Tevhid/Hasan El Benna
Giris
[�lk]  <Geri  �leri>G�R��


1 - Akaidin Tarifi:
Ak�id, kalbinin tasdik etmesi, nefsinin mutmein olmas� (Allah'� anmakla huzura kavu�mas�) gereken buyruklard�r. G�zle g�r�rcesine inan�rs�n. O inanca ne bir �ek, ne de ��phe kar���r.
2 -�tikat Bak�m�ndan �nsanlar:
insanlar, akidelerinin kuvvetli ve zay�f olmas� bak�m�ndan pek �ok k�s�mlara ayr�l�r. Bu durum, delillerin kendilerine izah edilip edilmemesinden ileri gelmektedir. B�t�n insanlar�n ruhlar�na inan� esaslar�n� yerle�tirmek m�mk�nd�r. �imdi biz, bu b�l�mde sana bunu a�a��daki bir mis�lle a��klayal�m.
Bir ki�i, g�rmedi�i bir beldenin varl���n�, yalanc�l��� ile tan�nm�� olmayan bir di�er ki�iden i�itse ��phesiz bu beldenin var oldu�unu tasdik eder ve ona inan�r. Mesel� Yemen gibi. E�er bu haberi, kendilerine g�venilir kalabal�k bir topluluktan i�itirse ve bir tak�m ��phe arz eden durumlar da yoksa ona kar�� itimat ve g�veni artar. O beldenin �ekilmi� bir foto�raf�n� g�rd��� zaman ise onun mevcudiyetine dair inanc� daha da ziyadele�ir. B�yle kuvvetli bir delil �n�n de ��phenin yeri �ok azal�r. Seyahat etti�i ve kendi si i�in o belde ile ilgili al�met ve m�jdeciler belirdi�inde kesin inanc� kuvvetlenir ve ��phesi kalmaz. O yere vard���nda ve bizzat g�rd���nde ��phe art�k geri d�nmez, yerini kesin inanca b�rak�r. Beldenin varl��� hakk�ndaki akide nefsine �yle kuvvetli yerle�ir ki,b�t�n insanlar aksi g�r��e sahib olsa bile onun geri d�n��� muhaldir, imk�ns�zd�r. Yollar�nda ve caddelerinde gezdi�i zaman, beldenin her halini iyice tetkik etti�i vakit art�k ba�ka t�rl� d���nemez. �u durum, onun itikad�n�n kuvvetlenmesine a��k bir delildir.
Ak�id �n�nde insanlar:
�unu bildikten sonra bil ki, din� akideler kar��s�nda insanlar �ok farkl� durumlardad�r. ��yle ki, onlardan baz�lar� vard�r, telkin kendilerine ula��r, o da sadece �det ve gelene�e ba�l� olarak inan�r. Baz� ��pheler ortaya ��kt���nda ise derhal iman� sars�l�r ve yok olur. Yine onlardan bir k�sm� vard�r, Allah'�n yaratt�klar�na ibret nazar� ile bakar ve d���n�r. Onun da iman� artar, yakin inanc� kuvvetlenir. Di�er bir grup daha vard�r ki, Allah'�n k�inat kitab�n� seyretmeye ve tefekk�r etmeye devam ederler. Allah'a (C.C.) kar�� kulluk borcunu ifa etmekle ve emirlerine s�ms�k� sar�lmakla, kalbinde hidayet me�alelerini tutu�turur. Art�k iman�n� kem�le ula�t�ran, basiret nuruyla g�r�r. Y�ce rabbimiz,
"Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onlar�n muvaffakiyetini artt�rm��, onlara (ate�ten nas�l) ka��nacaklar�n� ilham etmi�tir", (Muhammed Suresi; Ayet 17) buyurmu�tur.
Allah'�n birli�i hakk�nda nefsini, taklit mertebe sinden kurtararak tahkiki iman mertebesine y�kseltmen, inand���n hususlar� iyice d���nerek kabul etmen ve �ylece hareket etmen i�in biz sana �u mis�lleri getirdik. Yine sen, bu mis�ller sayesinde kem�l derecesine ve mertebesine y�kselinceye ve ula��ncaya kadar dininin ana kaidelerini iyice bilip tan�ma hususunda Mevl�'na itaat ederken ondan yard�m istemelisin.�ayet uyan�ksan seni bir i� i�in vazifelendirdiler.Nefsini, salma develeri g�tt���nden daha ziyade g�tmen gerekir.
Ak�l i�in �sl�m'�n takdiri, tema�a ve tefekk�re te�vik :
�man�n esas� �sl�m dinidir. B�t�n �er-i h�k�mler onun temelidir. S�n� y�ce olan Allah'�n kitab� ve Hz. Muhammed'in s�nnetidir.
Dini inan�lar� akl�n teyit etmesi: B�t�n akideleri akl�n teyit etti�ini bilmelisin. Sa�lam bir g�r�� onu ispat eder. Bunun i�in Allah'u te�la onu, kendine hitab etmekle �ereflendirmi�tir. Onu, ki�inin sorumlu tutulmas� i�in esas kabul etmi�tir. Tefekk�re ve dikkat nazariyle �lemi tema�a etmeye davet etmi�tir. Allah'u teal� ��yle buyurur,
"Deki g�klerde ve yerde neler var bak�n. (Fakat) bunca ayetler ve azapla korkutmalar iman etmeyecekler g�ruhuna fayda vermez." (Yunus Suresi; Ayet 101)
"�stlerindeki g��e bakmad�lar m�? Onu nas�l bina ettik. Onu, (y�ld�zlarla) nas�l donatt�k. Onun hi�bir gedi�i de yok. Yere de (Bakmad�lar m�?) onu (nas�l) d��edik. Ona (nas�l) sabit da�lar koyduk. Orada her s�n�ftan i�e ferah verici (manzaras� g�zel ne �iftler) bitirdik, (biz b�t�n bunlar�) taat�m�za d�nen her kulun kalp g�z�n� a�mak, ona ibret vermek i�in (yapt�k). G�kten de bereketli su indirdik de onunla bah�eler, bi�ilecek taneler bitirdik ve tomurcuklar� birbiri �st�ne binmi� uzun boylu hurma a�a�lar� (yeti�tirdik) ki (bunlar) kullara r�z�k olmak i�in (yarat�lm��lard�r.) Biz onunla �l� bir memlekete can verdik, i�te (kabirden) ��k�� da b�yledir." (Kaf Suresi, Ayet 6-11.)
Rabbimiz, d���nmeyen ve yarat�klara ibret nazar� ile bakmayanlar� da zemmetmi�tir. Cen�b-� hak bu hususta ��yle buyurur, "G�klerde ve yerde (Allah'�n varl���n�, birli�ini ve kem�l-i kudretini ispat eden) nice �yetler (al�metler) vard�r ki, (insanlar) bunlardan y�z �evirici olarak �st�ne basar ge�erler (onlardan ibret olmazlar.)" (Yusuf Suresi, Ayet 105)
Olmamas� gereken bir �eyin olmas� i�in d��manlar delil ve burhan istediler. Bunun �zerine Hz. Muhammed delillerin en �ereflisini ortaya koymak i�in bir hadis-i �eriflerinde ��yle buyurdular, Hz. Rasulullah'�n m�ezzini sabah namaz�na gelmi�ti. Peygamberimizi a�larken g�rd�. Kendisinden ni�in a�lad���n� sordu. Peygamberimiz de ��yle buyurdular "tesir eder ya Bil�l, Allah-� teal� bana bu gece �u ayeti celileyi indirdi, kendimi tutam�yorum, onun i�in a�l�yorum." "Hakikat g�klerin ve yerin yarat�l���nda, geceyle g�nd�z�n birbiri ard�nca geli�inde (ve uzay�p k�salmas�nda) temiz ak�l sahipleri i�in ibret verici deliller vard�r." Sonra da onu okuyan ve o hususta d���nmeyen kimselere yaz�klar olsun" dedi. (�bni Ebi D�nya Kitab et-tefekk�r'�nde rivayet etmi�tir)
Bilmelisin ki, �sl�m Hini fikirleri asla ta�la�t�rmam�� ve dondurmam��t�r. Akl� hapsetmemi�. d���nmekten men etmemi�tir. Fikirlerin en olgun ve do�ru olan� ise akl�n �er�evesi dahilinde s�ylenmi� olan�d�r. Fakat "ak�l her �eyi bilemez. Tan�d��� ve bildi�i olduk�a azd�r.O, bilmedi�ine d��man de�il, daima bildi�ini art�rma yolunda olmal�d�r. Nitekim Allah'u teal� (C.C.) bir ayeti kerimesinde "Zaten) size az bir ilimden ba�kas� verilmemi�tir." Buyururken bir di�er �yeti celilesinde de. "Rabbim benim ilmimi art�r"diye buyurmu�lard�r.
�sl�m Akaidinin K�s�mlar� :
�sl�m akaidi d�rt ana k�sma ayr�l�r. Her bir k�sm�n da kendi aralar�nda b�l�mleri vard�r.
Birinci k�s�m: �lahiyatt�r.�an� y�ce olan All�h'�n, varl���na, birli�ine taalluk eden hususlardan, isim, fiil ve s�fatlar�ndan bahseder. Ki�inin mevl�s� hakk�nda inanmas� gereken hususlar da bu k�sma dahildir.
�kinci k�s�m : Nebeviyyatt�r. Peygamberlerle (A.S), ilgili hususlardan yani s�fatlar�ndan; ismetlerinden,(g�nahs�z olmalar�ndan)peygamberliklerine olan ihtiyaca kadar bu b�l�mde bahsolunur. Evliyaya taalluk eden hususlarla mucize, keramet ve semavi (ilahi) kitaplar da bu k�sma dahildir.
���nc� k�s�m:Ruhlar �lemidir.Maddi alemin d���ndaki bir alemle ilgili hususlardan bahseder.Melekler,cinler,ruhlar gibi.
D�rd�nc� k�s�m:Sem'iyyatt�r. (i�itmek suretiyle bilinen hususlar) berzah ve ahiret hayat� ile ilgili konulardan bahseder. Kabir hali, k�yamet alametleri,�ld�kten sonra tekrar 'dirilme, mah�er, hesap ve ceza gibi.

*Bu kitapta birinci k�s�m olan ilahiyat ele al�nm��t�r.