II- SÜNNET

 

123- SÜNNETİN TARİFİ:

 

Sünnet; Hz. Peygamberden kavil, fiil ve takrir halinde bize intikal eden eserlerdir. Şu halde sünnet üç türlüdür. Kavli sünnet fiil sünnet ve takriri sünnet.

 

1- Kavli sünnet: Allah Resulünün muhtelif vesilelerle söylemiş olduğu hadisi şeriflerdir. İşte bazı örnekleri:

“Müslüman kişinin kanı ancak üç şeyden birisi için helal olur: İmandan sonra küfür, evlilikten sonra zina ve -cana can için olmaksızın- kasten öldürme.”

“Kimin bir ferdi öldürülürse onu ailesi iki şeyden birisini seçmekle mükellefdir. İsterlerse öldürürler, isterlerse diyet alırlar.”

“Bakirenin bakireyle zinası yüz değnek ve bir yıl sürgündür.”  

“Daldaki meyvede, dağdaği sığınakta el kesme yoktur.”

“Kim içki içerse ona sopa vurunuz, sonra gene içerse yine sopa vurunuz.”

2- Fiili sünnet: Allah Resulünün zine yapanın ikrarı üzerine suçluyu cezalandırması, hırsızlık yapanın sağ elini kesmesi gibi tatbikatı fiili sünnetlerdendir. Davacının yemini ie şahitlerin şahitliği ile hüküm vermesi de böyledir.

3- Takrir sünnet: Allah Resulünün sahabelerinden südür eden ve onun tarafından sükütla karşılanan, yahut reddedilmeyen veya muvafık görülen fiil ve sözleridir. Binaenaleyh Allah Resulünün kabul ettiği sahabenin sözleri ve hareketleri Allahın Resulünden sudur etmiş gibi kabul olunur. Bunun tipik bir örneği, Allah Resulünün Muaz ibn Cebeli Yemen’e vali olarak gönderdiği sıradaki sözleridir. Allahın Resulü Muaza: “Ne ile hükmedeceksin” der. O da: “Allahın kitabıyla hükemlerim” der. “Eğer Allahın kitabında verilecek hüküm bulamazsam Resulünün sünneti ile, onda da bulamazsam kendi görüşümle içtihat ederek hüküm veririm” der ve Allahın Resulü şu sözleriyle Muaz ibn Cebel’in söylediklerini doğrular: “Hamdolsun o Allaha ki Allah elçilsini razı olacağı bir şeye muvaffak kıldı.”