24- Muhammed Ma’sûm Fârûqıy: (H. 1007/M. 1599-H. 1079/M. 1668)

Hindlidir. «Silsile-i Sâdât»'ın 24'üncüsü olarak kabul edilir. Babası İmam-ı Rabbânî'nin halîfesi ve oğlu Seyfüddin'in şeyhidir. Hayranları tara­fından «Urwa'tul-Wusqâ» Unvanıyla anılmaktadır. Babası gibi O'nun da epeyce mektup­ları vardır. Bunların 652 tane olduğu söylenmektedir. Üç cilt olarak bir araya toplanmıştır. Şeyhlerin yazdığı mektupların toplanıp mür­îdleri ta­rafından kitap haline geti­rilmesi, bunlardan itibaren Nakşîler ara­sında gelenek olmuştur. 

Ma’sûm, babasının ünlendiği muhit olan Afganistan, Sind ve Hindistan­'da yaşadı. Elli yıl kadar hükümdarlık yapan Hind-Moğol İmparatoru Ev­rengzîb (1618-1707)'in ve oğlu Muhammed Muazzam Şâh­'ın üzerinde etkili oldu.

Ma’sûm, babasından ders okudu ve 6 oğlunu da bizzat okuttu. Talebele­rinden Murad-ı Münzevi, İstanbul'da ölmüştür.

Ma’sûm'un râbıta üzerinde durduğuna ilişkin bilgilere rastlanmamak­tadır.