7–Ebu Ali Farmedî:

Asıl adı Fadl bin Muhammed'dir. Hocası Qusheyrî gibi Arap kökenli ol­duğu sanılmaktadır. Ancak Horasan'da yetiştiği için Hind–İran mistisiz­minden etki­lenmiş olduğu ihtimali büyüktür. O'nun tasavvufî eğilimle­rinden etki­lenen ünlüler arasında Gazalî de vardır. Fakat ne O'nun, ne de Gazâlî'nin, (ters teverruk oturuşu ile oturarak, gözünü yumarak, şeyhinin şek­lini zihninde canlandırarak,) hülâsa bugünkü Nakşibendîlerin yaptığı gibi râbıta yapmış bu­lunduklarını gösterir hiç bir kanıt yoktur.

H. 478/m. 1085 yılında Tûs Kenti'inde ölen Ebu Ali Farmedî de Gazalî gibi Selçuklu Başvezir'i Nizâmülmülk'ün yakınlığını kazandı. Nakşibendîlerce, rû­hânîler zincirinin 7'inci halkası olarak kabul edilmekte­dir.