319- NETİCEYE SEBEB OLAN SAİKLERİN ARTMASI:

 

Genel kaide şudur: Suçlu tek başna bir suçu işlemişse ve suç kendi fiilinin sonucu ise veya kendi fiiline diğerllrinden münferit olarak bakıldığı takdirde361 neticenin meydana gelmesinde kendisinin filinin müdahalesi söz konusuysa suçlu fiilinin neticesinden sorumludur. Neticeyi doğuran sebeb suçlunun fiili de olsa suçlunun fiili neticenin doğmasına sebeb olan faktörlerden birisi de olsa sorumluluk kalkmaz. Mesela bir başka kişiyi öldürmek kastıyla atıp başka birisini yaralasa bu yaralama sonunda adam ölse yaralayan kişi kasıtlı öldürme suçundan sorumludur. Eğer öldürülen kimse daha önce öldürücü yaralar almışsa, suçlu da bu yaralara başka öldürücü yaralar eklemişse ve ölen kişi bunun neticesinde ölmüşse suçlu kasıtlı öldürme suçundan sorumlu tulutur, isterse  ölüm neticesi alınan yarların hepsinin sonucu olsun. Öldürülen kimsenin aldığı yaraların suçlunun fiilinden neşet etmiş olmasıyla (kendisinin bizzat yaralaması gibi) başkasının fiilinden neşet etmiş olması arasında (bir insanın vurması veya bir hayvanı toslaması gibi) fark yoktur.

(361) Suçlunun diğer faillerle alakası bulunmadığı kabul edilir.

Tecavüze uğrayan kişi öldürücü yarlar almışsa ve bu öldürüü yaraların sebebi meşru müdafaa gibi normal bir fiil ise (şöyle ki, bir kişi bir başkasını vursa yahut öldürmek kastıyla birkç yara açsa ve adam bu yaraların hepsinden ölse) suçlu kasıtlı öldürme suçundan sorumludur. İsterse ölenin almış olduğu öldürücü yaraların bir kısmı normal bir fiilden neşet etmiş olsun. Önceki yaraların kasıtsız olması halinde de hüküm aynıdır. Kasıtsız yaraların veya mübah olan bir fiilden neşet eden yaraların hükmü de suçlunun meydana getirdiği yaralamaların hükmüne tabidir, ondan farklı değildir.

Şayet yaralamalardan bir kısmı diğerinden daha ağır ise, en basıt yaramaları meydana getiren suçlunun fiili tek başına öldürücü olduğu takdirde kasıtlı öldürme suçundan sorumludur. Kaldı ki, her suçlunun myedana getirdiği yaralamaların sayısının önemi yoktur. Mesela bir kişi bir yaradan ölse, bunlardan bir  tek yara isabet ettiren suçlu (isterse diğer bütün yaralamalar bir tek şahsın fiilinden doğsun) katl suçundan sorumludur.

Yaralanan kişi kendisini iyi tedavi etmezse veya tedavisini ihmal ederse, yahut da doktora yarasını iyileştirmesi için müracaat eder, doktor da yanlış tedavi ederse, yahut yanlış olarak yapılan bir ameliyat sonucu yara iyileşmez ve bütün bunların neticesinde adam ölürse yine suçlu kasıtlı öldürme suçundan sorumlu olur. Çünkü fiili tek başına öldürücüdır. Veya onun fiili ölüm neticesinin ortaya çıkımasında tek başına müessirdir.