75- ADİ SUÇLARLA SİYASİ SUÇLAR ARASINDA AYIRIM:

 

İslam hukuku ilk gününden beri adi suçlarla siyasi suçları ayırmıştır. Bu ayırımla İslam hukuku toplumun menfaatını gözetmiş toplumun nizamını ve düzeninin korumayı nazarı itibaar almıştır. Binaenaleyh siyasi maksat için işlenmiş olan her suçu siyasi suç olarak kabul etmiştir? Ancak bazı hallerde belirli siyasi şartlar içerisinde işlenmiş suçları siyasi suç olarak değerlendirmiştir.

Siyasi suçla, adi suç tabiatı bakımından birbirlerinden ayrılmaz. Yer çeşit ve vasıta bakmından adi suçlarla siyasi suçlar birdir.  Aralarındaki ayrılık; suçu işlemeye iten faktörler bakımındandır. Siyasi suç; siyasi bir hedefi gerçekleştirmek kastıyla işlenir. Veya kişiyi siyasi suça iten siyasi faktörler vardır. Adi suçlarda ise aslolan suçun sebebinin de adi vakalar olmasıdır. Ne var ki, adi suçlarda siyasi maksatların bulunması mümkündür. Bunun anlamı şudur: Adi suçlar bazan siyasi suçlarla karışık olarak işlenir. Binaenalayh suçların adi ve siyasi suçlar olarak taksiminin büyük önemi vardır.