125- SÜNNETİN RİVAYETE GÖRE ÇEŞİTLERİ:

 

Rivayet durumuna göre sünnet üç kısma ayrılır.

 

1- Mütevatir sünnet,

2- Meşhur sünnet,

3- Ahad sünnet.

1- Mütevatir sünnet: Allahın Resulünden fertlerinin yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan (ki bu imkansızlık ya çocukluklarından, yahut eminliklerinden olur) bir topluluğun Resulden rivayet ettiği, sonra bu topluktan benzer bir topluluğun rivayet ettiği ve böylece toplu rivayetlerin birbiri ardısıra geldiği, sünnetlerdir. Bu bize kadar ulaşan sünnetin ravi tabakalarının yalan üzere birleşme imkanları yoktur. Peygamberin söylediğini balangıçda ondan alarak bize kadar intikal ettirmşilerdir.

Namaz, oruç ve diğer dini ibadetler ile ilgili ameli sünnetler bu kısma girer. Ki onları, Resulden büyük bir topluluk rivayet etmiş ve onu bir başka büyük topluluk alarak nakletmiştir. Bunca asırların geçmesine rağmen hiçbir yerde değişik bir beyan ortaya çıkmamıştır.

2- Meşhur Sünnet: Allah Resulünden bir veya birden fazla sahabenin tevatür derecesine varmadan naklettiği rivayettir. Ancka Allahın Resulünden bir veya birden fazla sahabenin tevatür derecesine varmadan rivayet ettiği bu sünneti daha sonra tevatür derecesine varan bir topluluk rivayet etmiş ve böylece bize geliceye kadar tevatür derecesine erişmiştir. Bu sünnetin birinci basamağında tevatür derecine ulaşmayan fert veya fertler bulunur ama, ikinci ve üçüncü ravileri topluca rivayet etikleri için tevatür derecesine ulaşır. Hz. Ömer’in, İbn Mesud’un ve diğer sahabelerin meşhur rivayetleri bunlardandır.

3- Ahad tarikiyle gelen sünnet: Allahın Resulünden tevatür derecesine ulaşmayan fretlerin veya topluluğun tarafından tevatür derecesine ulaşmayacak şekilde intikal ettirilerek bize kadar ulaşan sünnetledir. Buradaki ravi zincirinden buluan fertler veya topluluk tevatür derecesine ulaşmadığı için buna ahad sünnet adı verilir. Hadislerin kısmı azamı bu bölüme girer.