76- SİYASİ SUÇLAR NE ZAMAN MEVCUT OLUR?

 

Sisayis suç alelede şartlarda mevcut olmaz. Alelade şartlarda işlenmiş olan bütün suçlar -gaye ve saiki ne olursa olsun- adi suçlardır. Mesela, devlet başkanının siyasi bir gaye için öldüren bir kimsenin işlediği suç; -katil, bizzat siyasetle iştigal edenlerden biri de olsa -adi suçtur. Çünkü ölüm olayı adi ortamda vukubulmuştur. Nitekim Abdurrahman ibni Mülcem Müslümanların halifesi olan İmam Ali’yi siyasi gaye için öldürmüş ama katil haricilerden olduğu halde kalt olayı adi bir suç olarak kabul edilmiştir44. Bu görüşü bizzat Hazreti Ali ortaya koymuştu, onu takib eden bilginler de bu görüşte israr etmişlerdir. Nitekim Hazreti Ali oğlu Hazreti Hasan’a demişti ki: “Onu iyi tutun ve iyi muamele edin? Eğer yaşarsam ben kanın sahibiyim. Eğer ölürsem bana vurulan darbe gibi bir darbe vurun45

(44) Hariciler Hz. Ali’ye karşı olan ve onun halife olmasını uygun görmeyen bir fırkadır.

(45) Şerh’ül-Kebir. C: 10 S: 52.

 Şayet bu katl olayı adi suç olmasaydı Hazreti Ali kendisini kan sahibi olarak kabul etmezdi. İsterse affederdi, isterse kısas tatbik ederdi. Ama Hazreti Hasan’dan kendisine vurulan bir darbe gibi darbelenlerek kısas yapmasını talep etmezdi.

Sayasi suç gayri adi ortamda vücud bulur. Kesinlikle ihtilal ve iç savaş halinde siyasi suç oluşur. Cemaattan bir grup devlete karşı çıkar, devletle ona karşı gelen halkdan birgrup arasında savaş olursa savaşlar veya halkdan bir grup arasında savaş olursa, savaşlar veya karşı gelenler belirli şartlara haiz olursa bu, siyasi bir suç olarak değerlendirilir. Şartlar bulunmazsa, yahut şartlar bulunduğu halde başkaldırma veya savaş hali mevcut olmazsa meydana gelen suç adi suç olarak değerlendirilir.