264- SUÇLA İŞTİRAK ARASINDAKİ SEBEBİYET BA⁄LANTISI:

 

İştirak suçu ancak suçun vukuu ile iştirak eden kişinin davranışları arasında doğrudan doğruya bir sebeb bağlantısı mevzu bahis olursa var kabul edilir. Eğer ortaklık nedeniyle aralarında bir sözleşme vaki olmuşsa ve bu suç da mevzu bahs olan sizleşmenin neticesinde işlenmişse iştirak suçu mevcuttur. Ama suç söz konusu ittifakın sonucu olarak  işlenmemişse iştirakten bahsedilemez. Eğer iştirak nedeni teşvik ise işlenen suçun teşvik sonucu vaki olması gerekir. Ama suç teşvikten başka bir neden dolayısıyle işlenmişse veya direkman suçu işleyene teşvikin herhangi bir etkisi olmamışsa, iştirak bahis konusu değildir. Yardım ile suçun işlenmesi arasında da bir sebebiyet bağlantısının bulunmsı gerekir. Mesela birisini öldürmesi bir adamı muayyen bir yere götürüp orada öldürmek istediği kişiyi getirdiği kişiyi evine dönmesi için kendi başına bırakırsa, sonra suçlu ittifak edilen mahalle gelip öldürmek istediği kişinin evine gittiğini anlayarak adamı gidip evinde öldürürse katili suç mahalline götüren kişi, fiilleri arasında sebebiyet bağlı bulunmadığı için doğrudan dğruya suç ortağı olarak kabul edilemez. Ama ortaklık durumunun mevcut olmaması katil konusunda ittifak, teşvik ve yardım suçundan dolayı cezalandırılmasını enellemez. Çünkü katle teşvik, yardım ve ittifak başlı başına günahdır ve dolayısıyla suçdur. Ancak kastolunan suçun tatbiki konusunda suç ortağı olarak ceza verilmez.