20- İSLAM HUKUK SİSTEMİNDEKİ ÖZELLİKLERİ İFADE EDEN DELİLLER:

 

Biz islam hukuk sisteminin mükemmellik, yücelik ve süreklilik itibariyle, beşeri hukuk sisteminden tersyüz ettiğini ve farklı bir hüviyete sahip bulunduğunu berittik. Öyleyse bu özelliklerin mahiyitini delilleriyle ortay sermemiz gerekir. Okuyucu ilerdeki satırlarda bu özeliklerin islam hukuk sisteminin her nazariyesinde, her prensibinde ve her kaidesinnde fazlasıyla mevcut olduğunu görecektir. Biz ise, burada beşeri hukuk sisteminin ancak son zamanlarda farkına vardığı veya henüz farkına varmadığı birçok teori ve prensiplerden söz edeceğiz. Okuyucu görecektir ki bu özellikler bu kitabda ele aldığımız konuların hepsinde fazlasıyla mevcuttur. Şu halde bu özellikler yalanlanması mümkün olmayan bir gerçek, bir vakıadır. Vakıanın mantığa başka bir delile veya istidlale gerek duyurmaz.