99- YASAKLAR (MASİYYET = GÜNAH) NASIL BİLİNİR?

 

Hakkında gerek had, gerekse keffaret konmuş olsun, yahutta hiç birisi konmamış olsun bütün masiyyetler İslam hukukunda açıkça beyan edilmiştir. İsteyen herkes bunları kitab ve sünnetten öğrenebilir.

Binaenaleyh İslam hukukunda yasaklar öğrenmenin yolu beşeri hukukdaki suçları öğrenmenin yolunun aynıdır. Yani, ittila ve tedkik. Kim günahları araştırır ve tedkik ederse islam hukukundaki hükmünü öğrenir. Beşeri hukukda da nelerin suç olduğunu ancak kanun maddelerinin görüp inceleyerek öğrenmek mümkündür. Günahları inceleyip etüt etmemiş olan kimse İslam hukukunu bilmiyor demektir. Aynı durum kanun maddelerini öğrenmemiş insanlar için de variddir.  Yasakların bir tek kitab içinde koplanmamış olması hiçbir zmaan için İslam hukukunun eksikliğini ifade etmez. Zira önemli olan, suçlar için ayrı bir bölüm ayırıp toplamak değil, suç olaraka kabul edilen fiillerin anlatılması ve bunların cezasını belirtmesidir. Kaldı ki, İslam hukukunda devlet reisi veya yöneticiler için günah ve suç sayılan hususları bir bölüm altında toplamayı ve orada teker teker açıklamayı engelleyen hiçbir hüküm yoktur. Suçların türüne, cezasına, yerine göre, yahut başka tertip ve tanzim usullerine göre düzenlemeyi engelleyecek bir hüküm mevcut değildir. Yeter ki derleyip toplamaktan maksat kolayca anlamak ve rahatlıkla öğrenmek olsun.

Şer’i metinleri tetkik edenler şüphesiz her suç (günah) için yasaklayıcı sarih bir hüküm bulunduğunu görürler. Eğer suç haddi veya kefareti gerektiren bir suç ise cezası açıkça gösterilir. Ama suç kefaret ve haddi gerektirmiyor da sadece taziri gerektiriyorsa o zaman yasaklayıcı hükmü tazir cezalarını anlatan umumi metinlerde bulunurlar. Daha önce biz haddi gerektiren suçlar ile kısas ve diyeti gereketiren suçları açıklamış, hüküm ve cezalarını bildiren ayetleri belirtmiş ve bunların suç türleri arasında birinci nev’e yani, hakkında had ve kefaret bulunan suçlar kategorisine girdiğini ifade etmiştik. Onun için bunları tekrarlamaya gerek yok. Şu halde ikinci kısma geçelim: Daha önce hakkında kefaret hükmü verilen suçlara tazir cezasının da verilip verilmeyeceği konusunda ihtilaf olduğunu belirtmiştik. Bu bölüm ile ilgili hükümleri açıkladıktan sonra, üçüncü bölüme yani hakkında ne had ne de kefaret bulunan suçlar bölümüne geçeceğiz.