11- TELİF METODUMUZ:

 

Okuyucu görecektir ki kanun kitablarında ve hukuki eserlede olduğu gibi eserimi bölümlere ve başlıklara ayırdım. Bu noktada daha çok kanun adamlarımızın uyguladığı metodu uyguladım ki, kitabın telif ve tanzim şekli kendilerine yabancı gelipte bu yüzden rahatlıkla okumaktan kaçınmasınlar. Diledikleri konuyu diledikleri yerde diledikleri anda bulabilmeleri için lüzumlu olan kolaylıkları sağladım.

Bu metodu seçmemde buna güç veren bir husus da şu idi: İslam hukukçuları umumi hukuk kaideleriyle, hususi hukuk arasında bir ayırım yapmıyorlardı. Bugünkü hukuk şarihlerinin tersine onlar şahıslara karşı işlenen suçlara ilgili konulardan söz ederken bu münasebetle ve yeri geldiğince umumi hukuk kaidelerinden ve genel hükümlerinden söz ediyorlardı. Ben ise umimi kaidelerle, özel hukuk kısmını birbirinden ayırdım ve herbirinin hükümlerini yerinde belirtim. Bunu yaparken araştırmamı kolaylaştırmak, telif ve tertib hususlarında asrın gelişen tekniğinden istifade etmek istedim. Bu sebeble ceza hukukunun bir bölümü olan hadler, kısas, suçlarla ilgili hususlarda yazdığım konuların hepsinden umumi kaideler çıkararak -okuyucuların göreceği gibi- ayrı bir bölüm halinde tanzim ve tertib ettim.