268- SUÇ ORTA⁄ININ MUHTEMEL MAKSADINA GÖRE CEZALANDIRILMASI:

 

Mütesebib (suça sebeb olan kişi), birisini suç işlemeye teşvik etse, mübaşirin işlediği fiillerin muhtemel neticelerinin hepsinden sorumludur. İsterse kendisi o neticeleri kastedmiş olmasın. Mesela bir kişi, bir başkasının teşviki sonucu bir adamı dövse ve bunun neticesinden adam ölse dövmeye sebep olan suç ortağı sadece dövme fiilinden sorumlu tulumaz, kasta benzer ölüm suçundan da sorumlu tutulur. Zira ölüm hadisesi dövme suçunun işlenmesi esnasında muhtemelen vuku bulan bi neticedir. Keza bir kimse birisini dövmek üzere bir kişiyi teşvik etse, o da döverek elini veya kolunu koparsa o dövmeyi teşvik eden mütesebbib suç ortağı bir uzvu yok etme suçunda mes’ul olur. Çünkü dövme fiilinin beklenen neticelerinden birisi de budur.