramış ve ölüm neticesine ulaşmamıştır.