BİBLİYOĞRAFYA.. 2


BİBLİYOĞRAFYA

 

1- Abdulcebbar Mutezili, Kadı: Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, Kahire,1956.

2- Abdulkâhir Bağdadî, el-Fark Beyne'l-Fırak, Kahire,1948.

3- Aclunî, Keşfu'l-Hafa, Beyrut,1351/1932.

4- Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut,1986.

5- Ali Kari Şerhul'-Fıkhı'l-Ekber, Mısır, 1323/1905.

6- Bakıllânî, Ebu Bekir, et-Temhîd, Beyrut, 1957.

7- Beyazı Kemalüddin, İşarâtu'l-Meram Min İbarâti'1-İmam, Mısır 1948.

8- Buharı Muhammed, Sahihu Buhari, İstanbul, 1315/1897.

9- Cüveynî Ebu'l-Meâli, eş-Şâmil Fi Usûli'd-Din, Kahire 1959.

10- Ebu Davud, Sünen, Mısır 1952.

11- Ertuğrul İsmail Fenni, Lugatçe-i Felsefe, İstanbul, 1341/1922.

12- Eşari Ebu'l-Hasen, el-İbane 'An Usûli'd-Diyane, Haydarabad, 1948.

13- Eşari Ebu'l-Hasen, Makâlâtu'1-İsiâmiyyîn, Kahire, 1950.

14- Gazali, Faysalu't-tefrika, İslâm’da Müsamaha, (Tercüme. S. Uludağ), İstansul, 1972.

15- Gazali, el-İktisad Fi'1-İtikad, Mısır, 1962.

16- Gazali, İhyau Ulûmi'd-Din, Mısır,1939.

17- Hatipoğlu Mehmet, Hilafetin Kureyşiliği, AÜÎFD, XXIII, 1978.

18- İbn Mace, Sünen, Mısır, 1952.

19- İzmirli İsmail Hakki, Yeni İlm-i Kelâm, İstanbul, 1339/1920.

20- Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, İstanbul, 1971.

21- Kuşeyrî Abdulkerini, Kuşeyrî Risalesi, (Tercüme. S. Uludağ), İstanbul, 1978.

22- Maturidî, Kitabu't-Tevhid, İstanbul, 1979.

23- Muhammed b. Abdulvahhab, Kitabu't-Tevhid, 1378/1976.

24- Mustafa Sabri, Mevkıfu'1-Akl, Mısır 1950.

25- Müslim b. Haccac, Sahihu Müslim, Mısır 1955.

26- Sabunî Nureddin, el-Bidaye, Maturidiye Akaidi, (Tercüme ve metin: B. Topaloğlu), Ankara, 1979.

27- Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul 1330/1911.

28- Sırrı-ı Giridî, Nakdu'l-Kelâm Fî Akâidi'l-İslâm, İstanbul, 1310/1892.

29- Sırrı-ı Giridî, Şerh-i Akâid Tercümesi, Rusçuk 1292/1875.

30- Suyutî, Tahricu Ahâdîsi Şerhi'l-Akâid, Süleymaniye Ktp. Hekimoğulları Kit, Nu. 943/37.

31- Şehristanî, el-Milel Ve'n-Nihal, Kahire 1981.

32- Taşköprizâde, Mevzuâtu'1-Ulûm, İstanbul, 1313/1895).

33- Tehanevî, Keşşafu Istilahâtı'l-Funûn, Kalkuta 1862.

34- Uludağ Süleyman, Kelâm Dersleri, İstanbul, 1969.

35- İslâm Düşüncesinin Yapısı, İstanbul 1979.

36- Yazır, Eîmalılı Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, 1973.