KAVRAM, YER KONUM DİZİNİ

 

A

Abbasî Devleti 87. 171

Abbasîler 171

Aczmendî Tarîkatı 38. 39. 

Âdâb'ul-Meshîkhat'i wa'l-Mürîdîn 100.

Âdâb'ul-Mürîd'i Maa'sh-Sheyh 96. 

Afganistan 34, 70, 97, 123, 128, 134, 137, 141.

Ağrı 58, 164, 167, 168, 169.

«Ahkâm-ı İslâmiyye ile tasav­vufu birleştirmek» 138

Ahlâk-ı Rabbânî ile te­halluk 76.

Ahrâriyye 135, 137, 145, 176

Ahsâ (el-Ahsâ) 70.

Allah aşkı 62, 182.

«Allah aşkıyla sarhoş olmak» 62.

«Allah'a ulaşmak» 100, 108, 118, 140.

«Allah'da eriyip gitmek» 23, 24, 182, 251.

«Allah'da fânî olmak» 9, 10, 24, 207, 250.

«Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanmak» 15.

«Allah'ın vekili» 241, 242.

Allah'la birleşme özlemi 222.

Allah Teâlâ'nın sıfatla­rı 182, 216, 218.

Aqıyda'tu Ehl'is-Sunne'ti wa'l-Jamâah 207 

Akra 156.  

Âli İmrân Sûresi 30. 

Alternatif bir İslâm 60, 245.

Amaçların ve araçların hükmü 78.

Amentü 248,

Amerika 178, 246.

Amerikancı İslâm 178.

Âmid (Bk. Diyarbakır)

Anadolu 34, 37, 59, 68, 70, 133, 135, 136, 143, 145, 147, 148, 150, 170, 171, 172, 174, 215, 232,  

«Anadolu’nun Türkleşmesi» 133.

Animizm 9, 144, 222, 223.

Ankara 147, 246.

Arabistan 147.

Arabizm 150, 151.

Arap Yarımadası 151.

Arhant kültü 204.

Arvâsîler 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 243.

Asur159, 165.

«Aşk-ı İlâhî» 250.

Ayân Meclisi 166.

Ayasofya Kütüphânesi 66.

Âyetullah 61.

Âyet'ül-Kürsî 15.

Âyin 5, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 37, 38, 40, 45, 69, 67, 68, 69, 109, 120, 148, 150, 158, 160, 177, 179, 180, 192, 214, 218, 220, 222, 237, 238, 251.

Azizler 97, 121, 204.

 

B

«Baba erenler» 214.

Babil 70.

Bağdad 41, 42, 55, 68, 103, 124, 128, 144, 147, 148, 149, 154, 156, 157, 165, 171.

Bağdâdî ile Karşıtları Arasındaki Kavgalar 138, 153.

Bağdâdî'nin Şirvânî'ye ihtarnamesi 160, 162.

Bağdad Kölemen Ocağı 150.

Bağımsız Müslümanlar 238.

Bahâilik (Bahâîler) 228.

Basî­ret gözü 14.

Basra 70, 71. 

Basra Körfezi 70.

Batınî-rûhânîlik 221.

Bâz geşt 187, 197.

Bedir 124.

Bekâ (Bakâ') 18, 50.

Belgrad 149.

Benî Bekr 171.

Benî Tağlib 171.

«Berehmen» 69.

«Bereket» 10, 12, 13, 21, 24, 155, 174, 204, 206, 227, 231.

Bereket talep etmek (Bk. Bereket)

Berzenjîler 171.

Bestâm 126, 127, 128.

Beşer symbiosis 92.

«Beşik şeyhliği» 208.

«Bey'at ettir­mezler.» 36, 118.

Beyyine Sûresi 80. 

Bhiller 232.

Biat (Bey’at) 182, 184, 185, 186, 195.

Big Bang 201.

Bingöl 169.

Bitlis 38, 161, 165, 166, 167, 169.

Brahman – Brahmanizm 34, 105, 106, 135, 150, 151, 222, 237.

Brifkan 150, 154.

Budha Dini (Bk. Budizm)

Bûdîlik

Budizm 53, 92, 127, 135, 142, 184, 188, 190, 191, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 208, 217, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238. 

Budizm-Şaman-İslâm sentezi 68.

Buhâra 61, 87, 129, 130, 131, 181.

Bursa 169.

 

C

Cehrî zikir 193.

«Cemâl-i bâ kemâle seyr etmek» 23. 

Cezayir 149.

Cezbe 139, 168, 192, 200.

Cizre 89, 103, 149, 171.

Concentration (fr.) 188.

Cûkiyye (Bk. El-Cûkiyye)

 

Ç

Çelişkiler (Bk. Nakşibendîlikte çelişkiler)

Çerkeş Kasabası 147.

Çile 179, 180, 182, 191, 204, 222, 233, 250, 251.

Çilehâne 204.

«Çiya-yé Şengâré» 149.

Çocuğun Velisi 207.

Çukur kasabası 38.

 

D

Dâğıstan 174.

Darvitler 232.

Dede (Evliya anlamında) 132.

Devrimci-İlerici Müslümanlar 221.

Demashq ( Dimaşk=Şam) 103.

«dinadamları» 27, 69.

Dindar, Dindarlık 59, 65, 136, 166, 178, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 228.

Diyarbakır 166, 169, 171.

Doğrusal zaman 197, 199.

«Doğu Anadolu» 171.  

Drahma 92.

Dürzülük 255. 

 

E

Edirne 119, 149.

Ef'âl-i mükellefîn 92, 241.

«Efendi Hazretleri» 60, 209. 

Eflatunculuk 178. 

Eflâtûnî aşk 142.

«Efrâdı câmi' ağyârı mâni» 9.

«Ehl-i Irak, ehl-i şikâk, ehl-i nifâk» 159. 

El almak 18.

El-Ahsa (Bk. Ahsâ)

El-Cûkiyye (Ayrıca bk.. Jûkiyye) 69, 105.

El-Haremeyn'uş-Şerîfeyn (Bk. Haremeyn)

El-Khânî Ailesi  (Bk. Khânî Ailesi) 

El-Kudeyd (Bk. Qudeyd)

«El-Umûr'u Bi'meqâsıdihâ» 77.

El-Yogiyye (Bk. El-Cûkiyye)

«Ene'l-Hak» 162.

Erenköy 114, 174.

Ermek (Ermiş, Ermişlik) 183, 203, 206, 218.

Erzincan 161, 171.

Erzurum 171. 

Etniki Eterya Cemiyeti 149.

Evliya, Evliyalık, Evliyacılık 86, 89, 143, 166, 183, 192, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 218, 227, 229.

«Evliya Hazretleri» 75

Evliya menkabeleri 68.

Evliyâ-i Umûr 207.

Evsâf-ı ilahiye ile ittisaf 76.

“Ewhen'u min beyt'il-Ankebût“ 119.

Eyüp Cammii 136.

Ez-Zehrâ Medreseleri 89.

 

F

«Fakr-u kanâati şeref biliriz.» 142.

Fağne Köyü 130. 

Fânî olmak 235, 248.

Fatih-Kıztaşı 79, 174.

«Fenâfillâh» 24, 248, 249, 250, 251, 252.

«Fenâ fi'r-Rasûl» 251.

«Fenâ fi'ş-şeyh» 251.

Fenâ 18, 23, 161, 182, 198, 229, 235, 248, 249.

Fenâ-i mutlak 76.

Fenâ-i zat 76.

Fersaf Köyü 168.

Feyiz Feyiz almak 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 89, 100, 108, 110, 115, 126, 128, 132, 143, 248. 

Fil Olayı 124.

Fizan Çölü 168.

fizyolojik konsantrasyon 192.

Fransa 149.  

 

G

Gaflet 26, 27, 74, 75, 78, 80, 91, 110, 140, 187, 188, 191, 196. 

Gaybet 196.

Gazneliler 59.

Gerçek zikir 201.

Gondlar 232.

Gonjduwân Kasabası 129.   

Gökmeydan Mahallesi 168.

Gözler i yummak (âyin sırasında) 12, 19, 20, 194.

Guwalyar Kalesi 139. 

«Güneydoğu Anadolu» 171.

«Güneydoğu» 90, 209.

 

H

Hakikat 71, 114, 119, 138, 161, 177, 182, 250 

«Hâlet-i pût-i şerîf» 119. 

Hâlidiyye kolu 35, 63. 

Halkdan mestûr ola­rak icra etmek 147, 148.

Halvet 182.

«Halvet der encümen» 187, 191, 192. 

Hanbelî Mezhebi 217.

Hanîf 214.

Haps-i Nefes 196.

Haremeyn 217.

Harizm 61.

Hatm-i Huwâcegân 16, 17, 18, 19, 20, 22, 37, 39, 42, 45, 67, 68, 150, 202.

Havâtır-ı kevniyye 14. 

Hayber Geçidi 226.

Hayfa 173.

Hazar Denizi 126.     

Hazro 171.

Hemedân 41, 128.

«Heme-ost = Her şey O'dur» 176.

«Hemez ost (Heme ez ost)=Her şey O'ndandır» 176.

«Herze gûyân» 57.   

Heart 97, 128.

Heybet 160, 185, 186, 190, 209, 220, 230, 244, 253

Hınıs 169.

Hristiyan-Nastûrî Asur aşireti 165.

Hicaz 37, 99, 122, 150. 

Himmet 12, 13, 24, 206, 227.

Himmet dilemek13.  

Hind Ârîleri 232. 

Hind papasları 261.

Hindikuş Dağları 97. 128.

Hindistan 34, 37, 63, 69, 87, 94, 111, 145, 146, 148, 160, 172, 184, 215, 217, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 254.   

Hinduizm 237. 

Hind Brahmanistleri 105, 106.

Hind-Moğol Devleti 139.

Hind–İran mistisizmi 128, 136.

Hisar 136. 

Hizan 38.

Holdingci Nakşîler 174.

Horasan 128, 137, 144, 145, 226.

Hoşmeşreplik 42.

Hu çekmek 179.

Hudeybiye Antlaşması 185, 195.

«Hulefâ nâmiyle bir haylice adam yetiştirmek» 147,

Hulûl 182.

Hısn'ul-Kehf (Hasankeyf) 171.

«Hûş der dem» 188.

Huwâce (Khuwâje; Hâce) 59.

Huwâcegân (Khuwâjagân; Hâcegân) 16, 17, 18, 19, 20, 22, 37, 39, 42, 45, 67, 68, 98, 132, 145, 150, 176, 180, 202.

Huwâcegâniyye 132, 145, 176.    

Huzur 9, 11, 22, 27, 78, 80, 82, 89, 110, 149, 155, 194.

 

I

Irak 34, 37, 63, 68, 69, 70, 94, 99, 112, 123, 144, 146, 149, 150, 154, 158, 159, 160, 171, 172, 215, 217, 224, 225, 227.

Irkçı-arabist (Bk. Arabizm)

Isfahan 122, 125.

 

İ

İbâdet Kavramı 5, 15, 35, 40, 43, 44, 55, 64, 73, 74, 79, 92, 94, 101, 110, 140, 146, 179, 180, 182, 188, 194, 195, 197, 200, 201, 202, 212, 218, 220, 238, 239, 240, 241, 242.

İbâdetullah 182.

İblis 74, 119, 161.

İdentification92.

İhram tekbirini 27, 74. 

İhtirâ etmek 57.

İki cihanda tasarruf ehli olmak 13.

«İki Kanatlı Halid» 144, 145, 226.  

İlâhî kabz 110. 

İlâhî-Zâtî sıfatlarla tahakkuk etmiş olmak 11, 89, 206.

İmânî Saygı 220.

İmitatio dio 15, 92.

İmitatio hominis 15, 92.

İmperceptible 202.

İnâbe almak 18, 19.

İngiltere 149.

İnsân-ı Kâmil 14, 93, 183.

İran 38, 68, 122, 126, 128, 132, 133, 135, 136, 144, 165, 171, 177, 181.

İran Mecusiliği 68.   

İskenderpaşa Camii 174.

İslâm Konferansı Teşkilatı, Yüksek Fıkıh Konseyi  65.

İsmailîlik 255.

İsm-i Mensûb 156.

İstanbul 9, 27, 45, 56, 66, 79, 80, 82, 90, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 139, 141, 147, 148, 150, 156, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 174, 183, 214, 215.

İstifâza 12, 13.  

İstifâzada bulunmak .13 

İstiğrâk 249.

İşrâk 177.

İttihâd 182.

İzmir 98.

 

J

Jönaraplar 150.

Jûkiyye 68.

 

K

 Kabir ehlinden yardım dilemek 15.

«Kaddesellahu sir­rehu» 162, 228.

Kadirî Tarîkatı 171.

Kadyanilik ve Kadyanîler 242, 255.

Kafkasya 161, 173.

Kâimmakâm 147.

«Kaleleri ve ülke­leri ele geçirmek» 146.  

Kalenderlik 42.

Kapıyı kitlemek (âyin sırasında) 18, 19, 20, 22, 109, 254.

Kapilavastu 233.

Kartal 147.  

Kasit 159.

Kavâid-i Külliyye 77.

Kazan 139, 162.

Kehf Sûresi 80.

«Kelimât-ı Semâniye»  (Sekiz Kelime) 129.

«Kelimât-ı Şamaniye» 83.

Kelime-i Tevhid 195, 199, 202.

Kemal 181, 183.

Kemâl-i marifet ile mütehakkık olmak 13.

Kerâmet 98, 105, 106, 121, 122, 129, 192, 203, 205, 208, 210, 213, 244. 

Keşmir 138.

Khânî Ailesi 150.

Khân'u Şeykhûn 90.

Kharaqân 127.

Khatıh 71.

Kıddîs (Qıddîs) 228.

«kıyl-ü kâl» (Qıyl-u Qâl)

«Kim, benim adıma ya­lan uydurursa…» 15.

Konya 145, 169.

Konsantrasyon 189, 192, 194, 195, 199, 200, 236.

Kökten Putçuluk 39, 220.

Kufra Şeyhleri 169.

Kur'ân'daki İslâm 178.

«Kurtçu selâmı» 214. 

«Kutsal lider» 215.

Kuşinaga'ra 233.

Kuyûdât-ı tabi'ıyye 14.

Kuzey Haşimîleri 172.

Kuzey Irak 35.

Küfrevîler 103, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 243.

«Kültürlerarası ortak özellikler» 92.

Kürt Bölgesi 149, 171, 174.

Kürt Gerilla Hareketi 37, 247.

Kütahya 149.

 

L

Lafza-i Celâl 193, 194, 195, 202.

«Lâmekân» 162.

Libya 168.

«Lider kutsaldır.» 215.

Lidere saygı 219.

Lübnan 105, 149, 164.

 

M

Mahw 182.

Mâide Sûresi 25, 26, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 92, 96, 186, 242, 254.

Makam-ı Mahmûd 143. 

Makâm-ı müşâhedeye vâsıl olmak 11.

Malatya 129.

Manevî gaybet 196.

Mânevî işa­ret 228.

Manevî sohbet 55.

Manisa 110, 114, 169. 

Mankafalar 57. 

Mantra 192, 194, 195, 199.

Mardin 169, 171, 174.

Marifet, Marifetullah 13, 119, 181, 182, 250, 251.

Masdar-ı Mimî 40.

Mâsivâ 182, 198.

Mâsivâdan istiğna 182.

Maverâunnehr 37, 135.

Mazhariyye 176.

Mebusân Meclisi 165. 

Mecelle 77.

Meclis-i Meşâyih 114.

Meclis-i Maârif-i Umûmi 9.

Mecûsîlik-İslâm sentezi 68, 148.

Medâin 125.   

Medîne 52, 102, 125, 126, 156, 174.

Meditasyon 39, 43, 53, 54, 57, 73, 95, 111, 180, 190, 194, 195, 199, 218, 224, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 254,

Meditasyon Tekniği 238.  

Meditatio 233.

Meditativ 202.

Mekke 99,  100, 125, 165, 183.

Melâmet, Melâmîlik 36, 118.

Melanezya Irkı 232.

Menâkıbnâme 205. 

Menemen Olayı 246

Menkabe 40, 68, 121, 122, 129, 143, 177, 203, 204, 205, 206, 210. 

Menzilcilik, Menzilciler 20, 174, 246.

Merdümperestlik 213.

Merv 128.

Meryem Sûresi 29.

Mesmuât 136. 

Meşşâiye 177.

«Mevlânâ» lakabı 142, 144.

«Mevlâ'ya doğru manevî yürüyüş» 235.

 Mevtâ 14, 15, 248.

«Mezarcı-Yobaz» 173.  

Mezarlara Râbıta 14, 89, 248. 

Mezopotamya 68, 70, 159, 171.

Mısır 95, 103, 107, 113, 134, 149, 152.

Mısır Arap Dil Kurumu 84.

Midilli 56, 66.

Mikâilî Aşireti 144.  

Mirât-ı hak 14.

Mistisizm 94, 117, 128, 135, 144, 150, 154, 177, 178, 181, 184, 197, 199, 229, 230.

Mito-Mürşid 208.

Mitoloji 5, 39, 40, 94, 121, 127, 128, 129, 130, 136,165, 183, 203, 204, 205, 207, 210, 212, 213, 229, 245.

Modern Türk putçuluğu 221.

Modernist Nakşibendîler 66, 104, 107 143, 165, 166, 167, 168, 172, 173.

Moğollar 171, 181, 232.

Mohaç 214.  

Mora İsyanı 149,

«Muahhar devrin mah­sûlü» 36, 93, 99.

Muğla 169.

Mukaddes reji­m 57.

Mundallar 232.

Murâbıt, Murabata, Rıbât 84, 85, 86, 87.

Murâkabe 109. 110. 146. 182. 211.

Mürde 13, 79. 

Murgab Irmağı 128.

Musul 149. 153, 154. 171. 

Muş 1, 169

Mu'tezilî  67.

«Mübârek Put» 119.

Mücâhede 129, 182, 204.  

Muceddidiye (Mujeddidiyye) 176

Mücessime 217.

Mükâşefe 249.

Münafık 47, 48, 71.

Münkir korkusu 56, 57, 78, 79.

Münkirlik edebiyatı 56.

Mürşide râbıta16, 36, 110.

Mürşid-i kâmil11, 206, 214.

Mürşidin sûretini zihinde canlandırmak 11, 13, 20, 21, 138.

Mütevelli Heyeti 207

 

N

Nakşi rûhânîleri (Bk. Rûhânîler)

Nakşibend'in rüyası

Nakşibendî Sâdâtı (Bk. Sâdât-ı Nakşibendiyye)

Nakşibendî Tarîkatı'nın dili

Nakşibendî-Hind Ekolü

Nakşibendîliğin teessüs tarihi

Nakşibendîlik ve Türklük  

Nakşibendîyye

Nakşilikte hiyerarşik zincir ve râbıta

Nakşibindîlikte çelişkiler 

Navarin

«Nazar ber kadem»

Nebiy

Necid  

Nefesi Kontrol altına almak (âyin sırasında) 19, 20, 21, 43, 93, 188, 194, 195.

Nehri Şerifleri

«Ne kendi eyledi rahat...»

Nev⠖Nawâ- (Şam’ın bir kasabası)

Neo-Nakşibendîlik

Nifak

«Nigâh dâşt» 

Nirvana

Nisa Sûresi

Nisbet Bâbı

Norşin Köyü

«Nur'us-Semêvâti wa'l-Aradıyn»

Nusayrîlik 

Nükûş

 

 

O

Odesa

Oflular

«Om, mani, padme, hum» 

On dokuzuncu yüzyılda durum

Ortadoğu

Ortadoğu'da Nakşibendî Tarîkatı

Ortamı karartmak (âyin sırasında)

Osmanlı dönemi

Osmanlıcılık  

 

Ö

Özbekistan

 

P

Pakistan

Panteizm

Paris

Patanjalist  

Patanjalizm

“Penser“ ve “Réfléchir“

Perceptible

Perestiş 

Perispri-beden ilişkisi

Persler

Peşâver

«Pirin gölgesi­nin bile Allah'ı zikretmekten daha üstün olduğu»

politeizm

 «postnişin» 

Palu Şeyhleri   

Putçuluk

 

Q

«Qadâse'tul-Bâba» 228.

Qudeyd

 

R

Râbıta Bir İbâdet midir

Râbıta çeşitleri

Râbıtanın Dayandırıldığı Ayet ve Hadisler

Râbıta Edebi

Râbıta Kelimesinin Sözlük ve terim anlamı 

Râbıta-i muhabbet

Râbıta-i telebbüs

Râbıtanın Tarihi ve Kaydettiği Aşamalar

Râbıtanın tek başına erdiriciliği

Râbıtasız zikir

Râbıta'tül-Huzûr  

Râbıta'tül-Mevt

Râbıta'tül-Mürşid

Rabita'tül-Üdebâ 

Rabita'tül-Kurrâ' 

Râbıta, vacip mi, mendup mu ?

Râbıta ve Tevessül

Râbıta zikri

«Radiyallahu Anhu »

«Rahimehullah » 

«Rahimekellah»

«Rahmetullahi Aleyhi »

Râmiten Köyü

Rasûl

«Rasûl-i Kibriyâ»   

Riyâzet

Rufâî Taikatı

Ruhânıyetten istimdâd (yardım dilemek)

Rûhânî, Rûhânîlik

Ruhlar

Rûm Sûresi

Rusya

Rüsûm Âlimleri

Rasulullah'ı tuvalette hatırlamak

Riyâd

 

S

Sâbit ve hareketsiz durmak (âyin sırasında)

Sabır

Sâdât zin­ciri (Bk. Silsile-i Sâdât)  

Sahw

«Sakın ürkütmeyesin!»

Sâlik  

Santallar

Savmi'a

Saygı duru­şu

Sefer der vatan

Sekr

Seküler yaşam

Selçuklu

Selefîlik ve Selefîler 

Sema

Semerkand  

Semmas Köyü

Sentezcilik

Serhend  

Sesli zikir  

Seyr-u Sülûk 

Sıddîkiyye (Sıddıyqiyye)

Sıdk ve emânet

Sıla 

Sırf râbıtayı konu alan risâleler

Sihirbaz

«Sihirbaz yogacılar»

«Silsile-i Sâdât»

Siirt 

Sind  

Solcu-Materyalist gruplar

Stupa

Suhari Kasabası

Suriye

Suriye Keldânîleri

Sutralar   

«Suûdî»

«Suûdililer» 

Süleymancılık ve Süleymancılar

Süleymaniye

«Sümme hâşa»

Sünnetullah

Sünen-i Tirmizî

 

Ş

Şahısperest

Şam

Şaman-İslâm sentezi

Şamanlık (Şamanizm)

«Şark meselesi»

Seccâdenişîn

Şemşir-i Hudâ

«Şerîr-u bed makâl»

Şeriflik  Hânedânı

Şeyhlik

«Şeyhin gölgesi Allah'ı zikretmekten evlâdır» 

«Şeyhi olmayanın kılavuzu şeytandır.»

Şeyhte bulunması gereken nitelikler

Şırım çekmek

Şiiler

Şirk

"Şirk makûlesi"

Şirvan

«Şöhret ve cem'iyet istihsal etmek»  

Şuhûd âlemi

Şuhûd makamı

Şuhûdî

 

T

Tağiler 

Tahayyül eylemek

Tahmîd

Takdîs

Takiyye

Takva

Tarîkat âdâbı 

Tarîkattan tard edilmek  

Tasarruf

Tasavvuf ve İslâm 

Taşkent

Tawila 

Tayfûriyye 

Tay-yi Mekân

Tay-yi Zamân

Tebuk Seferi

Tecellî

Tedvîn (Nakşîliğin yazıya dökülmesi)

Tefekkür

Tefeyyüz

Tefvîz

Tekbîr

Tekirdağ

«Tek­sir-i sevâd»

Telakkun

Telebbüsî Râbıta

Tenzîh

«Ters teverruk» Oturuşu İle Oturmak (Bk. Teverruk) 

Tesbih

Teslimiyet

Tevbe Sûresi 

Tevbe

Teveccüh

Tevekkül

Teverruk  

Thinking

«Ti» anonsu   

«Tîğ-i üryân»

Tillo

Timûriler (Timuroğulları)

Trabzon

Transandantal Meditasyon

Trans hâli 

Turan

Tûs Kenti

Türk-Arap çekişmesi

Türkistan

Türkistan Tasavvufu 

Türklük

Türkmenistan

 

U

Ukl (Kabilesi)

«Ulemâ- i Rüsûm

«Ulemâ-i Zâhir»   

Ulucami

Ulûm

Urayna (Kabilesi)

«Urwa'tul-Wusqâ»  

Uzakdoğu

Uzlet

 

Ü

üçışık

Üveysîlik  

 

V

Vahdet-vücûd

Vahdet-i şuhûd

Vahhâbîlik ve Vahhabîler 

Vâlî

Van

Vecd

Velî

Veliy'ül-Emr

«Ve sana ruhu sorar­lar...»

Vesîle ve Tevessül

Vukûf-i adedî  

Vukûf-i kalbî 

Vukûf-i zamânî

Vuslat

Vücûd

«Vücudu hakkânî hıl'atını gi­ymek»

 

W

Wird

 

Y

«Yâd dâşt»

«Yâd kerd»   

Yemen

«yeri göklere şerik bulmak»

«Yerhamukellah»

yoga

Yogilik (yogiler)

Yozlaşma ve yıkım

Yunan fel­sefesi

Yunan filozofları

Yusuf Sûresi

 

Z

Zagros Dağları

Za­mansal yaşam

«Za'metmek»

Zap bölgesi

«Zat-ı Pâk-i Sübhaniye'de fânî olmak»

Zendeka

Zerdüşizm

Zıyâiyye Kolu

Zihinde canlandırma 

Zikir (zikr) 

Zikir halkası

Zikr-i Khafî

Zikirsiz râbıta 

Zonguldak

Zühd