14- ?K? AYRI ?EY ARASINDA KIYAS YAPILAMAZ:

 

E?er islam hukuk sistemini bat? hukuk sisteminden temelde ayr?l??? ve birbirine benzemed?i do?ruysa o zaman ikisi aras?nda k?yas yapman?n imkans?z olmas? gerekir. Zira bir mant?k kaidesi olan k?yas?n ?artlar?ndan birisini de, k?yas edilen ?ey ile, k?yas olunan ?ey aras?nda bir m?savat (e?itlik) olmas? gerekir. E?itlik olmay?nca k?yas da do?ru olmaz. ??nk? k?yas?n unsuru eksik olur ve o zaman bu kay?sa bat?l k?yas ad? verilir.

Madem ki ?slam hukuk sisteminin ?a?da? d?nyan?n ?artlar?na elveri?li olmad???n? s?yleyenler bu g?r??lerini islam hukukunu be?eri hukukla mukayese esas?na dayand?rmaktad?rlar ve madem ki islam hukuk sistemiyle be?eri hukuk sistemleri aras?nda bir e?itlik s?z konusu de?ildir, ?yleyse yapt?klar? bu k?yas da bat?ld?r. ?slam hukuk sisteminin ?a??n gereklerine elveri?li olmad??? konusundaki iddialar? da bo? iddiad?r. Zira bu iddia bat?l bir k?yasa dayand?r?lmaktad?r ve bat?l bir k?yasa dayanan h?k?m de bat?ld?r.

?lerde biz be?eri hukuk sistemini do?u?u ile islam hukuk sisteminin do?u?unu a??klayarak, aralar?ndaki ihtilaf? belirtecek ve her birini farkl? noktalar?n? g?zler ?n?ne serece?iz. O zaman g?r?lecektir ki ?slam? hukuk sistemiyle bat? hukuk sistemi aras?nda bir benzerlik mevcut de?ildir. Tamemen birbirinden ayr? ve ?z? itibariyle birbirinden farkl?d?rlar. Meseleyi iyice anlamam?? olanlar bu noktay? a??kl?kla g?rm?? olacaklard?r.