371- SPORTİFFAALİYETLERDE

YARALAMANIN HÜKMÜ

 

Sportif oyunlarda, oyuncu ve yöneticiler arasında yararlananlar bulunabilir. Eğer bu, yarışmaya katılanların zor kullanarak başarıya ulaşması için bir oyun ise ve normal şartlarda bu oyun taraflardan birine karşı kuvvet kulanılmasını gerektirmiyorsa, hasmı vurmayı ve yaralamayı hedef almıyorsa bu durumlarda genel şer’i prensipler geçerlidir. Çünkü burada yaralma olayı oyunun zaruri gereklerinden değildir. Eğer fail, karşısındakini kasıtlı olarak yaralarsa, “kasıtlı suç işlemek” den sorumludur. Yaralama olayı ihmal ve becerisizlik neticesinde meydana gelmişse, o takdirde yaralayının “kasıtsız suç” işlemekten sorumlu tutulması gerekir. Güreş ve boks gibi hasma karşı kuvet kulanılmasını veya vurulmasını gerektiren oyunlara gelince... Böyle oyunların sonucunda meydana gelen yaralama olaylarının cezası yoktur. Eğer oyuncu, yarışmanın normal gereği olan hususları aşacak bir harekette bulunmamışsa... Çünkü oyunun tabii gereği, aslında bilinen şekil içerisinde, normal olarak bir takım yaralanma olaylarının meydana gelmesini gerektirir. Ama oyuncu oyunun hududunu aşar, normalin dışında karşısındakine zarar verici bir davranışta bulunursa ve fiilde kasıt varsa “kasıtlı suç” işlemeketen, herhangi bir kast söz konusu değilse o takdirde “kasıtsız suç” işlemekten cezalandırılır.