90- İSLAM HUKUKU BU KAİDEYİ NASIL UYGULAMIŞTIR? :

 

Yukarıda “hüküm olmadan suç ve ceza yoktur” prensibinin islam hukukunun genel kaidelerinden birisi  olduğunu açıkladık ve bu kaideyi belirleyen şeri hükümleri nasslarıyla ortaya koyduk. Bu umumi kaidenin tatbiki için vazolunmuş bulunan esasla ilgili temel kaideleri zikrettik. İslam hukuku bu kaidenin bütün suçlara tatbikini kabul etmemektedir. Bu kaideyi haddi, kısas ve diyeti gerektiren suçlarla taziri gerektiren suçlar için değişik şekillerde tatbik olunur. İlerde islam hukukunun muhtelif suçlara bu temel kaideyi nasıl tatbik ettiğini göreceğiz.