C- KEŞFEDİLDİĞİ VAKTE GÖRE

SUÇLARIN TAKSİMİ:

Vaktinde keşfedilen suçlar

Vaktinde keşfedilmeyen suçlar

 

55- KEŞFEDİLDİKLERİ VAKTE GÖRE SUÇLAR İKİYE AYRILIR:

A) Vaktinde keşfedilmiş olan suçlar,

b) Vaktinde keşfedilmemiş olan suçlar.

Suçun işlendiği anda veya işlenmesinden kısa bir müddet sonra ortaya çıkmış suçlar bu bölüme girer. Mısır ceza hukuku sekizinci maddesinde suçlunun cinayete iştirakinin görülmesini tarif ederek21 der ki: Suçun işlendiği anda veya işlenmesinden kısa bir müddet sonra suçlunun görünmesidir. Suçu işleyen kimsenin suça karışmış olduğunun görülmesini tecavüze uğrayan kişinin olayın vukuu anında veya vukuunda biraz sonra zanlının kaçtığını görmesi yahut bağırarak herkesin onun peşine düşmesini sağlaması, yahut da zanlının suçu işlediğini gösteren iştirakini ifade eden aletlerden, silahlardan, eşya ve evraktan delil unsuru olacak bir şeyleri arada bırakması halidir.

(21) Burada (cinayet) kelimesi islam hukukunda suç anlamına kullanılan cinayet manasınadır.

b) Vaktinde keşfedilmemiş olun suçlar:

Suçun işlenişi ile keşfedilişi arasında fazla bir zaman geçerse veya işlendiği anda ortaya çıkmazsa suç vaktinde keşfedilmemiş suçlar sınıfa girer. İslam hukukunda teşebbüs ifadesiyle tanımlanan suçun işlendiği vakitte keşfedilmesidir. Fakat İslam şeriatında teşebbüs halinin Mısır ceza kanunları uyarınca değerlendirilmesini öneleyecek bir engel yoktur. Suçun vaktinde keşfedilmemiş olmasıyla hakikatın ortaya çıkarılması için yapılacak işlemleri kolaylaştırmak maksadı güdülmektedir.