69- TAZİRİ GEREKTİREN MUVAKKAT VE GAYRİMUVAKKAT SUÇLAR:

 

Taziri gerektiren suçları incelediğimizde görüyoruz ki bu suçlar işlendiği zamana göre muvakkat ve gayrımuvakkat olarak ikiye ayrılmaktadır.

a) Muvakkat suçlar; belirtilmiş bir zamanda meydana gelen suçtur. Bir fiili işlemekten veya işlememakten doğar. Suçun vukuu için lazım olan vakti veya imtina haleti için mevcut olan bir anı içine almaz. Mesela hırsızlık suçu; hırsızlık fiilinin vukuu anında itibaren tekevvün etmiş sayılır, yani bir şeyi gizlice ve göstermeden alma anından başlar. mİçki suçu içkiyi içer içmez vuku bulur. Şahadetten kaçınma suçu da şahitlik yapmaktan kaçmakla tamamlanmış olur. 

b) Gayrımuvakkat suçlar; her zaman yenilebilen bir fiili işlemek veya bir emri yapmakla meydana gelir. Suç ancak yenilenme ve süreklilik halinin son bulmasıyla nihayete ermiş olarak kabul edilir.

Bunun örneği; haksız olarak bir şahsı hapsetmek veya zekat vermekten kaçınmak, çocuğu bakıcıya teslim etmemek, güç yetiği halde borcunu ödemekten imtina etmektir.