311- İNTİHAR VE CEZAİ SORUMLULUK:

 

İslam hukuku katli yasakladığı gibi intiharı da yasaklanmıştır. Hem de hadisi şeriflerde intihar yasaktır. İşte, buna dair ayeti celiller:

“Hak ile olması müstesna Allahın haram kıldığı canı öldürmeyin.” (İsra: 17/33)

İntihar ise cana kıymaktır.

“Kendinizi öldürmeyiniz. Muhakkak ki Allah sizin için Rahim olandır.” (Nisa: 4/29)

Allahın Resulü ise buyurmaktadır ki: “Hem kim ki kendisini bir demirle öldürürse kıymet gününde elinde o demir parçacığı ile getirilr, cehennem azabının içinde kalıverir. Her kim de kendisini bir zehirle zehirlerse, kıyamet gününde o zehir elinde bulunarak cehenem ateşine girdirir, orada sürekli kalır. Kim de kendisini ağaçtan atarak öldürürse o da cehenneme fırlatılarak atılır, orda ebediyyen kalır.”

İntihar kasıtlıda olabilir, yanılarak da olabilir. Her iki hal de islam hukukuna göre yasak ve haramdır.

İntihar gerçekleştikten sonra artık bir ceza terettüb etmez. Çünkü dünyevi ceza ölümle sakıt olur. Fakat kefaret konusunda islam hukukçuları ihtilaf etmişlerdir. İmam Malik, İmam Azam cana kıymakta mutlak manada kefaret olmayacağını kabul etmektedirler. Ahmed İbn Hanbel’in mezhebi de bu konuda Maliki ve Hanefi mezhebine benzemektedir. İmam Şafii ise kasıtlı veya yanılarak canına kıyıp kendisini öldüren kimsenin malından kefaret verilmesi gerekeceğini önem sürmektedir. Bazı fakihler de cana kıyma halinde kefaret gerekeceği hususunda Şafii mezhebinin görüşünü benimsemektedirler. Ama halen cana kıyma halinde mal ile kefaretin mümkün olabileceğini kabul etmektedirler346. Kefaret taabbüdi bir cezadır. Onun bizzat suçlunun menfaatı murad olunur. Binaenalayh intihar edenin malından kefaret verilmesini kabul edenler bu noktayı gözönünde tutmaktadırlar.

(346) Esna’el-Metalib, C: 4, S: 95. Nihayet’ül-muhtac, C: 7, S: 365. El-Muğni, C: 10, S: 39. Bedai’üs- senaai, C: 7, S: 252. Şerhi Derdir, C: 4, S: 254. Mevahib’ül-celil, C: 6, S: 268.

İntihar haram olduğuna göre intihar eden kişinin suç ortağının da cezalandırılması gerekir. İster bu ortaklık teşvikle olsun, ister ittifak ve yardım şeklinde olsun, intihar etmek isteyen kişi ölmediği takdirde intihar suçuna teşebbüsünden dolayı cezalandırılır. Eğer bu suça teşebbüsünde ortakları varsa onlar cezalandırılırlar. Fakat hepsinin çarptırılacağı ceza tazir cezasıdır.

İslam hukukunun intiharı yasak sayışı ve intihara teşebbüs veya intihar eden yardımcı olana ceza vermesi tamamen modern hukuk sistemlerinde kabul görmüş olan bir görüştür. İngiliz Sudan ve İtalyan gibi devletlerin ceza kanunları da aynı görüştedir. Mısır ve Fransız kanunları ise intiharı suç olarak kabul etmez, binaenaleyh intihar edenin suç ortağı olarak da kimseyi sorumlu tutmaz.