BİBLİYOGRAFYA

 

Kaynaklar, yazarlarının alfabetik isim sırasına göre yazılmıştır.

 

 

Abbas el-Azzâwî:

  Mawlânâ Khâlid an-Naqshabandî; Bağdad-1973

 

Abdullah (Dr.) Sellûm es-Samerrâi

  El-Ğuluw'wu wa'l-Fıraq'ul-Ğaliya

  Bağdad-1988 (3. Baskı)

 

Abdülaziz Bayındır:

  Bir Şeyh İle Görüşme  

  (Basılmamış bir çalışma) İstanbul-1995

 

Abdulhakîm Arvasî:

  Râbıta-i Şerîfe Risâlesi (Sadeleştiren, N. F. Kısakürek) Beyazıt Devlet Kütüphânesi No. 243435

 

Abdulhakîm Arvasî:

  Er-Riyâd'ut-Tasavvufiyye; İstanbul- H. 1341

 

Abdulqâdir Habîbullah es-Sindî:

  Et-Tasavvuf; Medîne-i Münevvere-1990

 

Abdulmecîd El-Khânî:

  El-Hadâiq’ul-Wardıyya Fi Haqâiq'i Ejillâ'in-Naqshabandiyya; İstanbul?-H. 1308

 

Abdurrahman Abdulkhâliq:

  El-Fikr'us-Sûfiy'yu Fi Daw'il-Kitâb'i wa's-Sunnah

  Kuweyt-Tarihsiz (İkinci basım)

 

Abdurrahman Demashqıyya:

  En-Naqshabandiyya

  Riyad-1984

 

Abduvahhab Esh-Sha'râni (eş-Şa’rânî):

   El-Enwâr'ul-Qudsiyye

  Süleymaniye Kütüphânesi, İ. H. İzmirli Bölümü No. 1182

 

Abduvahhab Esh-Sha'râni (eş-Şa’rânî):

  Tabaqât'ul-Kubrâ; Mısır-1954

 

A. Faruk M.:

  Şah-ı Nakşibend; İstanbul-1970

 

Ahmed b. Abdilhalîm ibn Teymiyye

  El-Furqân Beyne Evliyâ'ir-Rahmân ve Evliyâ'iş-Şeytân; Kahire-Tarihsiz.

 

Ahmed b. Abdilhalîm ibn Teymiyye:

  Et-Tawessul wa'l-Wesîleh; Beyrut-Tarihsiz

 

Ahmed El-Biqâî:

  Risâle'tun Fi Âdâb'it-Tarîqa’tin-Naqshabandiyya

  Elle yazma (dan fotokopi)-H. 1249

 

Ahmed el-Fârûqıy es-Serhindî:

  Mektubat (Mektup No. 187)

 

Ahmed Yaşar Ocak:

  Menâkıbnâmeler; Ankara-1992

 

Ahmed Zıyâuddîn Gümüşhânevî:

  Cami'ul-Usûl H. 1276. (İncelemeye aldığımız nüshanın basıldığı yer meçhuldür.)

 

Alâuddîn b. Muhammed b. İbrahim:

  Lubâb'ut-Te'wîl Fi Maânit-Tenzîl (Khâzin Tefsiri)

  İstanbul-1979

 

ALECSO:(Arab Leaguer Educational, Cultural and

Scientific Organisation)

  E-Mu'jam'ul-arabiy'yul-Esâsî; Tunus-1989

 

Ali b. Hüseyn el-Vâiz el-Kâşifî el-Beyhaqıy:

  Raşahât ; Sarıgez-Taş baskı H. 1291

 

Ali Behcet b. Ebibekr b. el-Hasan:

  Risâli-i Ubeydiyye-i Nakşibendiyye H. 1320

  Üniversite Kütüphânesi No. 77258

 

Ali Kadri

  Risâle-i Bahâiyye ; Tarîkat-ı Nakşibendiyye Prensipleri

 

Ali Nailî (Manisalı):

  Risâle-i Meşgûliyet Süleymaniye Kütüphânesi İ. H. İzmirli ; Böl. No. 1266

 

El-Mu'âmarea'tu Ale'l-İslâm

  Kahire-1978

 

Ayetullah Mukârim Şirâzî başkanlığında bir heyet:

  Tefsîr-i Numûne; Tahran-1369 (İran Takvimi)

 

Birçok yazara ait:

  Ez-Zumrud’ul Anka Mecmuası

  Muhtevası:

  *Er-Risâle'tul-Medeniyye (Nimetullah b. Ömer)

  * Risâle'tun Fi Âdâb'it-Tarîqa’tin-Naqshabandiyya

     (Ahmed El-Biqâî)

  * Süleyman Zühdî'ye ait Mecmû'atur-Resâil

 

Celâluddîn Abdurrahman es-Suyûtıy:

  El-İtqân Fi Ulûm'il-Qur'ân

  İstanbul-1978 (4. Basım)     

 

Davud b. Muhammed el-Karsî:

  Şarh'ul Qasıyda'tin-Nûniyya

  Süleymaniye Kütüphânesi, Tahirağa Böl. No 593/1

 

Ebu Abdillâh Muhammed b. Ahmed 

el-Ensârî (Endülüslü):

  El-Jâmi' li-Ahkâm­'il-Qur'ân (Kurtubî Tefsiri)

  Kahire-1952

 

Ebu Ja'far Muhammed bin Jerîr Et-Taberî:

  Jâmi’ul-Beyân Fi Tefsîr'il Qur'ân (Taberi Tefsiri)

  Mısır-1954

 

Ebu'l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Muhammed en-Nesefî:

  Medârik'ut-Tenzîl ve Haqâiq'ut-Te'wîl

  (Nesefî tefsiri) İstanbul-1979

 

Ebulfadl Cemaluddîn Muhammed b. Mukrim:

  Lisan'ul-Ara; Mısır-189

 

Ebulhasan Ali b. Ahmed el-Vâhidî

  Esbâb'un-Nuzûl; Beyrut-1993

 

 Ebulfidâ İsmail İmâduddîn b. Omar b. el-Kesîr:

  Tefsîr'ul-Qur'ân'il-Azıym (İbn. Kesîr Tefsiri)

  İstanbul-1984

 

Ebulkasım Jârullah Mahmud b. Omar ez-Zemakhşerî:

  El-Keşşâf An Haqâiq'i Gawâmıd'ıt-tenzîl

  Beyrut-1947 

 

Ebulkasım Abdulkerîm b. Hewâzin:

  Risâle'tül-Quşeyriyye; Mısır-1959 (İkinci Basım)

 

Ebussuûd El-imâdî

  İrşad'ul-Aql'is-Selîm İla Mezâyâ'l-Kitab'il-Kerîm

  Beyrut-Tarihsiz

 

Ebu Tahir Muhammed b. Ya’qûb el-Firûzâbâdî:

  Tenwîr'ul-Miqbâs Min Tefsîr'i İbn. Abbas

  İstanbul-1979

 

Ebu Zekeriyya Ahmed b. İbrahim (İbn. Nahhâs):

  Meşâri'ul-Eşwâq ilâ Mesâri'il-Usshâq Fi Fazâil'il-Jihâd; Beyrut-1990

 

El-Hac Muhammed Fevzi:

  Ayn'ul-Haqıyqa Fi Râbita'tit-Tarîqa

  Tarihsiz-Raşahât'ın kenarı S. 489-518

 

Muhammed Ali b. Ali et-Tehânawî

  Keşşâf'u İstılât'il-Funûn ; İstanbul-1984

 

Es'ad es-Samahrânî:

  Et-Tasawwuf, Menşe'uh'u wa Mustalahât'uh'u

  Beyrut-1987

 

Es’ad Sâhib

  Nûr’ul-Hidâyet’i Wa’l-İrfân

  Kahire- h. 1311

 

Es-Seyyid Muhammed Murtazâ ez-Zubeydî:

  Taj'ul-Arûs; Mısır-h. 1307

 

Ferîduddin (Ferit) Aydın:

  Mawqıf'u İbn. Abidin el-Faqıyh Min's-Sûfiyye'ti

  Wa't-Tasawwuf

  İstanbul-1989

 

Ferit Kam:

  Vahdet-i Vücûd (Sadeleştiren, Ethem Cebecioğlu)

  Ankara-1994

 

Feyzullah Muhammed b. Yusuf

  El-Fetâwâ's-Sûfiyye

  İst. Müftülüğü Kütüphânesi No. 340.

 

Fuat Köprülü (Ord. Prof. Dr.)

  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

  Ankara-1993 (8. Baskı)

 

Gelenekçi Nakşibendîlerden bir grup:

  Ruh'ul-Furkan, C. 2/63-93; İstanbul-1992

 

Halid Bağdâdî:

  Risâle'tur-Râbita (Bazı nüshalarda: Risâle'tun Fi Tahqıyq'ir-Râbıta olarak geçer.) Esas aldığımız nüshalar şunlardır:

  1) Raşahât kenarı S. 221-232

  2) Ulemâ'u Demashq wa A'yânuha  Fi'l-Qarn’it-Thâlith Ashar el-Hijrî (C.1/313-318)

   

 Halid Bağdâdî:

  Farsça divan (1217 beyit)

  Süleymaniye Kütüphânesi Es’ad Ef. Böl. No.3700

 

 Halid Bağdâdî:

  Istılahat'üs-Sûfiyye,

  Süleymaniye Kütüphânesi-Lala İsmail/699-5

 

Halid bağdadi:

  Risâle-i Hâlidiyye (Bazı kayıtlarda bu kitapçık, Risâle-i Râbıta diye yanlış isimlendirilmiştir. Birçok 

  nüshaları vardır)  Esas aldığımız nüshayı Çeviren, El-Hac Şerif Ahmed bin Ali'dir. 

  Süleymaniye Kütüphânesi,

  Düğümlübaba böl No. 278

 

Hamdullah ed-Dajwî:

  El-Basâir L'i Munkir'it-Tewessul'i

  B'i-Ehl'il-Maqâbir; Peşaver-1965

 

Hasan Özlem (Derleyen: Nahit sertdemir):

  Arifler Gül bahçesi ; İzmir-1993

 

Hayruddîn Zirikli

  El-A'lâm; Beyrut-1995

 

Hüseyn ed-Dewserî:

  Er-Rahme'tul-Hâbıta Fi Tahqıyq'ır-Râbıta

  İstanbul'da bir yayınevi tarafından basılan nüshası

 

İbn. Kayyım el-Jawziyye:

  Telbîs'u İblîs

  Süleymaniye Kütüphânesi, Ayasofya böl No. 1739

 

İbn. Khallikân (Eb'ul-Abbas Şemsuddîn

  Ahmed b. Muhammed)

  Wafayât'ul-A'yân wa Anbâ'u Abnâ'iz-Zamân 

  Beyrut-1978

 

İbrahim el-Fasîh:

  El-Majd'ut-Tâlid Fi Menakıb'ış-Şeyh Khâlid

  Süleymaniye Kütüphânesi, İ. H. İzmirli

  Bölümü No. 1161

 

İbrahim Sarmış (Prof. Dr.):

  Teorik ve Pratik AçıdanTasavvuf ve İslâm, 

  İstanbul-1995

 

İrfan Gündüz:

  Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta

  (Basılmamış bir çalışma)

 

İsmail (Dr.) El-Arabî

  Mu'jam'ul-Fıraq Wa'l-Mazâhib'il-İslâmiyya

  Ed-Dâr'ul-Baydâ'-1993

 

J. Tandrio  B. Real:

  The Yoga (El-Yoga)

   Arapça’ya Çeviren, İlyas Eyyûb Beyrut-1988

 

Kasım kufralı:

  Nakşibendîliğin Kuruluş ve yayılışı

  Türkiyat Enstitüsü No.337

 

Lûtfî:

  Tarih-i Lûtfî

  Süleymaniye Kütüphânesi, Hacı Mahmud Ef. Bl. 4755

 

Mehmed Akif Ersoy

  Safahat; İstanbul-1963

 

Mehmed Es’ad (Erbilli):

  Risâle-i Es'adiyye 

  Üniversite Kütüphânesi No. 438/13

 

Mehmed Raîf:

  Meqâsıd'ut-Tâlibiyn

  İstanbul'da bir yayınevi tarafından basılan nüshası

 

Mehmed Zâhid Kotku:

  Tasavvufî Ahlâk; İstanbul-1981

 

Muhammed Abdulhadi el-mısrî:

  Ehl'us-Sunne'ti wa'l-Jamâah; Riyad-1988

 

Muhammed Ali b. Ali et-Tehânewî:

  Keşşâf'u İstılâhât'il-Funûn; İstanbul-1984

 

Muhammed b. Abdillah El-Khânî:

  El-Bahja'tus-Seniyye Fi Âdâb'it-Tarîqa'til-

  Aliyye’til-Khâlidiyya; Mısır-H. 1319

 

Muhammed b. İbrahim:

  Şarh'ul Hikem          

  Basıldığı yer ve tarih meçhul

 

Muhammed b. Muhammed El-Gazâli:

  İhya'u-Ulûm'id-Dîn, Mısır, tarihsiz.

 

Muhammed b. Omar b. el-Hasan el-Bekrî (Fahruddin-i Râzî): 

  Mefâtîh'ul–Gayb (Tefsir-i kebir)  Beyrut-1995

 

Muhammed b. Süleyman el-Bağdâdî

  El-Hadîqa'tun-Nediyye, Fi't-Tarîqat'in-Naqshabandiyya; İstanbul-1984

 

Muhammed Emîn el-Kurdî el-Erbilî:

  Tenwir'ul-Qulûb Fi Muâmele'ti Allâm'il-Ğuyûb

  Mısır- H. 1384

 

Muhammed Emîn Es-Suweydî:

  Daf'uz-Zulûm An'il-Wuqû'i Fi Irz'i Haze'l-Mazlûm 

  Süleymaniye Kütüphânesi Es’ad Ef. Böl. No. 1404

 

Muhammed İsmail ed-Dehlewî

  Es-Sırât’ul-Mustaqıym

 

Muhammed Mutî' el-Hâfız-Nizâr Abaza:

  Ulemâ'u Demashq wa A'yânuha

  Fi'l-Qarn’it-Thâlith Ashar el-Hijrî (C. 1/298-335)

  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi

  Kütüphânesi No. 922-97

 

Muhammed Tahir (Bursalı):

  Osmanlı Müellifleri

  İstanbul- Matbaa-yi Amire - H. 1333

 

Mustafa b. Abdillah (Kâtib Çelebi-Hacı Halîfe):

  Keşf'uz-Zunûn An Esâmi'l-Kutubi wa'l-Funûn

  İstanbul-1971

 

Muhammed Zâhid el-Kewserî

  İrğâm’ul-Merîd

 

Mustafa Ebuyusuf:

  Gaws'ul-İbâd B'i Beyân'ir-Raşâd; Peşaver-1965

  Nasır (Dr.) Abdulkerîm el-Aql:Aqıyda'tu Ehl'is-Sunne'ti wa'l-Jamâah; Riyad-H. 1412

 

Nâsiruddîn Ebu Said Abdullah b. Omar el-Baydâwî:

  Envâr'ut-Tenzîl ve Esrâr'ut-Te'wîl (Kadı Beyzâvî Tefsîri)  İstanbul-1979

 

Nu'man b. Mahmud el-Âlûsî:

  El-Âyât'ul-Beyyinât Fi Adem'i Semâ'il-Emwât

  Beyrut-H. 1405 (4. Basım)

 

Nu'manoğlu Kâtip Mustafa Fevzî:

  İsbât’ul-Mesâlik Fi Râbita'tis-Sâlik,

  Nerede basıldığı meçhul-H. 1324

Nuruddîn Ahmed b. Mahmud es-Sâbûnî:

  El-Bidâye'tu Fi Usûl'id-Dîn; Lâleli Kütüphânesi No.2271 Matbaa-i Âmire, İstanbul- 1333 

 

Omar b. Muhammed b. Abdillah es-Suhrewerdî:

  Awârif'ul-Maârif Mısır-Tarihsiz.

 

Ömer Ziyâüddin Dağıstanî:

  El-Fetâva'l-Ömeriyye

  Sadeleştirenler: İrfan Gündüz -Yakup Çiçek

 

Selçuk Eraydın (Dr.)

  Tasavvuf ve Tarîkatlar; İstanbul-1994

 

Semih Atıf Ez-Zeyn:

  Es-Sûfiyye'tu Fi Nazar'il-İslâm; Beyrut-1985

 

Seyyid Şerîf Cürcânî:

  Et-Ta'rîfât; İstanbul- H. 1300

 

Sıddıyq b. Hasan Khân el-Buhârî el-Qonûjî

  Et-Tâj’ul-Mukellel Riyad-1995

 

Sir James Bolevard:

  Meditasyon, Çeviren, Şebnem Gürpınar

  İstanbul-1993

 

Şah Weliyullâh-ı Dehlewî

  El-Qawl’ul-Jamîl Fi Beyân’i Sewâ’is-Sebîl

 

Şerif Mardin:

  Türkiye Tarihinde Nakşıbendî Tarîkatı

  (Çağdaş Türkiye'de İslâm adlı bir kitapta, 24 sayfalık bir yazı)

 

Şeyh Safvet:

  Tasavvufun Zaferleri Nerede basıldığı meçhul- H. 1343

 

Şeyh Seydâ Saîd el-Jezerî:

  El-Zâbıta Fi'r-Râbıta Basıldığı yer ve tarih meçhul

 

Tâcuddîn el-Hanefi (Tâcuddîn b. Zekeriyya):

  Risâle-i Tâciyye, Üniversite Kütüphânesi No. 3650

 

Tâcuddîn el-Hanefi (Tâcuddîn b. Zekeriyya):

  Âdâb'ul-Meshîkhat'i wa'l-Mürîdîn

  İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi, Nadir eserler Bölümü'nde 3650

 

Yaşar Nuri Öztürk

  Kurân-ı Kerîm ve Sünnete Göre Tasavvuf

  İstanbul-1989

 

 Yusuf En-Nebehânî:

  Câmi'u Kerâmât'il-Evliya'  Mısır-1329

 

Zekeriya Kitapçı (Prof Dr.)

  Ortaasya'da İslâmiyetin Yayılışı ve Türkler

  Konya-1994 (3. Baskı)