I- HADDİ GEREKTİREN SUÇLARDA “HÜKÜM OLMADAN SUÇ VE CEZA YOKTUR” KAİDESİNİN TATBİKİ:

 

91- İslam hukuku “hüküm olmadan suç ve ceza yoktur” kaidesini haddi gerektiren suçlarda çok ince ve detaylı olarak tatbik etmiştir. Bu husus haddi gerektiren suçlar hakkında varid olan hükümleri inceleyenler tarafından açıkça görülür.

 

Haddi gerektiren suçlar yedi çeşittir:

1- Zina.

2- Yalan, iftira.

3- İçki içmek

4- Hırsızlık,

5- Harabe (savaş çıkarmak)

6- İrtidad,

7- İsyan.

 

1- Zina suçu hakkında Allahü Tela buyuruyor ki:

“Zinaya yaklaşmayınız.” (İsra: 17/32)

“Zina eden kadın ve zina eden erkeğe, onlardan herbirine yüz değnek vurunuz.” (Nur: 24/2)

Allahın Resulü de buyuruyor ki:

“Alın benden; Allah doğrusu onlar için bir yol koymuştur; Bekarın bakireyle zinası yüz değnek ve bir yıl sürgündür. Evlini evli ile zinası ise yüz değnek ve taşla recimdir.”

Bu hükümler zinayı kesin olarak yasaklıyor ve zina suçunu işleyenlere sürgün, sopa ve recim hükmünü getiriyor. İslam hukukunda zina için kararlaştırılmış bulunan cezalar bunlardır.

2- İftira suçu hakkında ise yüce Allah buyuruyor ki: “İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar fasıkların ta kendileridir.” (Nur: 24/4)

Bu ayeti kerime iftira suçunu yasaklıyor. Ve bu suçu itikab edenleri  asil bir cezayla cezalandırılıyor ki, bu ceza seksen değnektir. Buna tabi olarak bir ceza da veriyor ki, o da, şahitlik vazifesini ifa hakkında mahrum olmaktır. İslam hukukunda iftira suçu için bu iki hükümden başka bir eza yoktur.

3- Yüce Allah içki konusunda da şöyle buyuruyor:

“İçki, kumar, putlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir. Bunlaran kaçının ki felaha eresiniz.” (Maide: 5/9)

Allahın Resulü de buyuruyor ki: “Sarhoşluk veren herşey haramdır.” Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”

Bu ayet ve hadiseler kesin olarak sarhoşluk verici şeylerin haram olduğunu bildirmektedir.

Bunun cezasını ise, Allahın Resulü; “Onu dövünüz” emriyle tayin etmiştir. Fakat Hz. Peygamberden içki cezasının miktarıyla ilgili kesin ve belirli bir had nakledilmiş değildir. Rivayet edildiğine göre o içki için kırk değnek vurdurmuştur. Yine ondan yapılan bir riayette dövmenin miktarı kesinleştirilmemiştir. Hz. Ömer devrinde sahabe-i güzin icma yaparak içki içenlere, iftira yapanlara kıyasla seksen değnek vurulması kararlaştırılmıştır. Bu kıyasa göre; içki içen hezeyan eder, hezeyan edince iftiraya tevessül eder. Şu halde içki için ceza Hz. Peygamberin kavliyle kesinleşmiş, Ameliyle konulmuş, sahabe-i güzinin icmasıyla kararlaştırılmıştır. Peygamberin sünneti islam hukukunun kaynaklarından birisidir. Sahabenin icmaı da yine islam hukukunun kaynaklarında birisidir. Sahabenin icmaı da yine islam hukukunun bir diğer kaynağıdır. Yani peygamberine sünneti ve hababenin icmaı ceza hukukunda hüküm yerine kaim olmaktadır.

4- Hırsızlık için yüce Allah buyurmaktadır ki:

“Hırsız erkek ve hırsız kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesiniz.” (Maide: 5/38)

Bu ayet hırsızlığı yasakladığı gibi cezasını da tayin etmektedir.

5- Harebe (yeryüzünde bozgunculuk için savaş kışkırtıcılığı yapmak) suçu için yüce Allah maide suresinde şöyle buyurmaktadır:

“Allah ve Rusulüyle savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası; ancak öldürmek asılmık, çaprazvari el ve ayakları kesilmek veya yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada rüsvaylıktır. Ve onlara ahirette büyük bir azab vardır.” (Maide: 6/33)

İşte bu ayeti celile yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için savaş kışkırtıcılığı yapmayı yasaklamış ve bu suça öldürülme, asılma, el ve ayaklarının kesilmesi cezasını tayin etmiştir.

6- İrtidad suçu ile ilgili olarak yüce Allah buyurmatadır ki:

“Kim islamdan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz, ve o, ahirette en büyük zarara uğrayanlardandır.” (A’li İmran: 3/85)

Bakara suresinde ise irtidad konusunda Allahü Teala şöyle buyurmaktadır: “Sizden her kimki dininden döner de kafir olarak ölürse,onların yaptığı ameller dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir.” (Bakara: 2/217)

Allah Resulü de buyurmaktadır ki: “kim dinini değiştirirse onu öldürünüz.”

Bir başka hadisde de şöylebuyurmaktadır:

“Müslüman kişinin kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur: Evli olup zina etmekle, cana kaşı can ile, dinini terketmekle.” (Hucurat: 49/9)

Bu hükümler irtidadı yasaklamakta ve irtidadın cezasının ölüm olduğunu bildirmektedir.

7- İsyan suçu ile ilgili olarak yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Eğer mü’minlerden iki grub birbirleriyle savaşırsa aralarını düzeltiniz. Eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıranlarla; Allahın buyruğuna dönene kadar savaşınız.”

Allahın Resulü ise şöyle buyurmaktadır: “Her kimki sizden birine gelir ve başkaldırmayı emreder ve siz parçalayıp topluluğunuzu dağıtmak isterse onu öldürünüz.”

Bir başka hadisi şerifde buyurmaktadır ki: “İleride şöyle ve şöyle şeyler olacaktır. Bir topluluk olan bu ümmeti ayırmak isteyen kim olursa olsun, kılıçla vurun.”

Bu ayeti kerime ve hadis şerifler; bu talifenin bir başka talifeye başkaldırmasını yasaklamakta ve isyanı cezası olarak savaşı, yahut isyandan vazgeçinceye kadar ölümü emretmektedir.

İşte bunlar haddi gerektiren suçlardır. Bu suçların herbirisi için hem onu yasaklayan ve hem de cezalandırıan hükümler bulunmaktadır. Hatta islam hukuku haddi gerektiren suçlarda cezayı öylesine ince bir şekilde tayin etmiştir ki, hakime cezanın çeşidini seçme, kemmiyetini takdir etme hürmriyeti bile vememiştir. Buna göre denileblir ki; bu suçlar aynı kategoriye giren ve yanı hükmü ihtiva eden suçlardır. Tabiatı itibarıyla içlerinden bir kısmı iki sınırlıdır. Binaenelayh islam hukuku hakime cezayı eksiltmeyi veya çoğaltıp azaltmayı, yahud da değiştirip tatbikini durdurmayı bir yetki olarak kabul etmemekte ve böyle bir şeye müsamaha gsötermemektedir. İslam hukuku suç veya suçluluk şartları için haddi gerektiren suçların cezasında hiçbir tesiri nazarı itibara almamaktadır. Ayrıca yönetici kadroya bu cezları affetme hakkını da tanımamıştır. Bunun için islam hukukunda haddi gerektiren suçlara; Allah tarafından bir hak olrak takdir edilmiş bulunan suçlar adı verilir. Bu suçların çeşidi, Bu suçların çeşidi, cezasının miktarı kesin oalrak gösterilmiş olup mutlaka yapılması gerekir.