4- İSLAM MEZHEBLERİ ARASINDAKİ FARKLI VE ORTAK NOKTALAR:

 

Keza okuyucu görecektir ki ben; bu araştırmada İslamdaki fıkhi mezheblerden sadece birine dayanmadım. Bunun yerine araştırmamı islam ülkelerinde yaygın bulunan dört büyük sünni mezhebe göre tanzim ettim. Bu araştırmamızda Maliki, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebleri göz önüne alınmıştır. Her konuda bu dört mezhebin görüşlerini açıkladım. Ve aralarında eğer bir ihtilaf konusu var ise, bu ihtilafın hangi esaslara dayandığını da izah etmeye çalıştım ki, okuyucu her mezhebin görüşünü ve dayandığı esasları iyice anlayıp kavrasın.