17- İSLAM HUKUKUYLA BEŞERİ HUKUK ARASINDA BİR BENZERLİK YOKTUR

 

Gerek beşeri hukukun doğup gelişmesini, gerekse islam hukukunun doğuşunu gözler önüne serdikten sora haklı olarak diyebiliriz ki; islam hukuk sistemi beşeri hukuk ile katiyen aynı değlidir. Binaenaleyh, onunla kıyas edilemez. İslam hukuku beşeri hukuka benzeseydi az önce ana hatlarını çizdiğimiz durum onun da başında geçerdi. Ve o  zaman önce şeri prensiplerin gelmesi, sonra gelişen toplum şartlarıyla birlikte islam hukukunun da değişikliğe uğraması gerekirdi. Ve bu durumda modern hukukun ancak son asırlarda kabul ettiği teori ve prensipleri daha ilk günden getirme imkanı olmazdı. Ancak binlerce yıl geçtikten sonra bu merhaleye gelmesi gerekirdi.

Okuyucu, islam hukukunu ve beşeri hukukun tarihini sergilediğimiz bu satırlardaki farkları anlayabilir. İstenirse bu ihtilaflar ve farklılıklar çok daha uzatılabilir. Ama ben temel farklılıklar ve hukukun özüyle alakalı ayrılıkları tebarüz ettirmekle yetineceğim, çünkü sözü uzatmanın hiç bir yararı olmaz.