140- BU KAİDELER NASIL ÇIKARILMIŞTIR?

 

Hukuk metodolojisi (Usul-ü Fıkıh) bilginleri arab gramerinin ifade özelliklerini gözönünde bulundurarak kelimenin bilinen manaya dil bakımından delaletini nazarı itibara alarak çıkarmışlardır. İslam hukuku bilginleri; sözleri ve ifadelerin delalet ettiği mana, bu hususdaki kapalılık veya açıklık konusunu derinliğine araştırmışlardır. Hukuki metinleden bir kısmı vazıh, bir kısmı girifttir. Ayrıca islam hukukçuları söylenen sözün birden fazla manaya gelmesi, genelliği ve bütün fertlerini ihtiva etmesi noktasından, lafzın hususiyeti, bazı fertlere intibak edip bazılranı intibak etmemesi konusunu tetkik etmişlerdir. Şu halde lugat bakmından hukuki metinlerin dilinin yorumlanmasında kabul edilen prensipleri bulmak için önce ifadenin delaletini, lafızları ve mefhumlarını bilmemiz, ikinci olarak delalet eden iffadenin kapalılık ve açıklığını öğrenmemiz üçüncü olarak da lafızın umumiyetini hususiyetini bu noktadaki iştirakini görmemiz gerekir. Şeri metinlerin anlamlarının çıkarılmasında esas olarak tefsir kaideleri gözönünde bulundurulur. Vakıa şeri olmayan ve arap dilinde kulanılmış bulunan diğer anlamları da uygulandığı variddir.