Tevhid/Hasan El Benna
Allah (c.c) Isimleri Hakkinda
[�lk]  <Geri  �leri>ALLAH (c.c) �S�MLER� HAKKINDA

ALLAH'U TEALANIN ESMA-I H�SNASI

��phesiz ki her �eye h�k�mran olan Allah'u teal� mahl�kat�na, azametine l�y�k olan isim ve s�fatlar�yla tan�n�r. Bir m�minin, teberr�ken ve zikri ho� oldu�undan ve kadrini y�celtmek i�in onlar� ezberlemesi iyi olur. i�te sana bunlar� bir araya toplayan sahih bir hadis.Hz. Muhammed'in (A.S.) s�zleri vah� lisan� ile ve n�b�vvet kel�m� ile ne g�zel muallim, ne g�zel yol g�sterici ve hidayet edici!
Ebu H�reyre (R.A.) derki, Rasulullah ��yle buyurdu "Allah'u teal�n�n doksan dokuz ismi vard�r. Onlar� ezberleyen mutlaka cennete girecektir. O, tektir, teki sever" ( Buhar� ve M�slim rivayet etmi�tir.) Bu hadis'e Tirmizi �unu ziyade etmi�tir. "Allah'tan ba�ka hi�bir il�h yoktur."(Diyerek onun birli�ini il�n ettikten sonra zat�na ve �an�na l�y�k olan isimlerini de ��yle s�ralam��t�r.).
ER-RAHMAN� : D�nyada kendine iman eden ve etmeyen herkesi ve her mahl�ku besleyen, r�z�k veren ve esirgeyen.
ER-RAHIM� : Ahirette yaln�z iman edenleri g�zeten ve esirgeyen.
ER-MELIK� : Yeg�ne m�lk sahibi, h�k�mdar.
EL-KUDD�S� : B�t�n eksiklik ve kusurlardan m�nezzeh olan.
ES-SEL�M� : Sel�mete ��karan veya her t�rl� ay�plardan m�nezzeh olan.
EL-M�'M�N� : G�venlik veren.
EL-M�HEYM�N� : G�r�p g�zeten.
EL-AZ�Z� : G�� ve kuvvet sahibi.
EL-CEBB�RU : Buyru�unu her �eye ge�iren, emrine kar�� konulamayan.
EL-M�TEKEBBIRU: �ok y�ce ve ulu olan.
EL-B�RI� : Yaratt���n� noksans�z ve g�zel yaratan
EL-MUSAVVIRU : Yaratt�klar�na en g�zel bi�imde �ekil veren.
EL-GAFF�RU : Ziyade ma�firet eden.
EL-KAHH�RU : �st�nl���ne s�n�r olmayan.
EL-VEHH�B� : Ziyade ba���layan, kar��l�ks�z veren.
ER-REZZ�KU : Bol bol r�z�kland�ran.
EL-FETT�HU : �n�n� a�an, yol g�steren.
EL-AL�M� : Her �eyi b�t�n gizlilikleriyle devaml� bilen.
EL-K�BIZU : Her �eye sahib olan, yok eden.
EL-B�SITU : R�zk� yayan, bol bol veren.
EL-H�FIDU : Yumu�ak davranan.
ER-RAFIU : Yayan, y�kselten, ortaya koyan.
EL-MUIZZ� : Aziz k�lan, �st�n getiren.
EL-M�Z�LL� : Zelil ve hakir k�lan.
ES-SEM�U : Her �eyi kem�liyle i�iten.
EL-BAS�RU : Her �eyi b�t�n incelikleriyle g�ren.
EL-HAKEM� : Hak ile bat�l aras�nda hakemlik yapan, yeg�ne karar veren.
EL-ADIL� : Daima adaletle h�kmeden.
EL-LAT�F� : Son derece l�tufk�r olan.
EL-HAB1RU : Her �eyden daima haberdar olan.
EL-HAL�M� : Her an sab�rl� ve halim olan.
EL-AZ�M� : �ok ulu olan.
EL-GAFURU : Ma�fireti devaml� ve �ok olan.
E�-�EK�RU : Daima ��kre l�y�k olan.
EL-ALIYY� : Y�ce olan.
EL-KEB�RU : B�y�k olan.
EL-HAF�ZU : Daima koruyan.
EL-MUKIT� : Her �eyi bilen.
EL-HAS�B� : Hesap edici, mahl�kat�na k�fi gelen.
EL-CEL�L� : Azamet ve kudret sahibi.
EL-KER�M� : Kerem sahibi olan.
ER-RAK�B�: Daima g�zetleyen ve murakabe eden.
EL-M�C�B� : Dualara icabet eden.
EL-VASIU : Kudret ve takat sahibi.
EL-HAK�M� : Hikmet sahibi.
EL-VED�D� : Sevgi ve muhabbeti sonsuz olan.
EL-MEC�D� : Yeg�ne �eref sahibi.
EL-BAIS� : �ld�kten sonra tekrar dirilten.
E�-�EHID� : Her �eyi daima m��ahade eden
EL-HAKKU : Hak olan.
EL-VEK�L� : Her hususta yeg�ne vekil olan.
EL-GAVIYY� : Yeg�ne kuvvet sahibi.
EL-MET�N� : Metanet sahibi.
EL-VELIYY� : Tek dost.
EL-HAM�D� : Hamde l�y�k.
EL-MUHSIY : Her �eyi say�p d�ken.
EL-M�BDI� : A��klayan, yaratan.
EL-M�IYD� : iade eden, �ld�ren.
EL-MUHY�: Dirilten.
EL-M�MIT� : �ld�ren.
EL-KAYYUMU : Her an yarat�klar�n! g�zetip duran.
EL-V�CID� : Hi� bir �eye ihtiyac� yok, her �eyden m�sta�ni.
EL-MACID� : �erefli.
EL-VAHID� : Tek, yaln�z.
ES-SAMED� : Her �eyden m�sta�ni ve her �ey kendisine muhta� olan.
EL-K�D�RU : Her �eye g�c� yeten.
EL-MUGTED�RU : �ktidar sahibi.
EL-MUKADD�M� : ilk.
EL-MUAHH�RU : Sonu olmayan son.
EL-EVVEL� : Evvel, her �eyden �nce.
EL-�H�RU : Kendisinden sonraya hi� bir �eyin kalmayaca�� son.
EZ-ZAH�RU : A��k, varl��� a�ik�r,
EL-B�TINU : Ger�ek mahiyeti insan i�in gizli,
EL-VAL�Y : Hakim.
EL-M�TE�L�: Y�celikte s�n�rs�z ve sonsuz olan.
EL-BERRU : Her an iyilik eden.
ET-TEVV�B� : Ziyade tevbeleri kabul eden.
EL-M�NTEKIM� : S�n�r� a�anlardan intikam alan.
EL-AF�VV� : Daima affeden.
ER-RA�F� : Mahlukuna ac�yan ve merhamet eden.
MAL�K�L M�LK� : B�t�n kainat�n yeg�ne sahibi ve maliki.
Z�LCELAU VEL-IKRAMI : �kram ve azamet sahibi.
EL-MUKSITU : Mahz-� adaletle hareket eden.
EL-CAMIU : B�t�n kemal s�fatlar�n� kendisinde toplayan, noksan s�fatlardan m�nezzeh olan.
EL-�AN�YY : Hi� bir �eye muhta� olmayan.
EL-MAN�U : B�t�n k�t� ve �irkin �eylerden men eden.
ED-D�RRU : Emir ve' yasaklara uymayanlara zarar veren.
EN-N�FiU : R�zas�na uygun olarak ya�ayanlara fayda veren.
EN-N�RU : B�t�n k�inat� ayd�nlatan bir nur.
EL-HAD� :Do�ru yola hidayet eden.
EL-BED�U : Yeni eserler yaratan ve yaratt��� �eylerle insan� hayrette b�rakan.
EL-BAK�: Ebedi olan, sonu olmayan.
EL-VARIS� : B�t�n varl�klar�n �l�m�nden sonra yine baki olan, ebedi, m�lk ve h�k�mranl���n ilelebet sahibi.
ER-RA�TD� : Mahl�kat�n� daima salih �eylere ir�ad eden.
ES-SABURU : Asi ve g�nahk�rlardan intikam almakta acele etmeyen (Allah'u teal�n�n isim ve s�fatlar�n� tam kar��l��� ile ifade edebilmek ��phesiz ki insan g�c�n�n �st�ndedir. Gerek selefimizin, gerekse halefimizin �limleri onun s�fatlar�na bir kar��l�k bulabilmenin g��l���n� idrak eniklerinden bundan daima ka��nm��lard�r ve bunlar� oldu�u gibi alm��lard�r. Kendi varl���n�n birer ifadesi olan isim ve s�fatlar� da kendi gibi ezeli ve ebedi oldu�undan cans�z ve s�n�k kelimelerle ifadesini bulamamaktad�r. Onun tek bir isim ve s�fat� i�in ciltler dolusu eserler yaz�lsa yine azd�r. Bizim burada isim ve s�fatlara buldu�umuz kar��l�klar kelimelerin l�gat anlam� olmaktan ba�ka bir �ey de�ildir. Okuyucular�m�z�n bu anlamlar� Rabbimizin sanma l�y�k bir �ekilde de�erlendirmesini istirham ederim.) (M�tercim)
ALLAH'� TEALANIN ESMA-I HUSNASINA TEALLUK EDEN BAH�SLER

1 - Doksan dokuz isme ziyade edilen baz� isimler :
Allah'u teal�n�n b�t�n isimleri sadece varid olan doksan dokuz isimden ibaret de�ildir. Bundan ba�ka hadislerde baz� isimler daha zikredilmi�tir. Bir ba�ka rivayette EL-HANNAN: Son derece �efkat ve merhametli, EL-MENMAN:�ok ve bol bol veren, EL-BEDIU: Yaratt��� ile insan� hayrette b�rakan, EL-MU��S�: Yard�m�n� esirgemeyen EL-KEFIL� : Kefil olan, teahh�t eden. Z�T-T�LI: Kudret ve g�� sahibi, Z�L-ME�RIC: Y�ksek derecelerin sahibi, Z�LFADLI:Fazilet sahibi, EL-HALLAKU: diledi�ini diledi�i anda var eden. diye ge�mektedir. Peygamberimiz bu yukar�da sayd���m�z isim ve s�fatlar� da cenab� hakkin isimleri aras�nda zikretmi�tir.
Arabinin o�lu, Ebu Bekir, Tirmizi �erhinde baz� ilim ehlinden hik�ye ederek derki, kitap (KUR'AN) ve s�nnetten Allah'u teal�n�n isimlerinden olan bin isim toplanm��t�r. EL-KASTUL M�CERRET adl� kitab�n sahibi b�yle s�ylemektedir. �EKVANI de Tuhfet�z Zahirin isimli eserinde buna i�aret etmi�tir ve ��yle demi�tir. "Zikr edilen hadislerde say�lm�� ve toplanm�� olan isimler bize k�fidir, yeti�ir."
2 - Hadislerde baz� laf�zlar daha varit olmu�tur ki, bunlarda mecazi olara; Allah'u teal�n�n isimleridir. Bil ki baz� hadislerde ge�en laf�zlar vard�r onlar da Allah'�n ismidir. Fakat konulu�unun asl� ve bulundu�u hal ba�ka bir �eye del�let eder. Yine bil ki, bu mecaz yolu iledir, hakikat ile de�ildir. Bir �eyi, kendisinden ba�ka bir �eyle de isimlendirmek iki �ey aras�ndaki al�kadan dolay�d�r veya baz� bazitleri takdir etmek suretiyledir. Buna mis�l Ebu Hureyre'nin Hz. Muhammed'den rivayet etti�i bir hadistir. Ras�lullah bu hadisinde "dehre s�vmeyiniz. ��phesiz ki Allah dehrin taa kendisidir." Buyurdu. Bu hadisi M�slim rivayet etti. Hz. Ai�e (R.A.)'n�n rivayet etti�i bir hadiste de "Onu EL-EN�N diye �a��r�n�z zira EN�N Allah'� teal�'n�n isimlerinden biridir. Hasta, onu zikretti�i zaman rahatlar." denilmektedir. Cel�l�ddin Es-Suyuti. R�fi'den rivayet ederek Cami Es-Sa��r isimli eserinde zikrederek demi�tir ki, baz� insanlar�n hata etti�i gibi O, ne M�slim'in rivayet etti�i, ne de Ebu Hureyre'nin rivayet etti�i hadislerdendir. Yine bu iki isim gibi baz� eserlerde Allah'u teal�ya Ramazan ismi �tlak olunmu�tur. Ba�ta da belirtildi�i gibi b�t�n bunlar�n zahiri m�n�s� ve hakikata itlaki kasdedilmemektedir. Bil�kis birincisiyle kasdedilen m�n� �udur. Mesel� Allah'u teal� dehrin (Zaman�n) hadiseleri i�in bir m�sebbiptir. �yle ise dehre herhangi bir �eyi nispet etmek ona s�vmek ve zammetmek do�ru de�ildir. (imam� Nevevi, M�slimin �erhinde ��yle s�ylemi�tir. Hangi hadise olursa olsun s�vmeyiniz. Zira s�vd���n�z zaman onu indiren ve onu yaratan faile k�fr�n�z Allah'u teala'yad�r. ��nk� onu var eden ve indiren odur.Dehr ise hi� bir i� yapma g�c� olmayan zamandan ibarettir. Bil�kis o da Allah'u teal�'n�n yaratt��� bir varl�ktan ibarettir.)
�kinci hadisteki enin ise Allah'u teal�'n�n kahh�r s�fat�n�n bir tecellisi ve eseridir. Hasta onu zikr etti�i zaman rahatlar.

ALLAH'U TEAL�NIN ISIM VE SIFATLARI HAKKINDA D���NMEK

Bil ki, Allah'u teal�ya �eriat�n murat etmedi�i bir isim ve s�fat�, isim ve s�fat olarak koymam�z, bize g�re b�t�n kem�l ve olgunlu�u ifade etse bile sahih olmaz, do�ru de�ildir. M�sl�man bilginlerinin hepsi bu g�r��tedir. Mesel� k�inat�n en b�y�k m�hendisidir dememiz, do�ru de�ildir. B�t�n varl�klar�n her halini idare eden genel M�d�r diyemeyiz ve bu isim ve s�fatlar�n �st�lah� olarak Allah'u teal�ya verilmesini isteyemeyiz. Fakat insanlar� ona yakla�t�rmak ve onun tasarruflar�n� a��klamak i�in c�mlenin ak��� bu y�nden geni�lerse bir beis yoktur. Zaten �an�na l�y�k olmayan bir isim ve s�fatla onu anmamak Hak teal�'dan edebe daha l�y�kt�r.

�S�MLER�N �ZEL �S�M VE SIFAT OLU�U HAKKINDA


�u ge�en b�t�n isimler i�inde zat� kutsiyeti i�in konulmu� olan tek bir �zel isim vard�r. O, da laf�zlar�n en azametlisi olan ALLAH'TIR, geri kalan hepsi, s�fat m�n�s�n� ta��r. Bunun i�in haberlerde, Allah lafz�n�n m��tak (t�retilmi�) mi, yoksa gayri m��tak (t�retilmemi�) mi oldu�u meselesi ihtilaf konusu olmu�tur. Bu hususta ara�t�rma yapmaya l�zum yoktur. O'nun, Allah'u tal�n�n zat� i�in bir isim oldu�unu bilmemiz k�fidir. Di�er isimler ise asl�nda isim de�il birer s�fatt�rlar. Bu mevzuda bu kadar� yeti�ir.

ALLAH'IN ESMA-I H�SNASININ �ZELL�KLER�

Baz�lar� Allah'u teal�'n�n isimlerinden olan her bir isim i�in veciz bir �ekilde ifade edilen �zellikler ve s�rlar bulundu�unu s�ylerler. Baz�lar� da daha a��r� gider ve haddi a�arlar, �u iddiay� ileri s�rerler. Her bir isim i�in ruhani bir hizmet�i vard�r. Onu zikretmeye devam eden kimseye hizmet eder. Bu isimleri ba�kas�na ��reten de b�yledir. B�t�n ilim sahiplerinin �st�nde her �eyi bilen y�ce bir kudret sahibi vard�r, Allah'u teal�'n�n isimleri parlak birer laf�zd�r. Onlar di�er kelimelere nispetle daha faziletlidir. Onlarda bereket, zikrinde b�y�k bir sevap vard�r ki, insan bilhassa kalp huzuru ile ve m�nas�n� anlayarak Allah'u teal�'y� zikre devam etti�i vakitte nefsi temizlenir, ruhu safla��r. Allah'u teal�'n�n kitab�nda ve Hz. Muhammed'in s�nnetinde murad edilmeyen hi� bir �eyi de zikrine ziyade etmez. ��nk� biz, Allah'�n (c.c)dininde a��r� gitmekten ve ona il�ve yapmaktan nehyedildik. Sadece bize bildirilen kadar�yla yetinmek ve k�saltmak k�fidir.

ALLAH'IN Y�CE �S�MLER� (�SM� AZAM)

Pek �ok hadislerde ismi azam�n zikri ge�mektedir. Bunlar;
1 - Beride (R. A.) dan rivayet edildi; dedi ki; Peygamber (S.A.V.) dua eden bir adam g�rd� ve duas�n� i�itti. O ��yle diyordu:
Allah�mme inn� esel�ke bienn� e�hed� enneke ente la ilahe ill� entel-ahad es-samed ellez� lem yelid velem y�led velem yek�n leh� k�f�ven ahad.
"Allah'�m muhakkak ki, ben; ancak senden isterim; yine ben (sana) �ahadet ederim. Senden ba�ka hi�bir il�h yoktur. Ancak sen vars�n, varl���nda teksin. Her �ey sana muhta�, sen ise hi�bir �eye muhta� de�ilsin. Do�urmam�� ve do�rulmam�� olan; kendisi i�in hi� bir e� ve benzer olmayan bir (Allah)s�n. Bunu duyan Hz. Muhammed (S.A.V.) "nefsim kudreti alt�nda bulunan Allah'a yemin ederim ki, Allah'u teal�'dan en y�ce ismiyle; ismi azamiyle istekte bulundu. Her hangi bir kimse, ona ismi azam� ile dua etti�i vakitte duas�na icabet eder. Onunla istedi�i vakitte kendisine verilir." (Onu, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve �bni Mace rivayet etmi�tir.) dedi.
M�nziri dedi ki; "�eyhimiz Ebu EI-Hasen EI-Makdisi bu hadis hakk�nda o; kendisinde asla ta�n (Tan, Hz. Muhammed'den bir hadis rivayet eden ki�inin; rivayetini ge�ersiz k�lan hallerdir. (Ravinin yalanc� olu�u, tan�nmam�� olmas�, daima yan�lmas�.)olmayan bir isnatt�r. (Senet veya isnat: Hadis rivayet eden ravilerin s�ralanmas�ndan meydana gelen zincire denir.adam) Bu mevzuda isnat bak�m�ndan daha s�hhatli bir hadis rivayet edildi�ini bilmiyorum" diye s�yledi. EI-Haf�z Ibni Hacer de "bu hadis bu mevzuda rivayet edilen hadislerin senet y�n�nden en sa�lam�d�r" der.
2 - Enes bin Malik (R.A.) �unu rivayet etti. Peygamber (S.A.V.) mescide girdi ve dua ederken bir g�rd�.(Nevevi ve Hat�b bu adam�n, Ebu Ayya� Zeyd bin Samid el-Ensari ez-Zergi oldu�unu s�yledi.)O; dua ediyordu ve duas�nda ��yle diyordu.
Allah�mme l� il�he illall�h� entel menn�n� bed�-us semav�ti vel-ard� zelcel�l� vel ikram.
"Allah'�m hi� bir ilah yoktur; ancak Allah vard�r. Sen bol bol verensin. Yeri ve g�kleri b�t�n incelikleriyle yaratans�n. Azamet ve kibriya sahibi sensin ancak sen. Veli kullar�na ikram eden; ba���ta bulunan yine sen..."
Ras�lullah (S.A.V.) onu dinledikten sonra yan�ndakilere; "Allah'a ne ile dua etti�ini biliyor musunuz? en y�ce ismiyle; ismi azamiyle dua etti. Kendisine onunla dua edildi�i vakitte icabet eder; onunla bir �ey istenildi�i zaman verir" (Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve ibni Macee rivayet etmi�tir.) diye buyurdu.
3- Esma binti Yezid (R.A.)�n haber verdi�ine g�re Hz. Peygamber; Allah'�n en y�ce ismi; ismi azam� �u iki ayettir diye buyurdu.
Ve il�h�k�m il�h�n v�hid�n l� il�he ill� h�ver-rahm�n�r-rah�m.
"Hepinizin tanr�s� (zat�nda ve s�fatlar�nda asla benzeri bulunmayan) bir tek Allah'd�r. Ondan ba�ka hi� bir tanr� yoktur O; hem rahmand�r hem rahimdir." (Bakara s�resi, Ayet 163).
Ali �mran suresinin ba�lang�c�ndaki:
Elim l�m m�m Allah'� la ilahe ill� h�vel hayy�l kayyum
1) "Elif lam m�m Allah.o Allah't�r ki kendinden ba�ka hi� bir tanr� yoktur. (O, zat� ezeli ve ebedi hayat ile) diri ve bakidir. Zatiyle kemaliyle k�imdir (yaratt�klar�n�n her an tedbir-� h�fz�nda yeg�ne h�kimdir. Her �ey onunla kaimdir.)" (Bu Hadisi Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, ve Ibni Mace rivayet etmi�tir) Tirmizi bu hadisin hasen (Hasen hadis: Kesiksiz bir senetle adil fakat zab�t bak�m�ndan sahih hadis ravilerine nazaran biraz daha a�a�� derecedeki raviler taraf�ndan rivayet edilen hadistir.) ve sahih (Sahih hadis : Sa�lam ve her bak�mdan m�kemmel olan hadistir. Kesiksiz bir senetle Hz. Peygamber'(A.S.) a varan hadislerdir) oldu�unu s�yledi.
2) Sa'd bin Malik (R.A.) "ben Resulullah'�n ��yle dedi�ini i�ittim" dedi. "Size Allan�n en y�ce ismine; ismi �zam�na yol g�stereyim mi? Bir kimse ona, onunla dua etti�i vakitte icabet eder, istedi�i vakitte iste�ini verir. O, �� karanl���n (�� karanl�k,1) Gecenin karanl���, 2) bal���n karn�ndaki karanl�k,3) denizin karanl���.) i�inde pi�man olarak yalvaran ve nida eden Yunus (A.S.)'�n etti�i duad�r. O; ��yle dua etmi�ti.
L� il�he ill� ente s�bh�neke inni kuntu minez -z�limin.
"Senden ba�ka hi� bir tanr� yoktur. Seni tenzih ederim. Hakikat ben haks�zl�k edenlerden oldum."
Bunun �zerine biri, ��yle s�yledi, Ya Rasulullah bu; sadece Yunus (A.S.) a m� mahsustur. Yoksa b�t�n m�minler i�in bir dua m�d�r? Hz. Muhammed, (S. A.V.) Allah� z�l cel�lin ayetini i�itmez misin? O, "onun yalvar���na kar��" biz de (duas�n� kabul ettik) kendisini gamdan sel�mete erdirdik, i�te biz; iman edenleri b�yle kurtar�r�z (Akim rivayet etmi�tir.) diye buyurdu.
Art�k sen, bu ve ba�ka hadislerden de anl�yorsun ki, bunlar ismi �zami bizzat tayin etmemi�lerdir. Hakikaten �limler, bu husustaki bir birine muhalif hadislerden b�z�s�n� di�er baz�s�na tercih etmek suretiyle onu hususile�tirmede ihtilafa d��m��lerdir. Hatta o kadar ileri gitmi�lerdir ki; k�rk k�sur ayr� fikir ortaya atm��lard�r. Gerek �u hadis-i �eriflerden, gerekse kendine g�venilir s�zlerden ve gerekse din adamlar�n�n fikirlerinden edindi�imiz bilgiye g�re ��phesiz ki ismi �zam, Allah'u te�la'n�n m�teaddit isimlerinden terekk�p etmi� bir duad�r, insan, dinen talep edilen duan�n �artlar�na gayret g�stererek Rabb'ine yalvard��� vakitte Allah-u Teal� o kulun duas�n� kabul eder. �e�itli hadisi �erifler, m�teaddit yerlerde bize, bunu a��klam��t�r.�smi �zamin b�yle oldu�u kararla��nca, art�k baz� insanlar, onun s�rlardan bir s�r oldu�unu, b�z� ki�ilere bahsedildi�ini, s�ms�k� kapal� ve dayakl� yerleri onunla a�t�klar�n�, �detleri onunla y�rtt�klar�n� ve par�alad�klar�n�, insanlar i�in s�z konusu olmayan b�z� �eylerin, ismi �zamin kendilerine verildi�i kimseler i�in fevkal�de, harikulade hususlar�n zuhur etti�ini iddia edemezler. Bu durum, Allah ve Resul�nden bildirilmi� olan haberler �zerine fazla bir emirdir. Bu iddiada bulunan gurup Allah'u te�la'n�n �u ayet-i kerimesini delil getirirler. Ayetin meali �udur: "Nezrimde kitaptan bir ilim olan (zat) "ben dedi, g�z�n sana d�nmeden (g�z�n� yumup a�madan) evvel onu sana getiririm." nazm� celilindeki "kitaptan bir ilim olan zat" ifadesindeki ilimden maksat ismi azamd�r, derler. Onlara cevap olarak �unu s�yleriz. Yakla��k olarak m�fessirler (Kur'an� tefsir edenler) �u iddia edilen �eyi "y�hayy� y� kayyum�" veya "Allah� l�il�he ill� h�vel-hayy�l-kayyum" ile a��klam��lard�r. Baz�lar� ise onun s�ry�nice bir laf�z oldu�unu ileri s�rm��ler ve bununda "�hiyen �er�hiyen" oldu�unu s�ylemi�lerdir. Fakat bu delilsiz bir d�vad�r. Sahih hadislerde bu konuda verilen mal�mattan b�yle bir emir ��kar�lmam��t�r ve ��kar�lamaz.
S�z�n �z�; hakikaten baz� insanlar hakikatleri g�remediler; k�rce hareket ettiler; hususi iddialarda bulundular. Eserlerde ge�enlere ziyade yapt�lar. Kitap ve s�nnette de reddedilmedi�ini s�ylediler. Halbuki biz bundan �iddetle nehyedildik. �yle ise kitap ve s�nnetin bildirdi�i kadar� ile yetinelim.