37- BORÇLARLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER:

 

Kur’anı Kerimde tek bir ayet gelmiş bulunan bu dört prensibin ikisini beşeri hukuk kabul etmiş, üçüncüsünü ise kabul hazırlığı içerisinde bulunmaktadır. Dördüncüsüne gelince bunu henüz kabullenmiş değildir. Elbette ki bu dört prensip; borçlarla ilgili hükümlerin tümünü değil, yalnız bir kısmını teşkil eder. Ayeti kerime; yazan kişinin tarafsız olmasını, adaleti yaymasını, şeriatın hükümlerini bilmesini şart koşmaktadır. Yazmaktan kaçınmamasını da görev telakki etmetedir. Ayrıca borç senedine, iki erkek yahut bir erkekle iki kadının şahadet etmesini şart koşmaktadır. Bu meyanda katiblerin de, şahitlerin de zarara uğratılmamasını emretmektedir. Bu prensipler, önemli olup sadece ceza hukukuna hasrettiğimiz bu bölümle, bu eserde bunların hepsini ele alabilecek değiliz. Biz burada eğer anayasaya, amme hukukunu, idari ve medeni hukuku ilgilendiren bazı noktalara temas ettikse, bundan maksadımız; islamı son derece üstün mükemmel ve sürekli olduğunu gözler önüne sermektir.. Ta ki bazı kimseler bu özelliklerin islam hukukunu bir bölümünde olupda diğer bölümlerinde bulunmadığını zannetmesinler.