58 CİNÂYÂT (Suçlar) KİTABI 2

168. Suçlar 2

 


58 CİNÂYÂT (Suçlar) KİTABI

 

168. Suçlar

 

Şer'i cezayı gerektiren cinayetler birkaç çeşittir.

1- Cana tecavüz, ki buna öldürme ve yaralama denir.

2- Irza tecavüz. Buna da zina denilir.

3- Mala tecavüz. Bu da birkaç çeşit olup eğer döğüş yolu ile ve hiçbir te'vil yapmadan olursa, ona HÎRABE denilir. Eğer te'vile dayanırsa ona BAÖY denilir. Eğer mal, gizli olarak ve saklanmasının gerektiği yerden alınırsa, ona SİRKAT (hırsızlık) denilir. Eğer silah yolu ile ve zor kullanılarak alınırsa buna da gasb (soygunculuk) denilir. Bir çeşit cinayet de vardır ki, o da kişinin şeref ve manevi değerine tecavüzdür. Buna da KAZF (kişinin iffe­tine iftira) denilir. Cinayetin bir çeşidi de, şeriatın haram kıldığı yiyecek ve içecekleri yemek veyahut içmektir. Fakat bunlar içinde şer'an sadece içki içene ceza lazım geldiğinde ittifak vardır. Biz de bunlar içerisinde, önce cana tecavüzden başlayarak deriz ki:

Herhangi bir kimseyi öldürme veyahut bir yerini yaralamada lazım ge­len şer'î ceza ya kısastır, ya malî cezadır, ki buna diyet (kan bedeli] denilir. Şu halde bu bahse dair konuşmamız -kısas ve diyet olmak üzere- iki kısma ayrılmaktadır. Diyet nakkındaki konuşmamız da -öldürme diyeti ve sakatla­ma veyahut yaralama diyeti olmak üzere- keza iki kısma aynlmaktadır. Buna göre bu bahis, önce iki bahse ayrılıp birincisi kısas bahsi, ikincisi diyet bahsi­dir. [1]

 [1] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 4/221.