UYARI

İslâmiyet, Tek Allah'ın hakimiyetine dayalı insan hayalının tanzim edilmesini hedef alan bir harekettir. Bu hareket, eski çağlardan beri aynı temel üzerinde olup, aynı yolda yürümekledir. Bu hareketin önderleri, Al­lah'ın peygamberleridir. Biz bu hareketi yürütmek istiyorsak o zaman bu önderlerin gösterdiği yollardan gitmeliyiz. Zira, bu kendine has hareket için, ne başka bir yol vardır ne de ilerde bir yol olacaktır. Bu hususla pey­gamberlerin ayak izlerini aramaya koyulduğumuz zaman ise, önemli bir güçlükle karşılaşırız. Eski devirlerde dünyaya gelen peygamberlerin ha­yatları ve faaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz çok az ve eksiktir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bazı bilgilere rastlamıyor değiliz. Ne var ki, bu bilgi­ler de peygamberler hakkında yeterli bilgi sahibi olmamıza yetmiyor. İn­cil (Yeni Ahit) de Hazreti Îsa'nın bazı söz ve deyimleri bulunuyor. Ama bunlar güvenilir olmamakla beraber, İslâm hareketinin ilk aşamasının na­sıl yürütülmesi konusunda sadece yüzeysel bilgileri ihtiva eder. Ayrıca, Hz. Îsa'nın hayatında bizi fazlasıyla aydınlatacak olaylar da meydana gel­mediği için bu kayıtlar pek de faydalı değildir. Bu konuda bize ışık tutan sadece Hazreti Peygamber’in hayalıdır. Bu itibarla, takip edeceğimiz yolu teshil ederken Hz. Peygamber’in mübarek hayatına başvurmamız salt bağ­lılık ve sadakatleri ileri gelmiyor. Aslında yolumuzun bütün iniş çıkışları­nı bilmek için O'nun temiz hayatına başvurmamız gereklidir, İslâm hare­kelinin önderleri arasında ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in hayatından, bu hareketin başlangıcından İslâm politikası ve memleket idaresine kadar her safhası ve her yönü hakkında ayrıntılı ve güvenilir bilgi edinmek mümkündür.