65- ARDARDA GELEN FİİLLERDEN OLUŞAN SUÇLAR:

 

Bazı halerde suçlu aynı cinsten fiilleri birkaç kerre irtikab eder. Aynı evden birkaç kerre eşya çalabir yahut aynı yere müteaddit kere saldırabilir. İşte bu ardarda (müteaddid defa) vuku bulan suçlar İslam hukuku nazarında tek suç olarak kabule dilir ve ona bir kere veya daha fazla eşya çallmaya tevessül etse bir tek hırsızlık suçundan takibat yapılır. Bir şahsa bir kerre veya bir kerreden fazla saldırsa bir tek suçun mürtekibi olarak değerlendirilir.