SUNUŞ

Merhum Ebûl-Alâ el-Mevdûdi, elinizdeki eseri ömrünün son günle­rinde kaleme aldı. Orijinal adı "Siret-i Server-i Alem" olan bu eserin konu­su, yalnızca Peygamberimizin (salât ve selam ona olsun) hayatını kapsa­mıyor. Genelde bu eser; günümüzde de devam etmekte olan bir gerçeğin, başlangıcından bu yana süre gelen küfre karşı Tevhid mücadelesinin hura­felerinden arınmış olarak derinliğine anlatımıdır.

Hz. Adem'den Peygamberimize (salât ve selam ona olsun) kadar ge­lip geçmiş rasûllerin (onlara selâm olsun) hayatları, tebliğle görevlendirilişleri, nasıl bir ortamda görev yaptıkları, bu tebliğin yapılış biçimi, karşı­laşılan zorluklar, müşriklerin, Tevhid'in tebliği karşısındaki davranışları en ince ayrıntılarına kadar işlenmiştir. Günümüz müslümanları tarih bo­yunca aynı temel nitelikleri taşıyan ilâhi vahyi ve bu vahyi ileten peygam­berlerin davranışlarım ve hareket tarzlarını bilmek zorundadırlar. Çünkü fertlere ve toplumlara kurtuluş müjdeleri verebilecek prensipler bütününü ve bunların tebliğ ediliş biçimlerini ancak resullerden öğrenebiliriz. Mevdûdi, bu eserinde Peygamberlerin (onlara selâm olsun) hayatını ger­çeğe uygun bir şekilde sunmuş ve alışılmışın dışında orijinal yorumlar ge­tirmiştir. Olayların doğru iletilmesi ve anlaşılması, tarihi İslâmî bir yakla­şımla kavrayabilmenin ilk temel şartıdır. Eserin önemli bir kısmı yukarıda da belirttiğimiz gibi Tevhid'in anlamı, fikrî dinamizm gücü ve mücadele metodunun bir nevi anlatımı ve yorumu mahiyetindedir.

Diğer kalan kısımda ise Rasûlullah'ın (salât ve selâm ona olsun) Mekke dönemi, klâsik siyer kitaplarından çok farklı bir tarzda incelen­mekte, anlatılmaktadır. Mevdûdi bu kısımda Rasûl'ün (salât ve selâm ona olsun) hayatını sadece bir kronolojik olaylar dizini olarak sunmamıştır. Aynı zamanda günümüzün yaşayan müslümanına, O'nun hayatını nasıl anlaması gerektiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur: "O'nda; Allah'ı ve Ahiret gününü umanlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzab: 21) Eser­deki önemli bir hususta Resulün (salât ve selâm ona olsun) hayatı safha safha anlatılırken, bu anlatılan bölümlerin Kur'an âyetleri ile desteklenme­sidir. Çünkü temelde Peygamberimizin hayatı, Kur'an'ın uygulaması ve pratiğe aktarılmasıdır. Yani o, yaşayan Kur'an'dır.

Genel olarak muhtevasından söz ettiğimiz eser, ayrıca yapılan yorum­ların dışında, oldukça zengin bir malûmat yekûnunu de içermektedir. Ge­rek Peygamberler hakkında, gerekse o dönemlere ait toplumsal olaylar hakkında, çok değişik kaynaklardan alınarak Kur'ân'la doğrulanmış bunca bilginin bir arada belli bir metodla verilmesi eserin ayırıcı bir özelliğidir. Eserde sadece dinî kitaplara değil, birçok tarih kitabına ve arkeolojik araş­tırmalara da müracaat ediliyor. Hatta yazar bizzat Peygamberlerin mensub oldukları toplumların kurdukları medeniyetlerin yerlerini gezerek, tarihi kalıntılar, binalar ve kitabeleri inceleyerek, edindiği bilgi ve izlenimlerine de yer veriyor. Bu bakımdan eser çok geniş bir kaynak koleksiyonuna ha­izdir.

Urduca aslından çevirisi yapılan eserde şahıs ve yer isimleri ile ilgili bazı telaffuz hataları yapılmıştı. Bunları mümkün olduğunca düzeltmeye çalıştık. Bütün bunlara rağmen gözden kaçan bu ve benzeri hatalar için okuyuculardan şimdiden özür dileriz.

Böylesine çaplı ve orijinal yaklaşımları içeren bir eserin okuyucuya kazandırılmasının yararlı olacağı inancındayız. Bu çalışmaların daha do­yurucu, daha özenli bir şekilde yapılabilmesi için doğruya yöneltici mahi­yette eleştiri ve tekliflerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Çaba bizden, başarı Allah'tan.

 

 

PINAR YAYINEVİ