132- İCMA’ HER TÜRLÜ KANUN, KARARNAME VE TÜZÜKLERİN KAYNAĞIDIR:

 

Hükümetin anayasal şeklini nazarı itibara almaksızın cezai kanunlar, kanun koymakla yetkilil olanların çıkardıkları metinledir. Bu metinle eğer parlementer kanalla gelirse Mısır Hukuk literatüründe kanun adını alır. Eğer kral parlementonun haberi olmadan bir karar çıkarırsa buna kanun kuvvetindeki kararname adı verilir. Bu Mısır anayasasının 41. maddesince belirlenmiştir. Her iki halde de kanun ve kararnameleri parlementonun çoğunluğunun kabul etmesi gerekir. Çoğunluk kanun ve kararnamenin çıkmasını kabul ederse kral bunun yayınlanmasını emreder ve fertleri bu kanun ve kararnamelere uymak mecburiyetinde bırakır. Şu halde kanunların kaynağı eksik bir icma’dır veya kanunun ihtiva ettiği kaide ve prensipler konusunda ekriyete dayalı bir icma’dır. Yükümlülük ifade eden kanunun kuvveti bu icmadan neşet etmez. Sadece devlet reisinin kanun çıkarmasında ve tatbikat alanına koymasında kuvvetini alır. Bu durumda icma’ tahmini bir delilidir, kati bir delil değildir.  Tüzük ve yönetmelikler ise idari organların veya mahalli yönetimlerin herhangi bir kanunu uygulamak için koydukları kaidelerdir. Bu yetkiyi kanun metinleri onlara tanır. Binaenaleyh layiha ve kararların kaynağı, eksik bir icmadır ve zorlalyıcı müeyyideyi de kaunu çıkaran devlet reisinin emrinden olmaktadır. Kanunu çıkaran güç o mahalli yönetimlmere kanun yetkisini vermiştir.