I- SUÇUN MAHİYETİ

 

41- SUÇUN TARİFİ:

 

İslam hukukunda suç tarif edilirken genellikle; “Allahu Tealanın had veya tarif edildiği görülmektedir. Buradaki “mahzurlar” terimiyle, yasaklamış bir hareketi işlemek. Veya emredilmiş olan bir fiili yapmamak11. Kasdedilmektedir. “Şeri mahzurları” deyimiyle de bir şeyin suç olabilmesi için şer’an yasaklanmış olması gereği şart koşulmaktadır.

(11) Ahkam’üs-sultaniye. Maverdi, S: 192.

Şu halde, suç; yasaklanan ve işleyene ceza terettüb eden bir fiili işlemek veya terki yasaklamış ve terkedilmesi halinde cezayı gerektiren bir fiili terketmektedir. Yahut şeriatın yasakladığı, hakkında ceza koyduğu bir fiili işlemek veya işlememektir.

Suçun tarifinden anlaşılıyor ki, bir fiil yahut birşeyi yapmak veya yapamamak, ancak bir ceza tekarrür ettiği zaman suç sayılabilir. İslam hukukçuları cezaları ukubat” terimiyle ifade derler. Şu halde bir şeyin yapılması veya yapılmaması konusunda ceza terettüb etmezse o şey suç değildir.

Suçun tarifi konusunda islam hukuku beşeri hukukla hemen hemen ittifak halindedir. Zira, modern hukuk, suçu kanunun yasakladığı bir şeyi yapmak veya kanunun emrettiği bir şeyi yapmamak diye tarif etmektedir. Beşeri kanunlar nazarında da bir şeyin yapılması veya yapılmaması cezai hükümlere uygun olarak takibata konu olması ve olmaması bakımından suç olarak değerlendirilmektedir12.