Mal Ve Vücuda Bir Zarar Geldiğî Zaman Ölümü İstemekve Gelmesine Duâ Etmekten Sakındırma

 

Buhâri ve Müslim'in, Enes (Radiyalîahü anhî'den rivayet ettik­lerine göre, Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyur­muştur:

«Sakın kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü iş­etmesin. Eğer kendini ölümü istemekten ahkoyamıyorsa şöyle desim

-Rabbim, yaşamak bana daha hayırlı olduğu müddetçe beni ya­şat; ölümüm bana daha hayırlı olduğu zaman ruhumu al.»

Müslim'in Ebû Hüreyre (Hadıyallahü anh)'dan rivayetine göre, Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştun

«Hiç biriniz ölümü asla istemesin ve ölüm gelmeden de gelme­sine dua etmesin. Çünkü sizden biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Hem de, müminin ömrü kendisine hayırdan başka bir şey arttırmaz.»

Buhari ve Nesai Ebû Hüreyre (Kadıyallahü anh)'den o da Pey­gamber efendimizden; şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:

«Sakın hiçbiriniz ölümü istemesin; eğer iyi ise umulur ki iyili­ğini arttırır. Şayet kötü ise umulur ki vazgeçer.»           

Câbir (Radiyalîahü anh)'den rivayet edildiğine göre, Peygambea efendimiz şöyle buyurmuştur:                                           

«Ölümü istemeyiniz. Çünkü, ölümden sonra, âhirete çıkışın korkunçluğu çok şiddetlidir. Hem de Allah, insana tevbe ve dönüşü nasip edinceye kadar Ömrünün uzaması, mutluluktur.»

Buhâri ve Müslim'in rivayetlerine göre, Enes, (Radıyallahıi anh) şöyle buyurmuştur:                                                      

«Eğer Rasülüllah, (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Ölümü işlemek­ten nehyetmeseydi, ölmemizi isteyecektik.»

Buhâri de Kays İbni Ebi Hazım (RadıyaUahü anh)'dan şunu nakletmiş;

«Habbab (Radıyallahü anh) ın yanma gittik. Onu ziyaret ede­cektik. Hasta idi yedi dağla dağlanmıştı. Bize:

«Eğer Resûlullah (SaUallâhü Aleyhi ve Sellem) bizi. Ölümü is­temekten menetmeseydi, ölümümü isteyecektim.» dedi.

Mervizi'nin Muaviye kölesi Kasım (Radıyallahü anh)'den riva­yetine göre, Rasûlullah (SaUallâhü Aleyhi ve Sellem)'in işiteceği bir tarzda, Sa'd İbn-i Ebi Vakkas (Radıyallahü anh) ölümü istedi. Ra­sûlullah, (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem):

«Ölümü isteme, eğer Cennet ehlinden isen kalmak sana daha hayırlıdır, eğer cehennem ehlinden isen, ne acelen, var ki, ona ko­şuyorsun» diye buyurdu.

Hâtib'in, tarih kitabında îbn-i Abbâs (Radıyallahü rivayetine göre, Peygamber efendimiz (Sallallâhü Aleyhi Selleml şöyle buyurmuştur;

«Hiç kimse ölümü istemesin, çünkü kendisine ne hazırlandığını (Yani basma ne geleceğini) bilmez.»

Îmam-Ahmed, Ebû Ya'la, Taberani ve HakinVin, Ünunü'1-Fadl (Radıyallâhü anhâl'den rivayetlerine göre:                             

Rasûlullah, (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) yanlarına geldi, am­cası, Abbâs (Radıyallâhü anh) hasta idi, şikayetlenip Ölümü İsti­yordu. Rasûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) ;

«Amca! Ölümü isteme, eğer sen iyiysen ecelinin ertelenip iyili­ğini arttırman senin için daha hayırlıdır; eğer kötü isen, ecelin er­telenip kötülüğünden vazgeçmen yine senin için daha iyidir, sakın,

asla ölümü isteme!» diye buyurdu.

îmam Ahmed'in Ebu Hüreyre (Radıyallâhü anh)'den rivayetine göre, Rasûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Kendisine Ölüm gelmeden hiç kimse ölümü istemesin, ve ame­line güvenmeden Ölümün gelmesine dua etmesin.» [1]

 [1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 18-20.