66- ARDARDA İŞLENEN SUÇLARLA, İTİYADİ VE GAYRİMUVAKKAT SUÇLAR ARASINDAKİ FARK:

 

Ardarda işlenen suçlar itiyadi suçlardan şu noktadan ayrılır: İtiyadi suçu oluşturan müteaddid suçlara ancak bir kerre takibat yapılabilir. Çünkü o fiil kendiliğinden suç olmaz, ama ardarda işlenen suçlarda ise herhangi birinden dolayı dava açılablilir. Zira burada suç bir başka sefer vuku bulmasını gerektirmeden oluşmaktadır. Mesela, bir evden birkaç kerre hırszlık yapmaya niyet eden kimse son sefer eve girer ve bir takım eşyaları çalarsa tekrar dönüp bir kısmını  daha almak isterse bir veya birkaç kerre hırsızlık yapmakla yapmaması arasında -hırsızlık suçunu işlemiş olması bakımından- bir değerlendirme farkı gözetilmez.

Ardarda işlenen suçlar; gayri muvakkat suçlardan şu noktada ayrılır: Ardarda işlenen suçlarda fiiller değişik olmasına karşılık suç peşpeşe olmaktadır. Ne var ki her fiil diğerinden ayrıdır. Gayrı muvakkat fiillerde ise suç ya bir fiilden oluşlur veya suçun oluşma zamanı uzun bir süre devam edebilir.