260- MÜBAŞİRİN DURUMUNUN CEZAYA TESİRİ:

 

Mübaşereten suça iştirak edenlerden herbirine o suç için konulan ceza icab etmekle beraber her mübaşirin cezası kendi özel şartları gözönünde bulundurularak verilir. Bu noktada esas kaide şudur. Her suçluya verilecek ceza fiilin niteliği, failin vasıfları ve maksadı ile bağlantılıdır. Bir fiil herhnagi bir suçlu için saldırı mahiyetinde olurken bir diğeri için meşru müdafaa şeklinde olabilir. Bir diğeri için uslandırıcı mahiyette olabilir. Faillerden birisi deli biri akıllı, biri kasıtlı diğeri yanılarak suçu işlemiş olabilirler. İşte bu gibi durumlar cezaya tesir eder. Meşrumüdafaa veya uslandırmak kastıyla işlenmiş olan fiillerin müdafaa ve uslandırma hududunu geçmemesi halinde ceza yoktur. Deliye de ceza terettüp etmez. Yanılarak suçu işlemiş olan kişinin cezasıyla, kasten o suça iştirak etmiş olan kimsenin cezası aynı değildir.