259- MÜBAŞİR (SUÇA DİREK OLARAK İŞTİRAK EDENLER) İN CEZASI:

 

İslam hukukunda temel kaide şudur; Failerin birden fazla olması herbirinin müstehak oldukları cezaya çarptırılmalarına tesir etmez. İsterse suça her biri teker teker iştirak etmiş olsunlar. Binaenaleyh başkalarıyla herhangi bir suça mübaşereten iştirak edenlerin cezası tek başına aynı suçu işleyenlere verilecek cezanın aynıdır. İsterse suçlu-birden fazla olduğu takdirde-suçu oluşturan fiillerin hepsini teker teker yapmış olmasın.