İyi Sonucun Alametleri

 

Tirmizi, Hâkim ve Enes (Radiyallahû anh) 'den rivayet ettikleri­ne göre;                                                                                       

BesuluU&h (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu

-«Allah, bir kuluna hayır dilediği zaman onu kullanır. Denildi ki, «Nasıl kullanır?» buyurdu ki:

«Ölümden önce onu salih amele muvaffak eder.»

îmam-ı Ahmed ve Hakim'in Amr bin El-Himak  (Radiyallahû anh)'den rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir:

Resûlüllah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) : «Allah bir kulu sevdiği zaman onu tatlandırır.» Dediler:

—  Tatlandırır, ne demektir?

Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) buyurdu

—  Eceli geldiği anlarda onu salih bir amele muvaffak eder. Öy­le ki komşuları ondan razı olurlar,                                          

tbn-i Ebi Dünya, Âişe (Radiyallahû anha)'den bitişik birjsened-le rivayet ettiğine göre;                                                            

Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ye Sellem) şöyle buyurmuştur s «Allah kuluna hayır vermek istediği zaman ölümünden bir se­ne önce kendisine bir melek gönderir. Ona İstikametle gitmeye mu­vaffak eder. O en iyi anlarında ölür. İnsanlar da: «Filan.kişi, en iyi anlarında Öldü» derler. Okul, sekerata girip Allah'ın ona hazırladığı şeyleri görünce, hırsla bir an önce ölmek ister. O, Allah'ın huzuru1 na girmek istediği gibi Allah'da onu huzuruna almak ister.           

Bir kuluna kötülük irade ettiği zaman ölümünden bir sene önce, ona bir şeytan musallat eder, onu saptırır ve aldatır. Sonunda en kö­tü anlarında ölür. İnsanlar da:

«Filan kişi en kötü durumda Öldü, derler.

Sekerâta girip kendisine hazırlanan şeyleri gördüğü zaman mek istemediğinden dolayı ruhunu yutarcasına tutmak ister. Os o zaman Allah'ı görmek istemediği gibi Allah da onu görmek istemez.

İfsah adlı kitabın sahibi, bu hadisin mânâsında şöyle demiştir:

«Ölüm meleğinin ruhu çağırması, yılan sahibinin yılanı deliğin­den çağırması gibidir. Ölüm meleği için iyi kötü herkesin ruhunu almak birdir. Yalnız mümin bir an önce ölmek ister, kafir ise. Ölme­mek için yutarcasına ruhunu tutmak ister.»

alimler, (Allah korusun) kötü sonucu netice verenler dörttür demişler:

1) Namaz konusunda tenbellik etmek,

2) îçki içmek,

3) Ana babaya karşı gelmek,

4) Müslümanlara eziyet vermektir. [1]

 [1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 60-61.