Tevhid/Hasan El Benna
Onsoz
[�lk]  <Geri  �leri>�NS�Z

�lk insan Hz. Adem'den be�er neslinin sonuna kadar yer y�z�ne gelmi� ve gelecek herkes mutlaka bir �eye inanmak zorunda kalm�� ve kalacak, bunu, kendisi i�in tabii bir ihtiya� olarak hissetmi� ve hissedecektir, insan ruhundan, tanr� ve din fikirlerini s�k�p atmak m�mk�n de�ildir. ��nk� bir y�ce varl��a s���nmak ve ona ba�lanmak onun yarat�l��� icab�d�r. Dinsiz diye d���nd���m�z fert ve toplumlar bile dikkatle incelenirse, onlar�n da ya �ehvetlerini veya madde dedi�imiz servetlerini putla�t�rd�klar�n� g�r�r�z.
�l�hi tebli�den nasipsiz kalan toplumlar, zaman olmu� elleri ile yonttuklar� ta� par�alar�n� ilahla�t�rm��, zaman olmu� bir hayvana hatta bir sine�e tapm��, zaman gelmi� kendisi gibi olan bir insan� putla�t�rm��t�r. Halbuki b�t�n insanlar�n tanr�s� tek bir tanr�d�r. Ancak ona boyun e�mek onun �n�nde secdeye kapanmak gerekir. G�nderilen her el�i bunu bildirmek i�in gelmi�tir. M�min olabilmek i�in her �ey'den evvel g�n�l kap�m�z� tevhit inanc� dedi�imiz (Allah'�n varl���na ve birli�ine ve ondan ba�ka tanr� olmad���na) iman anahtar� ile a�mal�y�z. Ta ki ondan sonraki meyveler lezzetli ve �i�ekler burcu kokulu olsun, i�te bunun i�in inanmayanlar� imana davet etmek, �nananlar�n iman�n� daha da kuvvetlendirmek maksad� ile azamet ve kibriya sahibi olan y�ce Rabbimizi kelimelerin ifadesi nispetinde anlatmakla i�e ba�lamak gerekir.
i�te bu ihtiyac� hisseden (�STAD �EH�T HASAN-�L BENNA (R.A.) Allah'�n varl��� ve s�fatlar� adl� eserinde ikna edici delillerle yarat�c�s�n� unutmu� gibi davranan ki�ilere sesleniyor. Onun zat�n�, s�fatlar�n� ve (ALLAH (C.C.) hakk�nda hat�ra gelebilen her t�rl� soru ve vesveseleri akli ve nakli delillerle bertaraf ediyor.
B�t�n �mr� boyunca iman�ndan en k���k fedak�rl�k yapmayan, her hareketinde m�sl�man olarak kalabilen m�tefekkir ve mutasavv�f �stad�n bu e�siz eserini sizlere ve kel�m ilmi ile me�gul olan ilim erbab�na faydal� oldu�una inan�yorum.
�lm� de�eri h�iz ve olduk�a zor olan meseleleri hatas�z, dilimize �evirebilmek i�in az�mi gayreti g�sterdim m�bhem olan yerleri dipnotlarla a��klamaya �al��t�m. Ayetlerin, T�rk�e mealleri i�in �e�itli terc�melerden faydaland�m.
Hatas�z ve kusursuz olan ancak y�ce Rab'bimizdir. Okuyucular�mdan bilmeyerek yapt���m hatalar�n aff�n� diler, dini hizmeti kendine gaye edinen Nizam Yay�nevi Sahibi Ahmed Ercan Ger�ek Bey karde�imize ��kranlar�m� arz ederim.
Geli�imiz ancak O'ndan, d�n���m�z yine O'nad�r. O, ne g�zel mevla ve ne g�zel vekildir!

l - Recep 1392 ABID�N - S�NMEZ

II - A�ustos 1972 Karag�mr�k - �stanbul