73- İSLAM HUKUKU İLE BEŞERİ HUKUK ARASINDA KARŞILAŞTIRMA.

 

Suçların muvakkat ve gayrımuvakkat diye ikiye ayırımında ve bu ayırımdan ortaya çıkan neticelerde İsalm hukukuyla beşeri huku müttefiktir. Fakat beşeri hukuk muvakkat suçlarda hakkında hüküm verilen olaydan önce meydana gelen olaylara da ceza verilebileceği görüşündedir. Zira hüküm ancak hüküm verilen olaya has bir delildir. Bu ayırımın sebebi; İsam hukukçunun tedahül (içiçe girme-kesişme) prensibini gözönünde tutmasıdır ki bu beşeri hukukta yoktur. Her ne kadar hukukçular bu prensibin kabul edilmesi gerektiğini söylemişlerse de daha ileride beyan edeceğimiz gibi bu nokta beşeri hukuk tarafından kabul edilmiş değildir.