B- ŞER’İ HÜKÜMLERİN DELİLLERİ:

 

(İslam Hukukunun Kaynakları)

 

114- GENEL NİTELİLKLERİYLE İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

 

Kur’an, sünnet, ecma ve kıyasın Aslam hukukunun ana kaynağı olduğu, tüm islam hukukçuları tarafından ittifakla kabul edilmektedir. Hukuki hükümler bu dört kaynaktan çıkarılır. Keza islam hukukçuları tarafından ittifakla kabul edilmektedir ki; bu dört ana kaynağa istinad eden hükülere uymak vacibtir. 

İslam hukiku bilginleri bu dört ana kaynaktan çıkardıkları delilleri ve delil çıkarma metotlarını saydığımız şekilde sıraya uygun olarak tertib ederler. wbuna göre islam hukukunun ilk kaynağı Kur’andır. İkinci kaynağı sünnet, üçüncü kaynağı icma, dördüncü k aynağı ise kıyasdır. Eğer meydana gelen olayın hükmü Kur’anda bulunmazsa sünnete müracaat edilir.

İslam hukukunun diğer bazı kaynakları daha vardır, ki bu konuda islam hukukçuları arasında bir ittifak yoktur. Bazı islam hukuku bilginleri bu kaynakların dışıda bazı kaynaklara mutlaka uyulması gerektiğini kabul ederlerken bir diğer grub da böyle bir zarureti kabul etmezler. Üzerinde ihtilaf olunan kaynaklar ise şunlardır: İstihsan, İstishab, Masalih-i mürsele, örf, önceki dini hükümler ve sahabenin mezhebi.