266- SUÇ ORTA⁄ININ SUÇU İŞLEMEKTEN VAZGEÇMESİ VE BUNUN SUÇLU ÜZERİNE TESİRİ:

 

Suç ortağı suç işleyen kişiyle sözleşmesinde veya teşvikten dönerse, yahut da suçluya yardım etmekten vaz geçerse, buna rağmen suçlu suç işlerse sözleşme ve yardım durumundan vazgeçmiş olan ortağı cezadan affetmek kolaydır. Zira ortaya çıkan hadisede onun bir dahli yoktur, hadiseye sebeb olmuş da değildir. Teşvik durumunda ise suç ortağının cezasının affedilmesini söylemek zor olacaktır. Ancak teşvikçi, kendi teşvikinin fiilin meydana glmesindeki etkisinin bütünüyle ortadan kalkmış olduğunu ispat ederse affedilebilir. Suçlunun kendisinin teşvikinden etkilenmeden suçu işlemiş olduğunu açıkça ortaya koyması gerekir. Fakat bu ispat da onu teşvik veya suçda ittifak cezası ile cezalandırmaktan alakoymaz. Çünkü gerek suç işlemeye ittifak gerekse teşvik hareketleri bizatihi günah ve dolayısıyla suç olan davranışlardır. Ayrıca günah olan bir noktada suçluya yardımcı olma cezasının verilmesini de önlemez.