Tevhid/Hasan El Benna
Baslarkan
[�lk]  <Geri  �leri>


BA�LARKEN

Rabbim seni tesbih ederim. Seni l�y�k oldu�un �ekilde ��emem. Sen, kendini meth-� sena etti�in gibisin. Sal�t ve sel�m neb�n ve resul�n olan Hz. Muhammed'e onun ehli beytine, birli�ini y�celtmek i�in m�cahede edenler ve dinini yaymaya devam edenler �zerine olsun.
Merhum ve m�cahit �ehit Hasan �l-Benna hazretlerinin M�sl�man Karde�ler mecmuas�; isl�m akaidine dair e�siz ve nadide tefrikalar�n� yay�nlam��t�. O, bu makalelerini isl�m toplulu�una ithaf etmi�ti. ��nk� o, bu toplulu�un bir ferdi idi. Bir �ranl� veya ba�ka bir topluma mensup de�ildi. Onun b�t�n s�zleri sana ve banad�r. �ok de�erli makaleleri ile g�n�lle re ���k tutmu�tur. Allah kabrini nurland�rs�n.
Yaz�lar� hakk�nda �unlar� s�yledi. Bu konuda yazd���m yaz�larda Allah'�n izni ile iki esastan hareket edece�im. Birincisi, dini inan�lar� insanlar�n ruhlar�na ula�t�rmakta, kalplerine ve �uurlar�na ak�tmakta Kur'an-� Kerim'in ve Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yoluna dayanmakt�r. Sade bir dil kullan�lacak, felsefe ve mant���n m�nazarac� g�r��leri ve kelamc�lar�n terimleri kullan�lmayacakt�r. Burada bizim tuttu�umuz yol, selef-i salihinin yoludur. Allah onlardan raz� olsun.
ikincisi, insanlardaki din� inan�lar�n tesirlerini beyan etmekle �sl�mi akidelerin ruhlara ve g�n�llere ak�� derecesini ortaya koymaktad�r. Kitab�m�z� tetkik eden okuyucu bu sayede nefsinin hangi merhalede oldu�unu bitebilsin. E�er iman� kuvvetli ise Allah'a ve verdi�i nimetine kar�� hamd etsin. Yok e�er din� inan�lar� zay�f ise ilac�n� als�n, tedavi olsun, iman�n� kuvvetlendirsin.
Selefimize g�re, din� inan�lar, kalplerde kararla�an duygular ve nefislere gelen hisler idi. (Onlar, hi� bir mesele hakk�nda m�naka�a etmezler, olan� oldu�u, s�yleneni s�ylendi�i gibi kabul ederlerdi. Saf ve berrak bir imana, sars�lmaz bir akideye sahiplerdi. Biz de ise m�nazara ve m�naka�a ba�lad�, toplumun iman� zay�flad�, dinine zafiyet girdi ve bozulmaya do�ru y�z tuttu. Bu sebepten dolay� ortaya ��kan ��pheleri reddetmek i�in delilleri �sl�m akidesine ve asr�m�z�n nazariyelerine dayand�raca��z. Kar���k ve anla��lmaz bir ifadeyle de�il, fakat ak�c� bir �slupla dile getirece�iz. �an� y�ce olan Allah'�n �u buyru�unu esas alaca��z.
"Gerek yer y�z�nde, gerek kendi nefislerinizde �yetlerimizi yak�nda onlara g�sterece�iz. Nihayet onun, hak oldu�u ��phesiz kendileri i�in de apa��k meydana ��kacakt�r." (Fussilet Suresi; Ayet 53)
Eserin ne�ri bir hayli uzad�. Fakat �u din� akidelerle ilgili kitap���� ��karmak �erefi bana nasib oldu.
Allah'u z�lcel�lden ihlas ile kabul etmesini istiyorum. ,O, bana k�fidir. O, ne g�zel mevl�, ne g�zel vekildir.

Derleyen:Muhammed R�dvan