183- İKİNCİ PRENSİP:

AFDA YANILMANIN YEĞ TUTULMASI:

 

İslam hukukunda kesinleşmiş olan temel prensiplerden birisi de; “cezada yanılmaktansa afda yanılmanın daha iyi olduğu” hususdur. Bu prensipin esası Allah Resulunun şu hadisi şerifine dayanır: “Devlet reisinin cezada yanılmasındansa, afda yanılması daha hayırlıdır149.” Bu prensibin anlamış şudur: Ceza ile hüküm vermek ancak suçlunun suçu işlediği tespit olunduktan sonra doğru olur. İşlenen suç nassın intibak etmesi gerekir. Suçlunun suçu işlediği konusunda veya yasaklamam hükmünün suçluya atfedilen fiile intibakı hususunda bir şühe mevcut ise suçlunun bağışlanması, yani beraat etmesi gerekir. Yani şüphe halinde beraat toplum için daha iyidir ve şüphe halinde suçsuzu cezalandırmamak adaletin tahakkukuna daha uygundur.

(149) Buhari ve Müslim.

Afda yanılma prensibi haddi kısas ve diyeti, taziri gerektiren bütün suçlara intibak eder.

Denilebilir ki şüphe hallerinde hadlerin durdurulması prensibi bütün önemine rağmen afda yanılma prensibinin tatbiki olarak değerlendirilmiştir. Haddin durdurulması suçlunun beraatı ile neticelenen haller az da olsa.