170- ŞAİRİN İSLAM HUKUKU TEŞRİATINDAKİ UMUMİ MAKSATLARI:

 

Şari islam hukukunun hükümlerini lüzumsuz yere koymamış bilakis onunla ummui maksatlar gerçekleştirmek kastini gütmüştür. Şeri hükümlerin ve metinlerin tatbikatını bilebilmek ancak şariin o metni koymaktaki masadını bilmekle mümkün olur. Çünkü lafız ve ifadelerin anlamlara delaleti birden çok şekilde olabilir. Birden çok anlamlara delalet eden bu lafzların bu anlamlardan sadece birine delalet ettiğini kavramak şariin buradaki maksadını kavramaya bağlıdır. Bazı durumlarda da nasslar birbiriyle çelişir. Şariin nasslarla kastettiği husus bilinmeden bu çelişki ortadan kaldırılmaz ve çelişik gibi görülen hükümlerin arasında uyum sağlanamaz. Öyleyse islami teşriatla ilgili konularda araştırma yapan herkesin herşeyden önce şariin teşriden maksadının ne olduğunu kavraması ve Kur’an metinlerinin nazil olduğu vakaları ve sebeplerini bilmesi lazımdır. Yahud da sünnetin varid olduğu hadiselerin nedenini bilmelidir ki nassın anlaşılmasına yardımcı olsun. Nassın nüzül sebebleri hadislerin varid oluş nedenleri tefsir ve hadis kitablarında anlatılmıştır. İslam hukuku metodolojisi bilginleri şariin teşrindeki umumi maksadlarını üç temel prensipte toplamışlardır.