ALTINCI BÖLÜM.. 1

İlâhî Kitaplar Ve Semavi Kitaplae'a Îmân İlâhî Kitap Ne Demektik Ve Nl Gönderilmiştir ?  1

İlâhî Kitapların Hepsine Îmân, Îmân Esaslarım) Andır 2

3 — Vahyolunan Kitapların İsimleri : 4

4 - Vahîy Ne »Emektir, Nasıl Tekamül Ettîbjlmîştir?. 5

5- İlâhî Kitaplara Toplu Blr Bakış : 8

Kur'ân-I Kerim Ve Hususiyetleri  14

 

ALTINCI BÖLÜM

 

İlâhî Kitaplar Ve Semavi Kitaplara Îmân İlâhî Kitap Ne Demektik Ve Nl Gönderilmiştir ?

 

Hak Teâlâ'nın insanlar arasından seçtiği «Peygamber» dediği­miz mümtaz ve seçkin şahsiyetlere, yalnız kendi milletlerine  [1] veya bütün insanlığa tebliğ etmek üzere  [2] vahyettiği kitaplara, «İlâhî Kitaplar» veya «Semavî Kitaplar» veya «İnzal olunan Ki­taplar», (Kütüb-i Münzele) adı verilir.

Bu kitaplar, lâfız ve mânâ bakımlarından Allah Kelâmı olup, herşeyden önce insanları her türlü dalâlet ve sapıklıktan, kötü ve karanlık yollardan çıkararak, onları doğru ve güzel yollara sev-ketmek suretiyle Hak ve hidâyet nuruna kavuşturmak için gönde­rilmiştir. Gerçi insan, bütün yaratıklar arasında en kuvvetli ve en şerefli mahlûk olarak yaratılmış, kâinattaki her çeşit varlık ve ya­ratık onun emrine ve hizmetine verilmiş  [3] ona bu dünyayı îmâr ve ıslâh etme kuvvet ve kabiliyeti bahşedilmiştir. Fakat insan, nef­sine ve tabiatta bulunan bazı şer kuvvetlere karşı daima başarı sağlayamaz. Hattâ çok defa onlara yenilir.   Zira insanın, bilhassa nefsine karşı, buyuk zaafı vardır. Onun en buyuk düşmanı, şer kuv­vetlerinin başı sayılan Şeytan'dır [4]  Nitekim, insanoğlunun ve beşeriyetin ceddi Âdem (a.s.)'in nefsine ve Şeytana nasıl aldana-rak uyduğu, Cennet'ten nasıl çıkarıldığı, sonra hatasını anlayarak Allah'tan nasıl af ve mağfiret dilediği ve Cenab-i Hakk'm affına mazhar olduğu Kur'an-ı Kerîm'dc beyân edilmiştir. [5]

Evet, insan herşey karşısında kuvvetli ise de, nefsi karşısında zayıftır. însan, ilâhî bir nur ve ihsan olan aklı ile, sahip olduğu beşerî kuvvetler ve eşya hakkındaki bilgisi sayesinde tabiatı ye­nebilir, bazı hakikatlara erebilir, birçok keşifler yaparak yüksele­bilir. Fakat başarıların en büyüğü kendi nefsini yenmektir. Kemâ­lin en yükseği ise, bu başarıya ulaşmaktır. îşte bu başarı ve bu kemâl ancak ve ancak Hak Teâlâ ile yakın bir alâka kurmak, yâni ilâhî vahyin yardımına ermekle kaabildir.

Nitekim Kur'an'da, insana, nefsinin arzu ve ihtiraslarına kar­şı koyamadığı zamanlarda, ona Yüce Allah'dan «ilâhî bir sös» şek­linde yardım geldiği haber verilmektedir [6] İnsanların ilk babası Âdem (a.s.)'a gönderilen ilâhî yardım ve vahiy, Âdem oğullarına da, ilâhî irşad ve rehber olarak gönderilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de meâlen :

Benden sise bir hidâyet gelecektir. O'na tâbi olanlara ar­tık hiç bir korku yoktur. Onî^r mahzun da olmayacaklardır.»  [7]

buyur ulmaktadır.

Bu ve daha birçok âyetler, insanın ilâhî vahye muhtaç oldu­ğuna, vahye tabî olursa Şeytan'm tahriklerinden ve birçok kötü­lüklerden korunacağına, her türlü şer kuvvetleri yenerek huzur ve güven içinde kemâle doğru yükseleceğine delâlet etmektedir.[8]

 

İlâhî Kitapların Hepsine Îmân, Îmân Esaslarım) Andır

 

İşte bu sebeple Hak Teâlâ, beşeriyeti hidâyete, yani doğru yola sevketmek için, ilâhî nizam, esas ve hükümlerini ihüva eden, «Mu­kaddes Kitaplar» indirmiş, bu kitapları insanlara tebliğ ederek on­lara öğretmek için de, kendi aralarından seçtiği b'ir kısım insanları Peygamber ve İlâhî Elçi olarak   göndermiştir.   Peygamberler, bifij yüce vazifeyi noksansız olarak yapabilecek ve kendilerine vahyolu-nan ilâhî hükümleri  insanlara aynen   tebliğ  edebilecek  kudret ve: kabiliyette yaratılan mümtaz ve sâdık kullar, ilâhî elçilerdir.

O halde; Mukaddes Kitapları beşeriyete tebliğ etmek ve ilâhî hükümleri bildirmek için Peygamberlere, herhangi bir zâtı Pey­gamber olarak kabul edebilmek için de, kendisine vahyedilen ilâhî bir kitaba ihtiyaç vardır. Bu sebebledir ki, müslüman olabilmek için, Allah'a ve Meleklerine îmândan sonra, İlâhî Kitaplara ve Pey­gamberlere îmân etmek şart koşulmuştur.

Çünkü insanlar, nefislerini ve şeytanı yenebilmek için daima Yüce Allah'ın yardımına, yani, vahye dayanan İlâhî Kitaplara, do-' layısiyle, bu kitapları kendilerine tebliğ edip, öğretecek Peygam­berlere muhtaçtırlar. İlâhî Kitapların ve Peygamberlerin lüzumu­na inandıktan sonra da, insanlık tarihinin her devrinde yaşayan milletlerin bir. Peygambere ve mukaddes bir Kitaba sahib olabile­ceğini kabul etmek ve bunlara da inanmak, akl-ı selimin ve sağ duyunun icâbıdır.

Nitekim Kur'an-ı Kerîm, vahyin ve Peygamberliğin muayyen bir şahsa veya millete mahsus olmadığını ve her millete bir Pey­gamber gönderildiğini şu âyetlerde açıkça bildirmiştir :

«Hiçbir millet yoktur ki, kendi içinde (onları Allah azabıyhı) korkutan biri (yani bir Peygamber)  gelip geçmiş olmasın.»  [9]

«Her milletin bir Peygamberi vardır.»  [10] Yani, her millete mutlaka bir Peygamber gönderilmiştir.

Her Peygambere de, gönderildiği insanlar arasındaki ihtilâfı halletmek için bir kitap verildiği şu âyeti kerîmede bildirilmekte­dir :

«Bütün insanlar bir tek ümmet idi. (Aralarında ihtilâfa düş­tüklerinden) Allah, (rahjnetiyle) müjdeleyici, (azabı ile) korkutu­cu Peygamberler gönderdi. İnsanların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hükmetmek için Peygamberle beraber hak (ve gerçek) kitaplar da inzal etti.»[11]

Kendisine müstakil bir kitap verilmeyen Peygamberler ise, daha önce indirilen ilâhî bir kitaba tabî olmuşlar ve onu gönderil­dikleri milletlere talim ve telkin etmekle, hükümlerini öğretmek ve anlatmakla emredilmişlerdir.

Bu sebeple İslâm dînî, yalnız Kur'an'a değil, daha önce dünya milletlerine gönderilen Mukaddes Kitapların hepsine îmân etmeyi emretmekte, bütün İlâhî Kitaplara inanmayı, îmân esaslarından saymaktadır.[12]

Her millete bir Peygamber ve her Peygambere de bir «Kitap* veya «Suhuf» verildiği Kur'an'da bildirilmiş ise de, bütün Peygam­berlere indirilen kitapların isimleri ayrı ayrı, zikredilmemiştir. Bu bakımdan;

, İcmali olarak :   «Bütün İlâhî Kitaplara»,

Tafsili olarak da : Kur'an'da isimleri zikredilen Mukaddes Ki­taplara ayrı ayrı inanmak, herbirinin Allah Kelâmı olduğunu kalb ile tasdik etmek lâzımdır.

Tevrat, Zebur ve İncil ile, en son ve en mükemmel İlâhî Kitap olan Kur'anri Kerîm'dİr. Ayrıca yüz adet «Suhuf» (sabiteler) in­dirilmiş, bunların 10 adedi Hz. Âdem'e, 10 adedi Hz. İbrahim'e, 50 adedi Hz. Şît'e ve 30 adedi de Hz. İdris (Aleyhimesselâm)'a veril­miştir.

O halde, geçmiş milletlere gönderilen bütün Peygamberlere in­dirilen «İlâhî Kitaplar» m ve «Suhuf» un hepsine inanmak, her müslümana farzdır.

îmân edilmesi İslâm'a göre farz olan bu kitapların, mukaddes ve ilâhî vasfını kazanabilmesi için, iki şarta sahio olması lâzımdır :

1- It&hî Vahye istinad etmelidir.

Yani, Allahu Teâlâ tarafından Peygamber olarak seçilen şa­hıslara indirilen vahyin, aynen yazılarak toplanmasından meydana gelen bir kitap olmalıdır. Böyle olmayan ve insanlar tarafından daha sonraları yazılan şeyler Allah Kelâmı olmadığından, ilâhî bir kitap olarak kabul edilemez.

2- ilâhî vahye istinad eden ve ona dayanan Allah Kelâmı olduğu tevatür yoluyla bilinmeli, bu husus sabit görülmeli, ait ol­duğu Peygambere indirildiği hususu yine tevatür yoluyla zamanı­mıza kadar gelmelidir.

Bu iki şarta sahip olmayan kitaplar, aslında ilâhî de olsa, bu yüce vasfını ve ilâhî hüviyetini kaybeder. Mukaddes kitap olmak­tan çıkar.

Müslümanlarca inanılması farz olan Mukaddes Kitaplar, işte bu ilâhî vasfa sahip olan Semavî Kitaplardır. Halen ilâhî olduğu iddia edilen kitaplar arasında bu vasfı haiz olduğu tarihen sabit olan yegâne Mukaddes Kitap ise, yalnız Kur'an-ı Kerîm'dİr.

Tevrat, Zebur ve încil'in de, aslında vahye dayanan İlâhî ve Mukaddes kitaplar olduğuna her müslüman inanmakla mükellef­tir. Fakat, halen mevcut olan Tevrat ve Incillerin nasıl tahrif ve tebdil edilerek değiştirildiğini ve ilâhî hüviyetlerini kaybettiğini  [13] bir Tevrat ve bir İncil yerine, birbirine uymayan birçok Tevrat ve İncil nüshaları haline nasıl geldiğini biraz sonra özetleyeceğiz. Bu; bakımdan, halen Yahudi ve Hıristiyanların elinde bulunan ve bir­birine uymayan Tevrat ve İndileri ilâhî ve mukaddes kitaülar ola­rak kabul edemeyiz.[14]

 

3 — Vahyolunan Kitapların İsimleri :

 

Kur'an-ı Kerîm'de; Hz. Musa'ya  [15] Hz. Davud'a, Hz. îsâ'ya

ve en son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kitap indirildiği bil­dirilmiş ve bunlar, Tevrat, Zebur, înciî, Kur'an ve Furkân gibi çe­şitli isimlerle anılmıştır.

Bu kitaplardan Tevrat'ın îsrâil oğullarına   [16] Zebur'un Hz. Davud'a [17] incil'in Hz. isa'ya  [18] Kur'an-i Kerîm'in Hz. Mu-hammed Aleyhisselâm'a  [19] indirildiği açıklanmıştır.

Vahyolunan ilâhî kitaplar, Kur'an-ı Kerîm'de genel olarak şu üç isim altında zikredilmiştir :

1- Kitâb'ın Cem'i (Çoğulu) Olan (Kütüb [20]

Kitab, «yazdı» veya «bir araya topladı» mânâsına gelen «ke-te-be» kökünden gelir.

Başlı basma bir bütün olan yazıya kitap dendiği gibi, bir mek­tuba da kitap denebilir.

Kur'an-ı Kerîm'de kitap kelimesi, bizzat Kur'an veya her sû­resi için  [21] o zamana kadar indirilen vahiylerin tamamını ifade için  [22] Kur'an ve vahyedilen bütün Mukaddes Kitaplar için [23] ve bazan da, bazı ilâhî emir ve esasları ifade için [24]kullanıl­mıştır.

2- Vahyolunan Kitaplara ve Kur'an-ı Kerîm'e «Sahaf» adı da verilmektedir : [25]

Suhuf, sahife'nin çoğuludur. Sahife «sahf» kelimesinden alın­mış olup, «yazılmış bir şey» demektir. Mushaf, «yazıl» sahifeler mecmuası» demektir. Kur'an'a da bu mânâda «Mushaf» denmek­tedir.

3- Mukaddes  Kitaplar,   «Zebur» un   çoğulu    olan   «Zübür» adıyla da zikredilin ektedir [26]

Zebur kelimesi «Zebâra» dan alınmıştır. Zebâra, «yazdı» veya «kat'iyetle yazdı», «maharetle yazdı» mânâlarına gelir. Bu bakım­dan «Zebur» da, «bir yazı», «bir kitap» demektir. Nitekim Hz. Da­vud'un «İlâhîler Kitabı» na «Zebur» ismi verilmiştir.

Kur'an-ı Kerîm'de tekrar tekrar zikredilen ilâhî kitaplara ve-; rilen isimler, lügat bakımından birbirlerine yakın mânâları ifade etmektedir. Bunlardan :

a) Tevrat:    Aslında   İbrânice   bir kelime   olup,  «Talim   ve! Şeriat» manasınadır. İslâm'a göre Tevrat, İsrail oğullarından   Hz. Musa'ya vahyolunan  İlâhî  Kitap'tır. Fakat bu kelime Hıristiyan­larca, «Ahd-i Atik» adı verilen kitapların hepsine birden mecazî ola­rak söylenmektedir. Kur'an-ı Kerîm'de Hz. Musa'ya indirilen kita­ba «Furkan» (Hakkı, bâtıldan ayıran) adı da verilmektedir.

b) İncil lâfzı ise;   asıl   itibariyle   Yunanca bir kelime   olan «Evangelium»  dan alınarak   Arapça'ya   nakledilen   bir   kelimedir. «Beşaret ve talim» mânâsına gelmektedir. încil lâfzı Kur'an'da, Hz. îsâ'ya indirilen Mukaddes Kitaba verilen Özel isimdir. Fakat Hıris­tiyanlar  nazarında bu lâfız, «Ahd-i Cedîd» den  yalnız   «Matta», «Markos», «Luka» ve «Yuhanna» nın kitaplarına tahsis edilmiş ve ancak bunlara «îneü»  adı verilmiştir. Fakat,  «Ahd-i Cedîd» deni­len kitaba ve risalelerin hepsine de mecazî olarak «tncil» adı veril­mektedir.  [27]

c) Rur'an'a gelince; O, Hz. Muhammed Aleyhisselâm'a indi­rilen ve okunarak ibâdet olunan Aîîah Kelâm'ına verilen  isimdir. O, en son ve en mükemmel ilâhî Kitaptır.

Kur'an kelimesi Arapça bir kelimedir. «Gufran» ve «Şükran» kelimeleri gibi «Fu'l&u» vezninde olup, «Ka-ra-a» fiilinden masdar-Üır. «Kıraat ve Tilâvet» yaıü «okumak» manasınadır. Nitekim  [28]

âyet-i kerîmesinde Kur'an, kıraat ve tilâvet mânâsına kullanılmış­tır.

I «Kur'an»   kelimesi  dil   bakımından :    «Cem»  ve   «Zam»   yani «Toplama» mânâsına da gelir. [29]

Sonra  bu kelime, Hz.  Muhammed   (s.a.v.)'e   indirilen   Mukades Kitaba özel isim olmuştur. Kur'an-ı Kennrüii Furkan, Tema), Hak, Hüdâ, Zikrâ, Burhan, Nur, Azız ve Mübin gibi elliden fazlaisimleri vardır.[30]

 

4 - Vahîy Ne »Emektir, Nasıl Tekamül Ettîbjlmîştir?

 

îlâhî Kitapları insanlara bildirmek, öğretmek ve telkin etmek­le vazifeli olan Pegamberîerin en açık vasıflan, vahyin en yüksek derecesine ermeleri ve «mû'eize» adı verilen fevkalâde (âdetler üstü) tecellilerle Cenab-ı Hakk'ın te'yidine mazhar olm&larıdır. Bu ba­kımdan Peygamberler ve Peygamberlik için bir şart ve esas olan vahy'in dil ve din dilindeki mânâlarını, nevi ve derecelerini kitabı­mızın ikinci cildinde ele alarak, —inşâallah— etraflı bir şekilde izah edeceğiz.

Ancak, îlâhî Kitaplar da, en yüksek vahiy tarzının bir tecel­lisi olduğundan, zamanla gelişerek Kur'an-ı Kerîm ile en mükem­mel ve en yüksek seviyeye ulaşan mukaddes kitapların nasıl ve niçin geliştiğini anlamak gayesiyle, vahiy, ve tekâmülü, yani Hak Teâlâ tarafından geliştirilmesi hakkında burada kısa bir bilgi ver­meyi faydalı bulduk.

Dilcilere  göre vahiy;  yapılan anî, sür'atli ve gizli  bir telkin, gizli bir söz, işaret ve iiham   [31]  mânâlarına gelir.

Vahiy, bu mânâda çok genel olup, yalnız Peygamberlere, hattâ yalnız insanlara mahsus değildir, insanlardan başka,  meselâ  «Bal Arısı» gibi canlı, «Yer ve   gök» gibi cansız varlıkları,  «Melek   ve Şeytan» gibi maddî olmayan yaratıkları da şumûlu   içine alan bu husus Kur'an-ı Kerîm'de birçok âyetlerde zikredilmiştir. [32]

Bu vahiy nevilerinden insanlara vâki olan vahy-i ilâhî'nin üç yoldan biriyle husule geldiğini, H^k Teâlâ «Şûra» sûresinde şöyle ifade buyuruyor :[33]

«(Ya) bir vahiy ile, veya bir perde arkasından, veya bir elçi göndererek kendi izniyle dileyeceğini vahyetmesi olmadıkça, Allah'ın hiçbir insanla konuşması vâki olmamıştır...»

Bunlardan birincisi; Cestab-ı Hakk'm dilediklerini, dilediği ku­lunun kalbine ânî bir tesirle ilkâ etmesidir. Bu tarz, ilâhî vahy'in bir nevi «ilham» dediğimiz en genel seklidir. Buna «Vahy-i hafi (gizli vahiy) veya «Vahy-i gayr-i metluv» (yani, kelimeler halinde tilâvet olunmadan indirilen vahiy)  denir.

Mânâsı ilâhî, lâfzı beşerî olan «Hadisler» bu nevi vahiyler­dendir.

Vahyin ikinci tarzı; «bir perde arkasından duyulan sözler» dir. Bu, vahye mazhar olan zâtın, Hak Teâlâ'yı görmeden, yüce kelâ­mını işitmeğidir. Musa Aleyhisselâm'm CebeM Tur'da ağaç arka­sından işittiği ilâhî nida  (söz)  gibi...

Vahyin üçüncüsü ve en yüksek olanı; İlâhî vahyin, Vahiy leği denilen Cebrail Aieyhisselâm vasıtasıyla kelimeler halinde Pey­gamberlere getirilmesi şeklidir. Vahiy Meleği'nin geliş ve vahyi ge--tiriş halleri de çeşitlidir [34] Bu tarz vahye, «Okunarak kelimeler halinde indirilen» mânâsında «Vahy-i Metluv» adı verilir. Kur'an-ı Kerîm, Peygamberimize bu şekilde nazil olmuştur. Daha önce gön­derilen tlâhî Kitaplar da bu tarzda indirilmiştir. Bütün ilâhî kitap­lar, aslında, en yüksek derecede olan bu tarz vahyin kaydeöilme-siyle meydana gelmiştir. Bu balamdan, din dilinde vahiy denince; yalnız Peygamberlere mahsus olan bu vahiy, «Vahy-i Metluv» an­laşılır.

Bütün vahiy şekillerinde, vahiyde iki esas olarak kabul edi­len; «gizlilik» ve «sür'at» mevcuttur. [35]

tslâm itikadına ve Kur'an-ı Kerîm'in beyanına göre, ilâhî ;|jpa-hiy vasıtasıyla Hak Teâlâ'nm beşeriyete hidâyet yolunu gösterme­si, «Ebu'l-Beşer», ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Âdem ile başlar  [36] Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütuf ve inayeti olan vahiy nimetinden hiçbir  millet mahrum kalmamış,  kendi zaman ve ihtiyaçlarına göre vahiy inmiş, ilâhî emir ve yasaklar bildirilmiştir. Zamanın gelişmesi ve beşerî seviyenin yükselmesiyle mütenâsip (orantılı) olarak vahiy de geliştirilmiş, her devirde yaşayan insan­ların kaabiliyetlefine, idrâk ve anlayış seviyelerine uygun olarak her şey gittikçe açıklanmıştır.

İlk insanın idrâk seviyesi ve genel ihtiyaçları ile, daha sonra gelen ve asırlar boyunca gelişen insan topluluklarının anlayış de­receleri ve sosyal ihtiyaçları, şüphe yok ki değişmiş ve gelişmiştir, indirilen vahiyler de bu gelişme ve ihtiyaçlara muvazi (paralel) olarak geliştirilmiş, daha önce lüzum görülmeyen yeni emir ve ya­saklar konmuş, kapalı bırakılan hususlar açıklanmıştır. Hak Teâlâ'-nın İlâhî Varlığı, Yüce Zâtı ve Mukaddes Sıfatları, insanın mebdei (başlangıcı) ve meâdı (sonu ve dönüşü) , ölümden sonraki halleri ve geçireceği merhaleler, Ahiret ve İkinci Hayat, Cennet ve Ce­hennem, ceza ve mes'uliyet, sevap ve ikap gibi ilâhî gerçekler hak­kında daha geniş ve açık bilgiler verilmiştir. Böylece meçhul ve ka­palı kalan hususlar aydınlatılmış, insanların fert ve cemiyet ola­rak gelişmesi, refah ve saadetini sağlayan ahlâkî ve sosyal esaslar Öğretilmiştir.

Beşerî seviye, ilâhî gerçekleri kavrayabilecek bir idrâk sevi­yesine ulaştıktan sonra da, artık bütün insanların inanarak kabul edecekleri genel hükümler ve onları daima iyiye, güzele ve her yön­den ilerleyip yükselmeğe sevkederek refah ve saadetlerini sağla­yacak ilâhî esaslar, emir ve yasaklar bildirilmiştir. Bu hükümler, en son ve en mükemmel gerçekler olduğu için, bütün insanların ona inanması ve uyması emredilmiştir.

İşte, her şeyi en güzel bir şekilde açıkladığını, Allah'ın  dinini, en mükemmel  haliyle  insanlık âlemine  sunduğunu,  ilâhî  kitaplar­dan yalnız Kur'an-ı Kerîm iddia etmiş, daha önceki kitapların nok­sanlarını  tamamlayarak onların  hükümlerini   kaldırdığını   ilân et­miştir.

Nitekim Hak Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de :

«Bugün sizin dîninizi sizin için kemâle erdirdim. Sizin üzeriniz­deki nimetimi  (lütuflarımı) tamamladım ve size din olarak İslâm'ı

seçtim.» [37] (Yalnız İslâm'dan razı ve yalnız ondan  hoşnut ol­dum).

Buyurmakta ve diğer bir âyette de :

 islâm'dan başka bir din ararsa, ondan (seçtiği dini) ka­bul edilmiyecektir ve o, âhirette hüsrana (büyük zarara) uğra­yanlardan (olacak) dır.» [38]

Buyurularak, artık İslâm'dan başka hiçbir dinin Allah katın­da kabule şâyân olmadığı açık, kesin ve beliğ bir dille ilân olun­maktadır.

Aslında, bütün semavî dinler, Allah tarafından gönderildiğine göre, hepsinin kaynağı bir olup, ilâhî vahye dayanır. Bu bakımdan bütün semavî dinler, tevhid âkidesine, yani Yüce Allah'ın birliği ve ibadete lâyık tek mâbud olduğu fikrine istinad eder. Bütün ilâhî dinler getirdikleri dini inançlarda ittifak halindedirler.

Buna rağmen, zamanla bu dinlerin ilâhî olan asılları kaybol­muş, veya tahrif edilerek değiştirilmiş, yerlerine çeşitli kalemler­den çıkan, beşer aklıyla hatta birbiriyle çelişen kitaplar konmuş­tur.

Cenab-ı Hakk'ın beyan buyurduğuna göre, bu tebdil ve tahrif-den yalnız Kur'an-ı Kerîm masun (ve uzak) kalmıştır. Kıyamete kadar da muhafaza edileceği  [39]

âyet-i kerîmesiyle bütün insanlığa ilân olunmuştur. Bu husus tan-hen sabit olan bir gerçektir.

Müslümanlarca, aslında ilâhî ve mukaddes olduğuna inanılan bu kitapların ne zaman ve nasıl yazıldığı ve herbirinin bu günkü durumları hakkında kısa bir bilgi vermeyi faydalı görüyoruz.[40]

 

5- İlâhî Kitaplara Toplu Blr Bakış :

 

A)  TEVRAT:

İslâm âkidesine göre inanılması gereken dört büyük ilâhî ki­taptan biri de, Tevrat'tır. Tevrat, tsrâil oğullarından Musevilerin mukaddes kitabı olup, Hz. Musa Aleyhisselâma nazil olmuştur.

Hıristiyanlar, Hz. isa'dan önce gelen «Mukaddes Kitaplar Mec­muasına «Ahd-i Atik» derler ve sayısını altmışa kadar çıkarırlar.

Yahudi an'anesine göre ise, Ahdi Atik (Eski Ahid) üç kısma ayrılır : Tevrat, Sabiim (yani Peygamberlerin sözleri) ve Kütübin (Kitap, tarih, hikmet ve sâireye ait eserler) dir.

Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen Tevrat, Hz. Musa'ya nisbet edi­len beş kitap, yani «Esfâr-ı Hamse» dir. Yahudilere göre bunlar­dan :

Birinci Kitaba «Tekvin» adı verilir. Bu kitap, Nuh Tufam'na kadar yaradılış destanından, insanların ilk suçundan (bab : 1 -11), Hz. İbrahim'in v.e oğullarının hikâyelerinden, Hz. İshak, Hz. Yâkub ve Hz. Yusuf'un Mısır'da bulunmalarından (bab : 12 - 50) bahse­der.

İkinci kitap; «Huruç. (Çıkış)» adıyla anılır. Hz. Musa ve îsrâil Oğullan'nm Mısır'dan çıkışından (bab: 1-18), Allahu Teâlâ'nın Tûr dağında Hz. Musa'ya kanunlarını bildirmesinden (bab : 19 - 40) bahseder.

Üçüncü kitap; «Levililer», kurban, kâhinler, temizlik konuları­nı ve bayramların tanzimi gibi âyin ve merasime ait usullerden,

Dördüncü bitap; «Sayılar», İsrail'in Tûr dağından kalkarak Erdem ülkesine girmesinden bahsetmektedir.

Beşinci kitab'a ise, «Tesniye» adı verilmektedir. Bu kitap hak­kında bir Garp tarihçisi diyor ki :

«622 senesinde Yehuda Kralı Yoşiya zamanında kâhinler tara­fından neşredilmiş bir eserdir ki, Musa'nın ölümünden bahsettiği ve Musa'nın zamanında henüz mevcut olmayan birçok âdetleri îmâ et­tiği için, o zamanki ilâhiyatçıların, bozulmuş dîni ıslâh etmek mak­sadıyla yazdıklarını söyliyebiliriz.» [41]

Görüldüğü üzere, Hz. Musa'ya isnad edilen bu kitaplardan yaî-nız beşincisi üzerinde durmak bizleri de, A. Schimmel ve Dinler Ta­rihiyle meşgul olan birçok tarihçiler gibi düşünmeye sevketmekte, Hz. Musa'nın vefatından bahseden bir kitabın bizzat Hz. Musa ta: rafından yazılamıyacağının muhakkak olduğu kanaatma vardır­maktadır. Bu kitabın Hz. Musa'nın vefatından sonra o zamanki bazı ilâhiyatçılar tarafından yazılarak, Hz. Musa'ya isnâd edildiği anlaşılmaktadır.

Nitekim aynı yazar; «Bu dinîn en mühim vesikaları Eski Ahid'-de toplanmıştır. Halbuki Eski Ahid, muayyen bir zamanda muay­yen bir zâtın tesbit ettiği bir eser değildir. Onun tarihi yüzlerce yıl sürmektedir.» [42] demektedir.

Esasen tarihçilerce bilinen bir gerçektir ki, İsrail Oğulları, Hz. Musa'nın vefatından sonra yaptıkları birçok harpler neticesinde millî hâkimiyetlerini kaybederek, asırlarca esaret altında kalmış­lar, uğradıkları felâketler ve karşılaştıkları zorluklar sebebiyle ilâ­hî hükümleri, emir ve yasakları muhtevi bulunan Tevrat'ı ve «Mu­kaddes Sahifeleri» muhafaza edememişlerdir. Çünkü o zaman, de­ğil ilâhî kitapları ezberlemek, yüzünden okuyabilmek bile çok az kimselere nasip olurdu. Bütün bu sebeplerle Tevrat'ın aslî nüsha­sı kaybolmuş, Süleyman Aleyhisselâm'dan sonra gelen Yahudi hü­kümdarlarının ekserisi Hz. Musa'nın dinini terketmişlerdi. Daha sonra gelen Yahudi hükümdarlarından «Bûşiya» isimli zat tekrar Hz. Musa'nın dinine dönmüş, bu hükümdar zamanında yaşıyan «Azrâ» adında bir kâhin, Milâttan 622 yıl önce, Tevrat'ın asıl nüshasını Kudüs'te bulduğunu ilân etmiştir...

Gerçekte ise, bunun bizzat «Azrâ» mn yazdığı ve Hz. Musa'ya nisbet edilen «Beş Sifr» den başka birçok şeyler ilâve ettiği kanaati hâkim ve yaygındır.

ta Esasen, böyle bir tek kişinin sened ve isnaddan mahrum olan iddiası, kuru bir zandan başka bir şey olamaz. Hz. Musa'nın vefa­tından asırlarca sonra yazılan veya ortaya çıkarılan bir kitabın, Hz. Musa'ya isnadı ilmî esaslarla sabit olmadan, değil Allah Kelâ­mı ve mukaddes kitap olarak, Hz. Musa'nın hadisi olarak dahi ka­bul edilemez.

Çünkü bir kitabın mukaddes olabilmesi için, ilâhî vahye isti-nad ettiği tevâtüren sabit olması ve yine tevatür yoluyla zamanı­mıza kadar nakledilmesi lâzımdır. Halen Yahudilerin ve Hıristiyan­ların ellerinde bulunan Tevrat ve Ahd-i Atik ise, böyle bir tarihî senetten mahrumdur. Lâfız ve mânâ bakımından birbirini tutma­yan hadiselerle doludur. Bu kitapların ekserisi çok basit ve fay­dasız mânâları ihtiva etmekte, aralarında fikrî insicam (uygunluk) bulunmamaktadır. Hattâ bu kitaplarda, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman gibi büyük Peygamberler; yalan söylemek, gizli münasebette bulunmak ve zevcelerinin hatırı için puta tap­mak gibi «İsmet-i Enbiyâ (Peygamberlerin İsmet Sıfatı)» ile asla bağdaşmayan çirkin iftiralar ve hurafeler mevcuttur.

tşte, bugün elde bulunan Tevratların bazıları, Azrâ'nın, Tev­rat'ın aslı diye ilân ettiği kitaptan çoğaltılıp dağıtılan nüshalardır.

Buna rağmen, bugün İbranice, Yunanca ve Sâmirîce olmak üzere üç çeşit Tevrat bulunmakta, bunlardan İbranice olan; Yahudiler ve 'Protestanlar nazarında, Yunanca olan; Roma ve Şark kiliseleri nez-dinde, Sâmirîce olan ise; Sâmirîlerce muteber tutulmaktadır.

Hz. Musa'nın vefatından asırlar geçtikten sonra müteaddid şa­hıslar tarafından yazılan ve birbirine uymayan çeşitli nüshaları, Tevrat'ın aslı olarak kabul ederek, bunlara mukaddes kitap olarak inanmaya imkân yoktur. Fakat her şeye rağmen, bu nüshalarda asıl Tevrat'tan bazı sözlerin bulunabileceğini inkâr etmeyiz.[43]

Dâvud Aleyhisselâm'a indirilen «Zebur» un bugün elde mevcut bir nüshası bulunmadığı gibi, bu kitaba tabî olan belirli bir millet de bulunmamaktadır.[44]

 

B)  İncil:

 

Her Müslüman'ın inanması gereken ilâhî Kitaplardan biri de; Hz. îsâ'ya indirilen ve Hıristiyanlarca hükümleri hâlâ ilâhî sanılan ve Mukaddes Kitap olarak kabul edilen «İncil» in Allah tarafın­dan vahyolunan aslıdır. Çünkü bugün mevcut olan ve «İncil» adı verilen kitaplar, muharreftir. Bunlara «Allah Kelâmı» olarak inan­mamız gerekmez.

Hıristiyanlar, yalnız Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'mn kitaplarına «İncil» adım vermektedirler. Bu dört kitaptan başka, Re­sullerin işlerini ve Pavlus, Petrus, Yuhanna ve Yahuda gibi Hristi-yan ilâhiyatçı misyonerlerin birçok mektuplarını ihtiva eden «Dînî mecmua» ya, «Ahd-i Cedîd» adını vermektedirler.

Bu kitap ve mektuplar, ilâhî emir ve yasaklan bildiren ve vah­ye istinad eden semavî bir kitap olmadığı gibi veya Hz. İsa'nın ha­yatını/ ahlâk ve sîretini anlatan tarihî ve ilmî bir hal tercümesi bile sayılmaz. Belki bu kitap ve risaleler; «Hıristiyanlığın mes'ele-lerine dokunan ve yeni Hıristiyanların inanıp kullanacakları bir Ma­nevî Tarih» dir. [45]

Zira, Ahd-i Cedidi teşkil eden dört İncil ile diğer çeşitli mek­tup ve risalelerden hiçbirisi, Allah Kelâmı olmadığı gibi, Hak Pey­gamber olduğuna inandığımız Isâ Aleyhisselâm'ın da sözleri değil­dir. Hıristiyanlar da böyle bir iddiada bulunmamaktadırlar. Bütün iddiaları; bu kitap ve risalelerin sahiplerinin de, ilâhî ilhama raaz-har olmuş, resuller olmalarıdır. Hıristiyanlar a göre, Hz. îsâ'nın Pey­gamberliği müddetince kendisine inanan ve Kur'an'da «Havâriyyûn» havariler adıyla anılan on iki şahıs da, ilâhî irşad ve ilhama maz-har olan ve Hz. isa'dan manevî feyz alan «Resuller» dir.

Gerçekte ise bunlar, israil oğullarından Hz. îsâ'ya inanan ve onun Peygamberlik nurundan faydalanan birer sâdık «Sahabe» ve «Hıristiyan Misyonerleri» dirler. Zira bunlardan hiçbiri Peygamber­lik iddiasında bulunmamışlar, Eesulluk iddialarmı isbat için mû'ci-ze izhar etmemişler, bu husus tarihen tevsik edilerek sabit olmamış ve yalan üzere birleşmeleri kaabil olmayan- topluluklar tarafından zamanımıza kadar (Tevâtüren) nakledümemiştir. O halde bu kitap ve mektuplar ne Allah Kelâmı, ne de bir Peygamber sözüdür. Bu sebepledir ki; H?,. İsa'nın hayatından, menkıbelerinden, duaların­dan ve acâip hallerinden bahseden bu incil'ler, yazarlarına isnad edilmekte ve Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'i diye anılmak­tadır. Hatta bugün gerçek şudur ki, Hıristiyanlarca muteber sayı­lan bu dört İncil'den hiçbiri, hangi tarihte, lıim tarafından ve han­gi dille yazıldığı ve diğer dillere kimler tarafından çevrildiği kesin olarak bilinememektedir.

İneiller üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan Hıristi­yan ve Batı yazarları, bu konularda ihtilâfa düşmüşler, kesin ve emin bir neticeye varamamışlardır. Meselâ :

1- Matta İncili : Tarihçilerin ekserisine göre, Hz. isa'nın oniki «Havârî» sinden biri olduğu rivayet edilen «Matta» tarafın­dan İbrani, veya Süryânî diliyle Yahudilerden îmân edenler için ya­zılmıştır. Fakat bu İncil'in ele geçen en eski nüshası İbrânice veya Süryânice olmayıp, Yunanca'dır. Yunanca'ya kim tarafından ve hangi tarihte tercüme edildiği bilinememektedir.

Zayıf bir rivayete göre, tercüme eden Yuhanna'dır.

Diğer bir rivayete göre Matta, incil'ini Yunanca yazmıştır. Fa­kat tarihçilerin ekserisi, bu İncil'in İbranî diliyle yazıldığını ve Yu­nanca'ya çevirenin bilinmediğini ifade etmektedirler.

İbrânice yazılan, daha sonra kaybolan aslî nüshanın yazılış ta­rihinde çok çeşitli rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre aslî nüs­ha, Milâdî 37, veya 38, veya 41, veya 43, veya 48, veya 61, veya 63, veya 64 senelerinin birinde yazılmıştır.

Görüldüğü üzere bu İncil'in ne vakit yazıldığı, Yunancaya kim tarafından ve ne zaman tercüme edildiği, tercüme edenin ilmî ehli­yeti, metne sadâkati ve bu iki dile vukuf derecesi bilinmemektedir. Esasen asıl metin kaybolduğundan, mevcut Yunanca tercümenin aslî nüshaya uygun olup olmadığı da kontrol edilememektedir.

Bütün bu meçhuller sebebiyle, bu İncil'e Hz. İsa'nın talebesi olan Matta'nın sözleri diye inanmak dahî mümkün değildir. Değil Hz. İsa'ya, talebesine dahî isnadı sabit olmayan böyle bir kitabı, Allah Kelâmı veya Mukaddes Kitap olarak kabul etmek ise, akla, mantığa ve tarihî gerçeklere uymaz.

2- Markos Incili'nin; Yunanca olarak yazıldığında ittifak varsa da, nerede ve hangi tarihte yazıldığı kesin olarak bilineme­mektedir. Hattâ bu İncil'i, Kudüslü bir Yahudi aileden olan ve asıl ismi «Yuhanna» olduğu halde «Markos» lakabıyla tanınan zâtın yazdığında da ittifak yoktur. Zira, ba^ı tarihçiler bu İncil'i, Havâ-rîler'in reisi Petrus'un Roma'da Markos'dan yazdığım, sonra Mar-kos'a isnad ettiğini iddia ediyorlar. Halbuki gerçekte, Petrus Hava­rilerin reisi, Markos ise Petrus'un talebesidir.

Diğer bir rivayete göre ise Markos bu İncili, Petrus ve Pavhıs öldükten sonra yazmıştır. İkinci ihtimal daha kuvvetli ise de, bu1 konuda ittifak edilememiştir.

Sonra Markos, İncil'ini hocası Petrus öldükten sonra yazdığına göre, yazdıkları hangi esasa dayanmaktadır? İncil'in aslına ne de­rece uygundur? Sözleri Hz. isa'ya hangi yolla istinad etmektedir? Şayet yazdıkları Hz. isa'ya istinad etmiyor da, sırf kendi anlayı­şına dayanıyorsa, bu anlayış vahye ve ilâhî gerçeklere ne derece uygundur? Bütün bunlar meçhuldür, tam olarak bilinmemektedir.

Bu İncil'in yazıldığı tarih üzerinde de ihtilâf vardır.

Rivayete göre, milâdî 56 senesiyle 65 senesi arasındaki yıllar­dan birinde yazılmıştır. Fakat kuvvetli bir ihtimale göre 60 veya 63 senesinde, diğer bir rivayete göre de, 61 senesinde yazılmıştır.

3- Luka inciFini yazan zâtın; şahsiyeti, memleketi, san'atı, kimler için ve hangi tarihte yazdığı hakkında, tarihçiler çeşitli gö­rüşlere sahiptirler. Yalnız, Luka'nın, Hz. İsa'nın talebesinden (Ha­varilerden) olmadığı gibi, talebelerinin de talebesi olmadığı husu­sunda ittifak halindedirler.

Bir rivayete göre Luka, Antakya» bir tabibdir. Yahudi değil­dir, Pavlus'a seyahatlarında ve işlerinde refakat etmiştir.

Diğer bir rivayete göre, Antakyah olmayıp, İtalya'da doğan bir Romalıdır. San'atı da tabiblik değil, fotoğrafçılıktır.

Bir rivayete göre Luka, İncil'ini Yunanlılar için, diğer bir ri­vayete göre de Mısırlılar için yazmıştır.

Yazıldığı tarih hakkında da çeşitli rivayetler vardır:

Bunlardan birincisine göre, Kudüs tahrip edilmeden ve Pavlus esir iken, 58 veya 60 senelerinde yazılmıştır. İkinci rivayete göre, Luka İncilini, Markos yazdıktan yani Patrus ve Pavlus öldükten sonra yazmıştır.

4. Yuhanna İnciline Gelince : Hz. İsa'nın «Ulûhiyyet» inden ve Hristiyanlığın şiân sayılan «Teslis akîdesi»nden gayet sarih olarak bahseden bu kitabın yazarı ve yazılış tarihi üzerinde de tarihçiler ittifak edememişlerdir.

Hristiyanların ekserisi, bu İncili, Havarilerden «Yuhanna» nın yazdığını iddia ederler. Bunlara mukabil, bazı muhakkik hristiyan araştırıcılar, bu İncili Havarilerden olan Yuhannâ'nın değil, onun­la ruhanî bir ilgisi olmayan başka bir Yuhannâ'nm yazdığını söyle­mektedirler. Bu iddia, şimdi değil, ta milâdî ikinci asırda başlamış­tır. Bu fikirde olanların içinde, Havârî Yuhannâ'nın talebesi olan Polikarp'm talebesi Erinos da blunmakta ve hocasının hocası olan Fîavârî Yuhannâ'ya böyle bir kitap isnad etmediğini belirtmektedir.

İkinci asırda başlayan ve gittikçe kuvvetlenen bu fikri, 500 hristiyan âliminin iştirakiyle hazırlanan ingiliz Ansiklopedisi de benimsemekte ve bunu, Matta ve Yuhannâ gibi iki Havârî arasın­da bir tenakuz (çelişki) olduğunu gösterme gayreti güden, felse­fe ile meşgul bir zâtın tezviri olarak kabul etmektedir. Mezkûr An-siklopedi'ye göre, bilâhare kilise bu hususu tahkik etmeden, kitabın üzerindeki iddiaya inanmış ve bu İncil'i Havârî Yuhannâ'nın incil'i olarak ilân etmiştir. Halbuki onunla hiçbir ilgisi yoktur.

Bazı tarihçiler ise, bu incil'i yasanın Yuhannâ olmayıp, isken­deriye felsefe mektebinden bir talebe olduğunu, «Ukmım-i Selâse» nazariyesini kuvvetlendirmek gayesiyle bazı papazların arzusuna uyarak yazdığını, böylece bir kısım papazların -inandıkları «Teslis akidesi» nin Hristiyanlığa maksatlı olarak bu İncil vasıtasıyla yer­leştirildiğini iddia etmektedirler.

Bu rivayetlerin hangisi doğru olursa olsun, hepsi de bizi, ayni neticeye ulaştırmaktadır. O da şudur:

Yazan, kitabın muhteviyatı, yazılış tarihi ve yazılış sebebi et­rafındaki kuvvetli şüpheler ve bu geniş ihtilâf, böyle bir kitabı, ha­kîkî İncil'in aslı olarak kabul etmemize imkân bırakmıyor. Bu kita­bın, değil Hak Teâlâ'ya, Hz. îsâ'nın bir talebesine dahi isnadı ve önce. hangi dille yazıldığı kesin olarak bilinememektedir.

Yazılış tarihi hakkında da çeşitli rivayetler dolaşmaktadır. Ez­cümle; Milâdî 68 veya 69 veya 70 veya 89 veya 95 veya 98 inci yıl­da yazılmış olması muhtemel görülmüştür [46]

Nitekim Kur'ân-ı Kerîm de, bu hususu teyid etmekte, Yahudi ve Hristiyanlann Tevrat ve incil'i tahrif ve tebdil ettiklerini (bozup değiştirdiklerini) birçok âyetlerde bildirmektedir  [47]

fnciller hakkında buraya kadar özetlediğimiz bilgilerden, bu kitapların hiçbirinin hakîkî tncil olmadığı gibi, Hz. İsa'ya, hattâ Ha­varilerine isnadı, ilmî ve tarihî belgelerle sabit olmadığı anlaşıl­maktadır. Esasen «Ahd-i Cedid»i teşkil eden 27 kitaptan ilk 23'ün-def bu indilerden hiç bahsedilmem ektedir. Bu kitap ve risalelerin hiçbirinde mukaddes kitaplara mahsus olan yüce bir üslûp, ilâhî bir ifade ve manâ bulunmamakta, herbiri diğerini nakzeden îtikadları ihtiva etmektedir. Meselâ bugün Protestanlar, Katolikleri ve Vati­kan'ı tanımazlar. Her mezhep ehli, asırlardır, diğer mezhep ehlini, İnciFde tağyir ve tebdil yapmakla ve küfürle itham etmektedir.

Bu iddia ve itham yalnız biri için değil, tarihçilere göre hepsi için varittir. Bu bakımdan, Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid adı altında toplanan ve müteaddid şahıslar tarafından uzun yıllardan sonra yazılan bu kitapların, Tevrat ve incil'in aslı olmasına imkân yok­tur. Eğer -yle olsaydı, çeşitli dillerle, müteaddid ellerle yazılan ve birbirine uymayan bu kadar çok kitap bulunur muydu?

Şu husus da tarihen sabittir ki, Milâdî 325 yılına kadar Hris-tiyanlar bu gün Hristiyan âleminde mukaddes kitap olarak inanı­lan kitapların hiç birini bilmez ve mukaddes olarak kabul etmez­lerdi. Zira, her milletin elinde başka bir incil nüshası vardı ve yal­nız ona inanırdı. Bu sebeple Hristiyan dünyasında bir çözülme baş­lamış, aralarında birlik ve dayanışma (tesanüd) kalmamıştı. Bu ha! Hristiyanları telâşa düşürdü. Durumun vahametini gören Konstan-tin müdahale ederek, Milâdî 325 senesinde «İznik» te büyük bir «Ruhanî Meclis» kurmaya muvaffak oldu. Hristiyan âleminin her tarafından gelen en yetkili ruhanîler, Hristiyan akaaidini yeniden gözden geçirerek, înciller arasındaki ihtilâfı kaldıracak tedbirleri almak üzere toplandılar.

Konsile arz olunan yüzlerce incil arasından, Dört İncil ile, bu­gün Ahd-i Cedid'i teşkil eden risaleler seçildi. Diğer înciller imha edildi. Bu seçme işi, bini aşan Koıısil üyelerinden Hz. îsâ'mn Uİû-hiyetine (yani ilâh olduğuna inanan yalnız 318 üyenin ittifakıyla yapılmıştır. Bu rakama göre; seçme işi, Konsil'in üçte birini dabi bulmayan bir azınlık tarafından yapılmış oluyor. İşte böylece yukarda kısa tahlilini yaptığımız «Dört tncil», Hz. îsâ'nın Milâdından tam 325 yıl sonra «Mukaddes Kitap» olarak ilân edilmiştir.

Yukarıda Özetlediğimiz sebepler dolayısıyle bu kitaplar, müs-lümanlarca ilâhî vahye dayanan «Semavî Kitap», Hatta Hz. îsâ'ya isnad edilen «Hadisler Mecmuası» olarak dahi kabul edilmemekte ve bunlara birer «Siyer ve Mev'iza» kitabı nazarıyla bakılmakta­dır  [48]

 

Kur'ân-I Kerim Ve Hususiyetleri  [49]

 

Eüslümanlar nazarında asılları ilâhî olduğu halde, (yukarıda verdiğimiz bilgilerin ışığı altında) tahrif ve tebdil edilerek ilâhî hü­viyetlerini kaybeden ve birbirine uymayan müteaddid nüshalar ha­line gelen Tevrat ve incil'e mukabil, nazil olduğu tarihten bu güne kadar bir kelimesi dahî değiştirilmeden ilâhî hüviyetini muhafaza eden yegâne semavî kitap, Kur'ân-ı Kerîm'dir. Bu, mesnetsiz bir iddia değil, tarihî ve ilmî bir gerçektir. Çünkü :

Bu gün, tarihî gerçeklere vâkıf, ilim ve insaf sahibi herkes, Kur'ân-ı Kerîm'i Milâdî 571 senesinde Mekke'de doğan, ümmî, yani okuma yazma bilmeyen, Arapça konuşan ve Arap milletinin Ku-reyş kabilesine mensup, nesebi Hz. İbrahim Aleyhisselâma kadar uzanan Abdul Muttalip oğlu Abdullah'ın oğlu, «El-Emîn» lakabıy­la tanınan Muhammed adında, yüksek ahlâklı, mübarek bir zâtın diliyle bildirilen yüce bir kitap olduğunu bilmektedir.

Her insaf sahibi şunu da bilmektedir ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşından sonra Peygamberlik iddia ve ilân etmiş, öm­rünün 23 senesini buna hasretmiş, karşılaştığı bütün sıkıntı ve zor­luklara rağmen yolundan dönmemiş, büyük bir cesaret ve maha­retle dâvasını ömrünün sonuna kadar yürütmüş, hiç bir beşere na­sip olmayan büyük bir başarıya ulaşarak, 23 yıl gibi kısa bir müd­det İçinde, tarihin de misline sahid olmadığı, ruhî, ahlâkî ve içtimâi o büyük inkılâbı yapmıştır. En büyük mu'cize olarak da, Arap be-lâğat ve fesahatinin zirvesine ulaşmış olan Kur'ân-ı Azimü'ş-şân'i bırakmıştır.

Büyük bir dikkat ve itina ile ashabına aynen tebliğ ettiği, ya-, zurnasını ve hıfzedilmesin! emrettiği bu hikmet ve hakikat dolu Köz­lerin, kendi beşerî sözleri olmadığını, Hak Teâlâ tarafından Cebrail vasıtasıyla kendisine vahyölunan Allah Kelâmı olduğunu bildirmiş­tir. Hatta, kendi sözlerinin, Allah Kelâmına karışmaması için, söz­lerinin yazılmasını şiddetle menetmiştir.

Kendisinin bütün beşeriyeti «Tevhid Akidesi»ne, hak ve hidâ­yet yoluna sevk etmek ve en güzeı ahlâkı tamamlamak için gönde­rilen en son Peygamber olduğunu, getirdiği ilâhî kitabın da bütün insanlık âlemine hitabeden en son ve en mükemmel Semavî Kitap olarak indirildiğini, bu kitaptan sonra kitap, kendisinden sonra da Peygamber gönderilmeyeceğini kesin bir dille ilân etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'nin bütün hayatı, siyret ve ahlâkı en ince teferruatına kadar zaptedilmis, yirmi üç sene sûreler ve âyet­ler halinde inzal buyrulan Kur'ân-ı Kerîm, Peygamberimizce tayin olunan «Vahiy Kâtipleri» tarafından aynen yazılmış, binlerce sa-hâbî tarafından hafızalarda muhafaza edilmiştir. Bütün bu huaus-lar dînî birer gerçek olarak nesilden nesile intikal etmiş ve tevatür yoluyla zamanımıza kadar gelmiştir  [50] İslâm'ın büyük Peygam­beri Hz. Muhammed (a.s.) bütün sîret ve sünnetiyle, mukaddes ki­tabı Kur'ân-ı Kerîm, bütün hikmet ve azametiyle islâm ve ilim âle­minin her yerinde bilinmekte, bütün bu gerçekler tarihî belgelerle sabit görülmektedir. Aradan ondört asra yakın bir zaman geçtiği halde, Kur'ân-ı Kerîm hiç bir tağyir ve tebdile uğramadan ilâhî hü­viyetini aynen muhafaza etmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'in dünyada mevcut bütün nüshaları aynıdır. İs­lâm âleminin en uzak beldelerinde yasayan hafızlar karşüaştırılsa-lar, okudukları Kur'ân'ın aynı Kur'ân olduğu görülür. Bilhassa bu husus, günümüzde çeşitli radyo neşriyatıyla sabit olmaktadır. Kı­yamete kadar da bu şekilde devam edeceğini Hak Teâlâ Kur'ân'nv dan ilân etmektedir  [51] Yalnız bu gerçek dahi, Kur'ân-ı Kerîm'in Allah Kelâmı ve ilâhî hüviyetini muhafaza eden yegâne semavî ki­tap olduğunu isbata kâfidir.

Esasen Hz. Muhammed gibi; okuma yazma bilmediği, her angi bir dinden, medreseden, âlim veya mürşidden ders almadığı, ilmî ve felsefî hiç bir mükesebâtı bulunmadığı, kayda değer bir se­yahat yapmadığı sabit olan, ümmî bir zâtın, Kur'ân-i Kerîm gibi Arap fesahat ve belagatının zirvesinde olduğu itiraf edilen, ilâhî gerçek ve hikmetlerle dolu bir kitabı yazabilmesine imktn var mı­dır?

Nitekim Kur'ân-ı Kerîm böyle bir şüpheyi çürütmek için, Arap edebiyatının altın çağı sayılan o zamanda belâğât ve fasâhatlanyla şöhret yapan bütün edip ve şâirleri, önce Kur'ân'ın bir mislini  [52] sonra on sûresinin mislini  [53] daha sonra bir sûrenin mislini  [54] en sonunda da, bir âyetinin   mislini [55] getirmeye davet   etmiş, Kur'ân'a veya sûre ve âyetlerine benzeyen böyle bir nazîre'nin ne o zaman ve ne de gelecek zamanlarda asla getirilemiyeceğini ilân et­miştir. Bu meydan okuyuşun her seferinde, Arap Edip ve Şairleriy-le, bütünj Arapların zamanımıza kadar âciz kaldıkları yine tarihen sabittir.

Arapça olarak inzal buyrulan Kur'ân-ı Kerîm'in bir sûre veya âyetine, Üdebâ ve Fusehâ bir nazire getiremediğine göre, Arap ol­mayan milletlerin Kur'ân'a bir nazire getiremiyecekleri daha açık ve bedîhî bir gerçektir. O halde Kur'ân, Hz. Muhammed (s.a.v.) in sözü değil, Cenâb-ı Hak'km yüce katından inzal olunan ilâhî bir söz, edebî bir mu'cizedir.

Şu husus da inkârı kaabil olmayan bir gerçektir ki, en kuvvet­li edipler ve şâirler, nihayet muayyen sahalarda maharet göstere­bilirler ve çeşitli üslûplardan bir veya bir kaçında başarı sağlaya­bilirler. Meselâ: ahlâkî, hukukî ve ilmî konuların hepsinde de ;ıynı fasâhat ve belagatı gösteremezler. Kur'ân-ı Hakîm ise, ihtiva ettiği ilmî, hukukî, içtimâi, ahlâkî ve tarihî bütün sahalarda aynı edebî üs­lûp, fasâhat ve belagatı göstermiş, en derin ve geniş manâları en veciz ve güzel bir ifadeyle beyan buyurmuştur, iste bu sebebledir ki Kur'ân-ı Mübin, dâima zevkle okunur, her okunuşta insana mâ nevî bir haz ve huzur verir.

Bu ilâhî kitabın bir imtiyazı da, hiç bir kitaba nasip olmayacak şekilde,kolayca eaberlenebilmesidir. Bu sebeple, her asırda Kur'ân-ı Kerîm'i çok genç yaşlarda ezberliyen binlerce hafızlar bulunmakta dır.

Diğer bir husus da; Kur'ân-ı Mübin'in bir çok ilmî gerçekleri, keşfolmadan önce bildirmesi, bildirdiği gerçeklerin ilim ve fen ile dâima bağdaşması, müstakbelde vâkî olacak bir çok hâdiseleri Ön­ceden haber vermesi ve bunların zamanı gelince aynen tahakkuk et­mesidir. Meselâ Güneşin kendi mihveri etrafında döndüğü[56] Se-mâvât âleminde ve yıldızlarda hayat sahibi varlıklar bulunduğu  [57] Kur'ân'da haber verilmiştir.

Şimdiye kadar yapılan ilmî keşiflerin hiç biri Kur'ân'ın ilâhi beyanına aykırı düşmemiş, belki onu teyid etmiş ve desteklemiştir. Müslümanların Mekke'yi fethedeceklerine [58] insanların bölük bö­lük ve akın akın İslâm'a gireceklerine, [59]  İranlılara yenilen Rum­ların, üç ile dokuz sene zarfında iranlıları tekrar yeneğine dair  [60]

müstakbel hakkında verdiği haberler, aynen vâkî olmuştur.

Buraya kadar beyan etmeğe çalıştığımız Kur'ân-ı Kerîm'in bü­tün özellikleri, lâfız ve manâ bakımından sabit olan ve teslim olunan yüceliği, O'nun beşer tarafından yazılan bir eser olmayıp, lâfız ve manâ bakımından ilâhî bir mu'cize ve mukaddes bir kitap olduğu­nu göstermektedir.

Bu bakımdan Kur'ân-ı Mübin, beşeriyete hak ve fazilet, ilim ve irfan, ittihat, terakki ve tekâmül yollarını' öğreten, onlara bir­lik ve beraberlik ruhunu aşılayan, îmân, ibâdet ve ahlâk esaslarını ve sosyal düzeni sağlayan her türlü nizâmı bildiren, insanları en güzel ahlâka ve ebedî saadete erdiren, ilâhî hükümleri ihtiva et­mektedir.

taraf-ı ilâhî'den, Cibril-i Emin vasıtasıyla sevgili Peygamberimi) miz Hz. Muhammed Aleyhisselâma nazil olan Kur'ân-ı Kerîm'in hem Arapça olan lâfzı, hem de manâsı ilâhî olduğundan, bu ikisi Kur'ân'm mahiyet ve hakikatini teşkil eder. İkisinden biri bulun­mazsa, ona Kur'ân denmez.

Bu ilâhî kitaba «Kur'ân» kelimesinin özel isim olmasının se­bebi, dâima okunması veya âyetleri ve sûreleri yukarda işaret edi­len yüce hakikatları, ilâhî hükümleri, emir ve nehiyleri ihtiva et-mesindendir.

Diğer bir sebep de; kalemlerle bilfiil yazılmış olmasıdır. Zira bu isimle tesmiye edilmesinde, bu yüksek kitabın hem kalbîerde, hem de satırlarda hıfzedilmesinin, zârûrî olduğuna ilâhî bir işaret var­dır. Nitekim Müslümanlar nazarında, her hangi bir hafızın okudu­ğunu Kur'ân olarak kabul etmek için, Sahâbîlerin icmâ'ı ile sabit olan ve bize kadar tevâtüren naklolan Kur'ân'ın yazık nüshasına uygun olması, her hangi bir kimsenin yazdığını Kur'ân olarak ka­bul edebilmek için de bunun, tevatür yoluyla sabit olan hafızların zihinlerindekine uygun düşmesi lâzımdır.

İşte Müslümanların bu dikkat ve ihtimamı ile Kur'ân-ı Kerîm, zamanımıza kadar tahrif ve tebdilden masun kalmış, şu âyet-i ke­rîmenin mealine göre de kıyamete kadar ilâhî hüviyetini muhafaza edeceğini Cenâb-ı Hak va'd buyurmuştur:

«Muhakkak ki Kur'ân-ı Biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlak surette Biziz.» [61]

Daha önce gönderilen ilâhî kitaplar tağyir ve tebdile maruz kaldığı ve ilâhî hüviyetim kaybettiği halde, Kur'ân-ı Kerîm'in mu­hafaza edilmesinin sırrı, Tevrat ve tncü gibi kitapların zaman ve mekânla mukayyet olmaları ve muayyen bir millete gönderilmele­ri, Kur'ân-ı Kerîm'in ise; zaman ve mekânla mukayyet olmayarak,

ebedî ve bütün beşeriyeti kıyamete kadar irşad için gönderilmiş ol­masıdır[62]  

«Ey Babbimiz!

Bize doğru yolu ihsan ettikten sonra kalplerimizi (Hak ve ger­çekten) saptırma.

Bize yüce katından rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı sonsuz, olan yalnız Sensin.»

(Kur'ân-ı Kerim: Al-i tmrân: 8)[63]

 

LÜGATÇE

Abes:    Bog,  saçma   şey,   faydasız.-Acz :     Beceriksizlik,   güçsüzlük. Acz-ı Hâlıeyn :    Var olduğu   fafzettiien her  iki   ilâhın da,  aciz  ve güçsüz  oî ması.

Âdâb :   Edepler,   bütün aoz ve hare­ketlerde   terbiyeli  davranışlar. Aı'âleı-t  İlâhîyye :    İlâhi  adalet. Yüce Allah'ın şaşmax  adaleti. Adem :      Yokluk,     varlığın,     vücudun zıddı.

Âdem :    ilk yaratılan insan ve ilk pey­gamber   (Nebi)   Hz. Âdem  (a.sj. Âdil-İ  Mutlak :    Mutlak   adalet sahibi olan   Yüce Allah  (c.c.) Ağyarım   mani :     Yabancı    unsurların girmesine engel. (<Bir ilmin tarifi. ... O ilimden    olmayan    yabancı    unsurları tariften   çıkarmalıdır*   anlamında   kul­lanılmıştır.   Mantık  terimidir.). Ahâd    Hat'isler :      Peygamberimizden bir  veya  birkaç   emin   kişi tarafından rivayet  edilen hadisler. Ahbâr :   Haberler, ortada   dönen söy­lentiler.

Ahd-ı Atik :   İsrail oğullarına Hz. İsa'­dan    Önce    gönderilen    peygamberlere indirilen   kitaplara    verilen   bir   isim. (Tevrat, Zebur ve Mezamir gibi.) Ahd-ı Cedirî :    Hz. İsa'ya indirilen   ilâ-

hî kitap. İncil ile sonradan yazılan ve İncil adı verilen kitaplar ve ekleri... Ahfâ - min kesbi'l Eş'arî : îmam ı Eîş'arî'nin kaza - kaderdeki <kesp na-zariyesi>nden daha kapalı, daha zor. Bu nazariyeye göre; kul ihtiyari fiil terinin .kâsibh yani kazamcisı, Hak Teâîâ İse halikı (yaratıcısı)dır. Âhir : Son. sonraki, en sonra. Âhirel : Öbür dünya, öteki dünya, kıyametten sonra kurulacak ebedi hayat yeri.

Âbiret Ahvali :   Âhiret hayatına mah­sus olan  haller;  Hesab. kitap,  mizan. sırat,    cennet,    cehennem    ve    sevab. ikab gibi dinî gerçekler. Kur'an âyet-leriyle sabit olan hakikatler. Ahkâm :   Hükümler, emirler. Ahkâmı     Akliyye :      Akli     hükümler. Yani;  akla   dayanarak   çıkarılan  hü­kümler.                                            B i; Ahkâm-ı  Ameliyye ;   Ameli  hükümler. Dinin  amel  (işler  ve fiiller)   ile  ilgili olan fer'î ve fıkhı hükümleri. Ahkâm-ı Fer'iyya :    Fer'i    hükümler. Dinir.  akaid gibi  temel  esasları dışın­da kalan fıkhî ve cüz'i mes'eleler. Ahkâm-ı Hulukiyye :     Ahlâk   ile ilgili olan  «ahlâkî hükümler., prensipler. Ahkâm-ı  İtikadiyys:    İtikadı    hüküm ler, itikad ile.  iman   ve   inançla  İlgili dini   hükümler.

Aitkâm-ı    Şer'iyye :     ger'i    hükümler. Kur'an   ve   hadise    dayanan    dinî   hii kümler, emir vs yasaklar. Ahvâl :   Haller,   durumlar, oluşlar. Aka id :    Akideler,  dinî inançlar,    ina­nılan şeyler. Dinin esasını teşkil eder> îmanla ilgili inanılan şeylerin tamamı m   içine   alan  ve onlardan   bahseden ilme verilen îsimlerdan biri. (Akidenin çoğulu) -

Akıbet :   Nihayet, son. Akide :    îman, itikad, inanç, dini  ina­nış.

Akl-i Selim : Sağ duyu. İyi ve doğru düşünüp isabetli kararlara ulaşabi -len  akıl,  kusursuz   olan sıhhatli   akıl.

Alâka :    İlgi.  ilişki,  münasebet. Alâmet :    İşaret,  nişan, belge.  iz.

Âlem :    Kâinat,  dünya,  cihan.  Allah' tan başka mevcut varlıkların hepsi. Aleni :   Açık,  gizli  olmayan.

Âlim : Bilgin, çok okuyan ve bilen kişi.

ÂÜm-i Mutlak :     Mutlak   âlim.    yani her şeyi bilen Yüce Allah (c.c). Amel-i  Salih :   İyi,  yararlı  işler,   di­nen yapılması emredilen güzel şeyler.

Âmeli İcma' : Azimet fkararlılık) yolu ile İslâm Müctehitlerinin yaptık­ları ve dinen kesinlik ifade eden sa­rih (açık) icma, yani kavli (sözlü) icma'.

Âmil :    Yapan, işleyen,  sebep olan. Analiz :    Tahlil,  esas  unsurlara  ayır­ma, çözümleme. Mantık ilmi dilinde is-tidlâî  yollarından   biri  olan  .temsil». Araz :     İşaret,   alâmet,   sonradan   baş ka  bir  cevherle meydana gelen,  hal. keyfiyet.

Ânz obnak : Bir şeyin aslında yok­ken sonradan hâsıl olan, ortaya çıkan. Arifin : Marifet ehli. hakka1! - yakîn derecesine ulaşan, Allah dostu olan kişiler.

Ashab ; Hz. Peygamberi gören ve O'nunla   -sohbet   eden   mü'minler.

Asi :    Karşı gelen,    günahkâr,    ahlâkı bûzuk.

Âsîm :   Günahkâr,  kabahatli. Aslah :    Daha iyi,   daha  sâlih,   daha uygun.  (Bkz.  Salah - Aslâh,  Kelâm il­minde meşhur bir konu.) Aslî Rükün :   Aal ve esas rükün, te­mel dayanak.

Ast'uî-usul:    Asılların,   köklerin aslı. ■ Kitâbullah  olan Kur'an-ı Kerîm,  dini delillerin asl'ul usulü.dür. Asr :    Yüzyıl,  çağ.  zaman. Bazı  mü-fessirlere göre ikindi vakti. Aşikâr:    Belli,   açık,   meydanda,  ba­riz.

Atalet : Tembellik, işsizlik, hareket­sizlik, durgunluk.

Ateist :    Allah'ı   inkâr   eden.   Allah'a İnanmayan  dinsiz,  imansız kişi. Âvâne :   Tâbi  olanlar,  uyanlar,   kafa darlar.

A'yân :   Cevher, öz, âlemi teşkil eden esas   varlıklar,  asıl unsurlar. Ayet-i Celile :   Allab'm yüce âyetleri. Ayne'l yakın :   Gözlem ve deney yolu ile elde edilen bilgiler. Azimet:    Kararlılık,    kararda titizlik. takva ile amel ediş, gidiş, gitme.

Azrail : Dört büyük melekten birinin adı. Ruhları almaya memur edilen clüm meleği.

— B —

Bab :    Konu.   mesele,   mevzu,   bölüm.

kısım.

Bahis :    Konuşulan   şey,  konu.  söz.

Bakaa :   Sonu olmamak. Allah'ın Selbİ

ve Tenzihi (olumsuzlukla ilgili, noksanı

kaldıran)   ilâhi   sıfatlarından  biri.

Baki :    Dâima  var  olan (Allah  (c.c.)

m yüce isimlerinden biri.)

Baliğ :   Buluğa eren, erişmiş, ergin.

Bârı :   Yaratan, yaratıcı. Yüce Allah'

m güzel isimlerinden biri.

Bariz:   Açık.  aşikâr,  meydanda.

Ba's :   Ölümden sonra dirilme.

 

Basar : Görmek. Allah'ın subütî (yanı Zâtına ezelde sabit olan kemâl sıfat larından  biri.)

Bâsıra : Görmek hassası, görme kuv veti, göz.

Basir :   Gören, iyi görüp anlayan {Al­lah'ın  yüce isimlerinden  biri.). Basiret :    Seziş,   İleriyi   görüş,  uyanık .Uk.

Ba'sa Ba'del Mevt :     Öldükten   sonra dirilme,    kabirlerden   çıkarılıp.   Man şer'e, İlâhi  Hesap yerine  gönderilme. Ba'sn Cismani:   Cisimle dirilme. Bâtıl :   Hükümsüz, boş,  çürük, yalan; yani   doğru   olmayan   ve   gerçeğe   uy mayan,  gerçek dışı. Bedihî :   Apaçık  olan, delilsiz bilinen. Belagat :   İyi, güzel, pürüzsüz ve ye­rinde söz söyleme.

Beliğ : Fasih, düzgün söz söyleyen, durumun gerektirdiği şekilde konuşan.

Bereket : Bolluk, Allah'ın verdiği ni metleri ve  rızkı arttırması.

Berzah : Dünya ile âhiret arasında geçen kabir hayatı. Âhiret'in başlan­gıcı.

Beşaret ve Ta'lim :     Müjde ve öğre­tim, müjde alâmetleri. Beşer :   însan, insanoğlu. Beşeriyet :   İnsanlık   âlemi,   bütün   in sanlık.

Beyan : Bildirme, söyleme, açıklama. Beyan etmek :   Açıklamak, bildirmek.

Beyne'l ■ Havfi ve'r - Recâ : Korku ile ümit arasında olmak. Allah'ın rah­metini umarken, azabından da kork­mak. İkisi arasında olmak.

Bİd'at: Dinin aslında olmayan, son­radan ilâve edilen, ihdas ve icad olu­nan, yapılan yeni İşler.

Bid'at ehli : Dinin aslında olmayan, sonradan yapılan ve ihdas edilen şey­lerin peşinde giden kişiler, gruplar.

Bidayet:   Başlama,  başlangıç. Bilâhare :   Sonra, sonradan, sonunda.

 

Bil'akis :    Aksine,   tersine.

Bilfiil :    Gerçekten,  fiilen.

Bilhassa :    Hususi   olarak,   özellikli1.

hususiyle,  tahsisen.

Bil • vasıta :    Vasıtalı,  aracı ile.

Binaen ;   .....  der,,  dolayı.

Binaenaleyh :     Bunun   özerine,    buno göre.

Binnetice :    Netice,   sonuç olarak. Bi'set:     Allah'ın    İnsanlara   peygam­berler  göndermesi. Bizatihi :   Kendiliğinden,  zâtı  ile. Burhan :   Kesin delil, kuvvetli delil. Burhanı deliller :   Kesinlik ifade eden akli, kuvvetli  deliller. Borhân-ı tatbik :    Teselsülün  bâtıl   ve imkânsız   olduğunu übat  eden aklî   vr mantıkî kuvvetli bîr delil. Burhan-1 temana' :     Allah'ın    birliğini isbat eden   aklî   kesin  bir delil.    (İki ilâhın —eğer varsa-   aralarında çıka­cak     ayrılığa,     zıtlaşmaya     dayanan mantıkî delil.)

Burhan-ı   tevânıt :     Allah'ın    birliğini isbat eder, aklî kesin delil. Farzedilen iki  ilâhın   anlaşırlarsa   âciz olacakları esasına dayanan delil. Butlan :   Bâtıllık, boşluk,  çürüklük. Bühtan :   Yalan, iftira, asılsız ve kötü bir  şeyi bir kimsenin  üzerine  atmak, ona isnad etmek, dayamak.

Biiluğ :    Erginlik    çağına   girmiş   ol­mak.

Caiz ;     Yapılmasında   dinî    bakımdan mahzur olmayan şey,  sakıncasız. Câizât:   Caizler,  sakıncasız olan.  ya pılmasına  izin verilen şeyler. Câiz-i akli :    Akıl   yönünden   olabile­cek, aklen mümkün olan, muhal olma yan  şeyler. Cânib :   Taraf, cihet, yan.

Cazibe :     Alımlılık,   sevimlilik,    cezbe­den,  çeken. Cebbar :    Kuvvet  ve kudret sahibi.

Cebel-i tûr :    Tûr  dağı. Ceberut ;    Aşırı   büyüklük,   aşın   pek ziyade kibir.

Cebrail :     Vahy    meleği,    dört   büyük melekten  biri.

Cebr-i Mutavassıt : Vasai. orta cebir, erta zorlama. îtikâdî meşhur mezhep­lerden biri olan Cebriye mezhebinin • Mutlak cebir- fikrî ile, Kaderiyeci' leiin «mutlak ihtiyar» fikri arasındaki «ortak cebir> fikri. Yani kul, ihtiyari fiillerinin kâsibi (kazanıcısı) Yüce Allah Yaratıcısı.

Cebriyye :     İnsanın   kudret   ve   irade­sini inkâr ederek, onu hayrı veya şer­ri   yapmaya mecbur ve zorunlu   gören ve yaptıklarından sorumsuz sayan bâ-Ul bir mezhep. Ced :   Dede, büyük baba. Ccdel :   Sert tartışma, zan ifade aden sözler. Cehalet :    Cahillik,   bilgisizlik.

Çalışma,     çabalama,     gayret

Bilmeme,  bilgisizlik. Toplama, bir araya getirme. Gizledi, örttü  (fiil-i  mazi si-

Cehd : etme. Cehil :

Cem : Cenne

gası).

Cevaz :   İzin. müsaade.

Cevher :     Öz.   kendi  kendine    ayakta

duran   ar.a   unsur.

Cihet ;    Yan,   yön,   taraf,   sebep,   ilgi.

Cismâni :   Bedenle  ilgili.

Cismâniyet :    Cisim,   vücut,   cisimlilik.

Cismî :    Bedene,    vücuda,   cisme   âit

filan.

Cumhur : Halk, ahali, kalabalık, bü­yük çoğunluk.

Cumhur-u Fukahâ : Fakihlerin. yani İslâm hukukçularının büyük çoğunlu­ğu-

Cumhuru Muhakkıkiyn :    İnceleme ve araştırma    sahibi    olan    Ehl-i  Sünnet âlimlerinin,    yara   Muhakkıkların   bü­yük çoğunluğu. Cumhuru   Mu'tezile :     tMu'tezile»    adı

verilen  kelâmı   (itikadı)   mezhep âlim lerintn ekserisi   (çcğunluğu). Cumhur-u ulema :    Âlimlerin,  bilginle rin büyük çoğunluğu. Cünun :    Delilik.

Cüz :   Parça, bir bütünü meydana ge­tiren parçalar, zerreler. Ciiz'i :    Az  miktarda.  küUTnin   zıddı. Cüz'iyyât :   Cüz'i, basit olan ufak te fek şeyler,  Önemsiz  sayılanlar. Ciiz'iyye :     Az.   pek az.    az   miktarda olan.

Cüz-ü lâ yetecezze' : Parçalanmadığı sanılan en küçük zerre. —Bölünme­yen en küçük parça— (Yeni ilmî ge­lişmelerle atom parçalanmış, ilim ve tekniğin hizmetine girmiştir.)

_ D —

Dalâlet : Sapıklık. Hidâyet'in. doğru yolun   zıddı.

Delâlet :    Yol gösterme,  kılavuzluk. Dercetmek :      Sckmak,    arasına    koy mak,  dürmek.

Delil : Yol gösteren, belge, tanık, şa­hit.

Delil-İ Hulf : Bir dâvanın (iddianın! aksini iptal e'derek, o dâva ve iddia­nın aslını isbat eden mantıkî bir delil.

Delil-i  Kat'î :     Kesin    delil.    Zan ve

şüpheden uzak olan delil, belge.

Delili  Zannî :   Zan  ifade  eden. kesin

olmayan delil.

Dinamik :   Kuvvetli, hareketli.

Dünyevi :   Dünyaya  âit. dünya ile  il

gili.

Dünyevi ahkâm :   Dünya ile ilgili hü

kümler.

Düstur :    Kanun,  kaide,   anayasa.

— E —

Ebert. :   Sonu olmama. EbeCi :   Sonsuz, sonu olmayan. Ebedi saadet :   Sonsuz mutluluk, Âhi-ret mutluluğu.

Ebediyyet:     Sonsuzluk,    sonu     olma­mak.

Ebeveyn :    Ana - baba. Ebu'l Beşer :   insanların babası ve en büyük ceddi olan ilk insan (Hz. Âdem). Ecel :    Bir şeyin  bütün    müddeti veya bir şeyin müddetinin sonu. Ömrün' son ânı,   ölümün geldiği  an. Ecir :   Âhirete ait sevap, mükâfat, üc ret,

Ecxâ ;    Cüzler,   parçalar,   kısımlar. Ed - dâıû'l - Âhire : Âhiret, ahim evi. Edeb :    Terbiye, güzel ahlâk. Ediîli! :    Deliller, esaslar. Edilley-i Şer'iyye :   İlâhî bir esasa da yanan   dinî - nakli   deliller. Ef'âl :    Fiiller,  yapılan işler. Ef'âl-i   Hissiye :    Hİ3se   dayanan   fiil­ler,  işler.

Ef'âl-i İbad : Kulların yaptıkları fiil­ler,  işler.

Ef'âl-i     İhtiyariye :      Kulların    kendi iradeleri  ile yaptıkları işler. Efdal :   En  faziletli, en  erdemli, ^fâaliyet :    Daha   faziletli,   daha   üs­tün olma.

Efrad :    (Ferdin  çoğulu), fertler.

Efradını cami : Fertlerini toplayan (Bir ilmin tarifi, o İlmîn bütün konu­larını içine almalı ve...) Mantıkî bir tarifte aranan şartlardan biri (Cins). Ehad: Her yönden bir, tek (Allah ehaddır).

Ehâdis : Hadisler, peygamberimizin sözleri,  hadisin çoğulu.

Ehemmiyet : Önem. mühim olma, kıy­met, değer.

Ehl-i Beyt : Peygamber efendimizin hane halkı, çocukları, torunları ve ya­kın akrabaları.

Ehl-i Ma'rjfet: Arifler, hakka'l yakın derecesine ^ulaşan seçkin zevat, seç­kin kişiler.  

Ehlü'l Hak : Hakikat ehli. îmanı bü­tün, doğru kişiler.

Ehl-i Sünneti Âmme : îtikadda «Ehl-i Sünnet Mezhebi» olarak bilinen Eş'a-riyye ve Matüridiyye mezheblerine verilen isim.   (Sünnet ehlinin umumu).

 

Ehl-i    Sünnat-i    Hassa :      •Selefiyye» mezhebi   elarak   bilinen  ilk Ehl-i   sün­net âlimlerine  verilen   özel  ad. Ekmel :    En mükemmel, kusursuz,  ek­siksiz.

Ekseri :    Çek  defa,   çoğu zaman. Ekvân-ı Erbaa :   Dört clu§ :   Harekeı. sükûn,   içtima    (toplanma)   vt   iftirâu (ayrılma).

El - emin :    Güvenilen   kişi.   Hz.   Mu bammed   (s.a.vje.   Peygamberliğinden ence verilen isim,  sıfat. Elfâz :    Lâfızlar,  kelimeler,   sözler. Ei - Kaza;    ve'l - Kader :     Kader;    her şeyin   ezelde   tesbit   edilen   ilâhî   ölçü­sü, kaza ise; bu ilâhî ölçüye göre vak­ti   gelince   icad   edilmesi.   îman  esas­larından biri.

El - Kebire : Büyük günahlar, büyük fesada sebep olan, dinen sjddetli ce­zayı gerektiren kötü fiiller. El - menziletü beyne'l menzÜeteyn : Mu'tezile'ye göre büyük günah işle­yenlerin kalacağı cennet ile cehen­nem . arasındaki bir menzil, bir mekân. bir yer.

Emin :    Kendisine  güvenilen,   emniyet olunan kişi veya şey. Emniyet :   Eminlik, korkusuzluk,   inan mak, güvenmek. Emsal :    Eşler, benzerler, örnekler.

Enbiyâ :   Peygamberler,  nebiler, ilâhi elçiler.  Allah'ın  gönderdiği  elçiler. Erkân :    Rükünler,  bir bütünün   par­çaları. ■

Ervâh-ı   Ulviyya :     Ulvi,   yüce   ruhlır. fizik ötesi ruhanî varlıklar. Ervâb-ı Süfliyye :    Süfli,   kötü  ve  âdi ruhlar.

Esas-ı îman :    îmanın aslı.   Kalb  İle tasdik, dil ile ikrar. Esbâb :   Sebepler,  nedenler. Esbaba Tevessül :   Sebeblere   sarılma. Mü'minin  tedbir  almakta n kusur   iste­memeye dikkat etmesi. Esbabu'l - İlm :   İlmin sebepleri,  sağj lam  beş   duyu  organı,  akıl   ve  sâdık haberler.

Esfâr-ı Hamse : Beş büyük kitap. Hz. Musa'ya r.isbet olunan beş kitap : Tekvin, Huruç, Levüiler, Sayılar ve Tesniye.

Esîr : Kâinatı dolduran ve bütün ci­simlere nüfuz eden çok küçük zerre­cikler.

Esmâ-i Hiisnâ : Allah'ım Yüce Zâtına mahsus güzel isimleri olup. >99> adet­tir.

Eş'ariyye :    İmam,   Ebu'l   Hasan   el -Eşarî'nin kurduğu itikadı mezheb.  Bu mezhepte olanların görüşleri. Etüö :    İnceleme,  araştırma,  çalışma. Evham :      Sanılar,    zanlar,    şüpheler. kuşkular,    kuruntular.     (Vehmin    ço gulu).

Evleviyyet : Üstün tutulma, üstünlük. daha   uygun.

Evliya :    Erenler, Allah'a   daha   yakın olanlar,  keramet  sahipleri. Evsâf:      Kaliteler,    vasıflar,    sıfatlar, tâtelikler.

Evvelâ : İlk olarak, her şeyden önce. ilk önce.

Ezelî : Evveli, öncesi, başlangıcı ol­mayan.

Fail :   Yapan, İşleyen. Fail ve  Mûcid :   Yaratan,   icad eden. Her şeyi yaratan Yüce Allah (c.c). Fâil-i   Muhtar :    Dilediğini   yapmakta serbest  olan  Yüce Allah.

Fakih : Fıkıh âlimi, İslâm hukukçu­su.

Fakru zaruret :   Zaruret ve çaresizlik içinde  olmak,  yoksulluk,  fakirlik. Fâni :   Ölümlü, geçici, muvakkat.

Dinen yapılması kesin olarak emredilen, yapılmaması yasaklanan, bu husus kesin bir dinî delil ile sabit olan hüküm.

Farz-ı Ayn : Her müslümamn yap­ması dini kesin delille sabit olan ilâhi emirler.

Farz-ı  Kifâye :    Bir kısım müslüman-

lann' yapması   ile   diğerlerinden   sakı! olan (düşen)  dinî emirler. Fâsık :   Allah'ın emirlerine aykırı ha­reket    eden,    açıktan    günah   işleyen kimse,   (Fısk'dan gelir). Fâsid :   Bozuk, kötü, yanlış şey. Fatihâtü'l — Kitab :      Fatiha    sûresine verilen isimlerden biri. Fâzıl :   Faziletli, fazilet sahibi, erdem­li,  üstün.

Fazilet : Erdem, güzel vasıf, iyi huy. Fazl : Fazla, ziyade, erdem, fazilet, lütuf.

Fedakâr :   Kendini ve şahsî imkân ve menfaatlerini    başkasından    esirgemi yen, feda eden, cömert. Fena :   Son bulma, ölüm, yok olma. Fer :   Dal, budak,  şube. Feragat:    Vaz  geçme,   başkası adına kendi yararından vazgeçme. Fer'î :    Asıl  olmayan,   ikinci   derece­deki ferde, cüz'e, şubeye mensup olan Şey.

Fesahat :   Güzel ve  düzgün konuşma. İyi söz söyleme yeteneği. Fesat :    Bozukluk,   fitne. Fetânet :   Zihin  açıklığı,   akıllılık,  ça­buk kavrayış.

Fetret Devri :   İki peygamber arasın­da, peygambsrsız olarak geçen zaman. Fevc :    Bölük,  cemaat,  takım. Feyiz :   Bolluk, verimlilik, lütuf ve ih san.

Feyz-i İlâhî :    Allah'ın verdiği bolluk, maddî,  mânevi verimlilik.  İlâhi  lütuf, nimet ve ihsan. Feza :   Uzay.

Fıkıh :   Şeriat ilmi,  şeriatın  amel  ile ilgili  olan  hükümleri,   amelî   ve  şer'i mes'elelsrden bahseden  ilim. Fıkh-ı Ekber :   En büyük fıkıh. İslâm inançlarından  bahseden  akaid   İlminin diğer bir ismi. İmam-ı A'zamın akaid-de yazdığı  meşhur  kitabın adı. Firak:    Bölükler,   fırkalar,   takımlar. £hl-i Sünnet ve cemaattan ayrılan fır kalar.

Firak-ı İslâmiye :   İMmi fırkalar, iti kadi konularda  ortaya çıkan  fırkalar.

Fırlta :   İnsan kalabalığı, grub. Muay­yen bir inanç görüş ve prensipler et­rafında toplanan bir zümre. Fısk :   Hak yoldan çıkmak, Allah'a is yan.

Fısk-ı   Fücur :    İsyan,   işret  (içki   iç­mek),  sefihtik  (akılsızlık,  adilik),  gü­nahkârlık   ve .ahlâka    aykırı   haller (içki içmek, zina  etmek ve  eğlence­lere dalmak gibi.). Fıtri :   Tabiî, yaratılıştan.    , . Fıtrat:   Yaratılış, tabiat, mizaç,  huy. Fiilî :   İşe, eyleme âit. Fİil-i  Cevârih :     Uzuvların,   yani  bir vücudun azalarının yaptığı fiiller. FİİÎ-i Kalb :   Kalbi fiil.  Kalbden çı­kan, kalbde olan fiil. FİU-i Lisan:   Dilin  yaptığı  iş,    yani dille söylenen  sözler. Fiilî Sünnet:   Peygamberimizin fiil ve hareketleri, davranışları. FîiUyyât:     Gerçekten    yapılan    işler, fiilen var olan şeyler. Filhakika :   Hakikaten, gerçekten, doğ­rusu.

Fİr'avn : Mısır'da M. Ö. yaşayan ve Hz. Musa ile mücadele eden kâfir hü­kümdar.

Furkan:    îyi  ile kötü  ve   doğru   ile yanlış arasındaki farkı gösteren, hak­kı bâtıldan ayıran Kur*an-ı Kerîm. Ftinun :   Fenler, san'atlar, hünerler.

— G —

Gafur:     Affedici,   bağışlayıcı.   Yüce Allah'ın bir sıfatı. Gâib :   Görünmeyen, hazır olmayan. Galebe :   Galib gelme, yenme, üstün­lük, çokluk.

Garb:    Güneşin   battığı   taraf,   batı. gün batısı.   (Batı;  Memleketimizin  yö­nüne göre, Avrupa.) Gaybi :     Göze    görünmeyen    şeylare âit, görünmezlik dünyasına âit. Gayhiyyât:   Göze görünmeyen şeyler, görünmezlik   dünyasına   mensup   var­lıklar.

Gaye-i Hilkat : Yaratılıştaki gaye, a maç.

Gazab : Kızma, hiddetlenme. Öfkelen­me.

Gazve:    Akın,  cenk,    din   düşmanları üzerine yapılan  sefer. Gufran :   Affetmek,  merhamet etmek, bağışlamak.

Günâh-i Kebâir: Büyük günahlar. Ehl-i Sünnet ile Mu'tezile arasında tartışılan itikadı Önemli bîr konu.

— H —

Haber-i Meşhur : Meşhur haber, Pey gamberimizden bir veya birkaç râvi tarafından rivayet edildiği halde, da­ha sonra 2. ve 3. asırlarda şöhret bu­lan hadis. Hadis nev'ilerinin ikincisi. Haber-İ Mütevâtır: Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan büyük bir topluluğun bildirdikleri ha­ber. Hadis nevilerinden biri (üçüncü nev'i).

Haber-i Resul: Peygamberlerin ver­dikleri haber. Mu'cîze ile peygamber ligi sabit olan Enbiyâ'nm verdiği ha­ber.

Haber-i Sâdık: Sâdık, doğru haber, bir hakikatin ifadesi olan gerçek ha ber.

Haberi Vahic1.:   Bir veya bir kaç râvi (emîn   kişi)    tarafından    peygamberi-mizden   nakledilen   haber   ki,     «zan» ifade eder. Hadis nev'il erinden biri. Hadd-i zâtında :   Zaten,  esasen, yara. tıhşta, aslında. Hadis :    Sonradan  olan. Hâdise:   Vakıa,    olay,   yeni bir  $ey. ilk defa çıkan $ey. Hatfs :    Zan, tahmin, se/gi. Hafaza :    Kur arı'da    «Kiramın   Kati; ; bin» adı verilen insanların yapi^ı H leri  yazmakla   görevli   melekler.  Koru yucu bekçiler.   (Luğat mâıâsO. Hafıza:    Görüler,   işitilen   ve  okuman şeyleri   zihinde    saklayan    hasse,   tisi lek.

Haham :    Yahudilerin din adamı. Hakâık :   Hakikatlar,   gerçekler. Hakikat :   Gerçek, doğru olan şey. Hakikat'ül - İslâm :    îslâmın hakikati. Hakikî :   Gerçek, doğru, hakikat. Hakim :    Hikmetli  söz söyleyen, âlim kişi, düşünen bilgin, filozof. Yüce Al­lah'ın güzel   isimlerinden   biri. Hakka'l - Yakın :     Gerçekliğinden  hiç şüphe olunmayan, kalb ile sezilip, biz­zat duyulan ve   fiilen  yaşanarak bili­nen   kesin bilgi   CKelâmcüarca;   ilmin en yüksek derecesi kabul edilmiştir.). Hali hazırda :   Şu anda, şimdi. Hâlık :   Yaratıcı, Yüce Allah (c.c). Hâlıkıyyet t    Yaratıcılık. Hâlık-ı   Zülcelâl :     Celâl    sahibi   olan Yüce Yaratıcı Allah'u Teâlâ. Halkı Efali  İbad :    Kulların  yaptık lan  işlerin yaratılması. Hamd,:    Şükür,   sena  etmek,   Allah'a şükran duygularını bildirmek. Haram :   Yapılması dinen kesin nass-larla   (delillerle)    yasaklanan   şeyler. Haram:  dinen   mükellef   olan müslü-manlarla ilgili dinî hükümlerden biri­dir. Yalan söylemek, içki içmek gibi... Harici :   Harice, dışarıya mensup, Hz. Ali'ye karşı çıkan ve isyan  eden ce­maatın bir Terdi.

Harikulade : Âdetin üstünde, haricin­de,  fevkalade.

Hasebiyle: Sebebiyle, itibariyle, do-layısiyls.

Hasenat :   İyilikler. (Hasen'in çoğulu) Hâsıl olan :   Meydana gelen, olan, tü­reyen, ortaya çıkan. Hasım:    Düşman,  düşmanlık   duyulan kişi,  rakib.

Hatabî : Zan ifade eden, kesin olma­yan.

Hatabi deliller : Zan, tahmin ifade e den aklî  deliller.

Hâtera-i Nübüvvet : Peygamberlik mührü.

Havâriyyûn: Hz. İsa'nın oniki kişi­den ibaret yardımcıları, yakın arka­daşları.

Havass-ı selime-: Sağlam duyu or-g anları.

Havi :   İhtiva eden,  içine alan, topla yan.

Hayât-ı İnsâniyye :    İnsanlık hayatı. Hayrat :   Sevap   kazanmak   için yapı lan hayırlı şeyler, işler. Hayy :   Hayat sahibi,  diri.   Yüce Al­lah'ın güzel isimlerinden biri. Hayvân-ı  Nâtık :    Konuşan   düşünebi­len hayvan, yani insan. Mantık ilmin de insanın tarifi.

Hayyiz :      Mekân,    mevki,     meydan. Felsefede; uzam, boşluk. Hazer etmek:   Sakınmak,   gocunmak, kaçınmak,  çekinmek. Hazf :   Yok etmek, ortadan kaldırmak, aradan çıkarmak, silmek... Helak :   Mahvolma, yok olma.

Hicret-t Nebeviyye :   Peygamber aley-hisselâm  efendimizin   Mekke'den  Me­dine'ye göç  etmeleri. Hidâyet:     Hak   yoluna,   doğru   yola kılavuzlama.

Hikmet:   Anlamlı söz,  bir şeyin akla uygun olması.

Hikmet-i    İlâhiyye:      Ancak   Allah'ın

bilebileceği  şeyler, Allah'ın fiillerinde

ki  gaye,  amaç  ve yüce hikmetler.

Hilaf :   Karşı, zıt, yalan.

Hilkat :   Yaratılış.

Himmet:     Gayret   etmek,    çalışmak,

çabalamak.

HÎS5-İ Bâtıni:   Kalb ile sezmek, altın

cı his.

Hiss-i Müşterek :   İç âlemde   duyulan

ortak his, kalb ile sezgi, buna hissi

bâtını de denir.

Hurius :   Sonradan var olmak.

Huief â-i    Râşİdln :     Peygamberimizin

dört büyük hâlifesi :    Hz. Ebu Bekir.

Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.

Anhun).

Huruç :   Çıkış, çıkmak.

Huruf :   Harfler.

Husul:   Üreme, türeme (bkz. hâsıl a

lan).

Hususiyet:   Bir kişinin özel hayatı ite

ilgili şey. özellik.

Hutama :     Cehennemin   beşinci   katı,

kırmak, dökmek.

Hüccet :   Delil, senet, vesika.

Hülâsa :   Bir şeyin kısası,   bîr sözün

Özü.

Hüsün :     Güzellik.    Dünyada   medhe,

âhiretie sevaba vesile olan.

Hüsün  Liaynihi:    Zâti  güzellik,    zâti

bakımdan güzel olan.

Hüsün Lİgayrihi :   Zâtı ile değil,  zâtı dışındaki bir şeyle güzel olan. Hüsün ve Kubiıh :   Güzellik ve çirkin­lik.   Dinen    emrolunanlar   güzel,   ya­saklananlar da çirkindir.

Hüviyet :   Mahiyet, bir şeyin aslı, ha­kikati, bir kişiyi tanıtan kimlik.

— I —

Idlâl : Dalâlete düşürme, saptırma, azdırma, doğru yoldan çıkarma, kötü­lüğe sevk etme.

T'kab :    Ceza,  azap, eziyet. Inkıyad etmek:   Boyun eğmek,   itaat etmek.

Islâh :   tyi hale koymak, düzeltmek. Israr :    Ayak  direme,  direnme, diret­me.

Istılah: Tâbir, terim, bir kelimenin bir ilimdeki karşılığı.

Itlak :   Salıverme, koyuverme. Izdırari :   Mecburi, irade ve istek dışı.

-I —

İbadât : İbadetler. Allah'ın emirlerine uyarak, ilâhi rızasını kazanmak ve O'na tapmak gayesi ile, bedenle, mal la yapılan taatlar.

İbadet re taat : Allah'ın emirlerine uyarak, O'na tapmak, tapınmak; Al­lah'ın her emrini yerine getirmek. O'na itaat etmek.

İbarede Vücud :    Zihinden   geçen   bir anlamı sözle ifade etmek. İbda' :   Eşi,  benzeri  vs örneği olma­dan yaratmak.

İbda' ve İUet-i Gâiyye : Allah'ın var­lığını, yaratmadaki eşsiz ve üstün ga­yeye dayanarak isbat eden bir delilin ismi.

İblis : geytan, hilekâr. İcabet : Kabul etmek, uymak. îcâbiyye : Mutlak cebir fikrine daya­nan ve maddî cebircilik (determinizm) adı ile tanınan felsefî ve sapık bir mezhep.

îcma* : İttifak, toplanma, bir araya gelme. (Terim olarak ise; aynı asırda yaşayan İslâm müçtehidlerinin şer'î bir hüküm üzerine birleşmeleri.). İcmâ-ı Ümmet : Ümmetin, yani İslâm âlimlerinin ittifakı. Peygamber Aley-hisselâmın vefatından sonra herhangi bir asırda, o asırda yaşayan İslâm müçtehidlerinin dinî bir hüküm üze­rinde birleşmeleri.

îemâlen :   Kısaca, toplu olarak. İcmâlî :   Kısa,  toplu, tafsilât olmaksı­zın, geniş olmayan.

İcmali îman: Peygamberimizin bil­dirdiği dinî esas ve hükümlerin tama­mına toplu olarak inanmak, îmân et­mek.

İcra :   Yapma, yerine getirme. icra etmek :    Yapmak, bir İşi yerine getirmek.

İçtİhad : Fer'î olan dinî bir hükmü ana kaynaklarından çıkarma hususun­da bütün takat ve kudreti (daha faz­lasından âciz kılacak kadar) sarfet-mek.

fçtima' :   Toplanma, biraraya gelme. İçtimai :   Topluma âit, sosyal, toplum­sal.

İçtima-i Nakizeyn : İki karşıtın bir­leşmesi. Vücud ve adem gibi iki kar-51tan bir anda bulunması. (Bu mantı­ken muhaldir, mümkin değildir.). İdâme : Devamlı, daimî kılma, devam ettirme, sürdürme.

İddia :   Haklı haksız bir hükümde di renme.

İdhal etmek :   Dâhil etmek, içeri s m ak. İdrak :   Ar.layıg. akıl erdirme.

4YU

İfa etmek t Yerine getirmek, bir işi -apmak.

îfrat : Aşırılık, İleri gitme, haddi aşma.

İftirak : Ayrılma, birbirinden ayrı olma.

Ihâtâ :   Kavrama, anlama. İhiâs :   Kanşıfcsız,  riyasız  ve  samimi inanç.

İhtilâf: Ayrılık, aykırılık, anlaşmaz­lık.

İhtimal: Mümkün olma, bir şeyin olabilmesi.

İhtimam :   Dikkatle, gayretle sarılma, özenerek iş  görme. İhtira:    tcad  etme,  benzeri   olmayan bir şeyi meydana getirme. İhtirak :   Tutuşup yanma. İhtisas :   Uzmanlık, her hangi bir ko­nuda derinliğine bilgi sahibi olma. İhtiva :   tçine  alma, içinde  bulundur-,ma.

İhtiyaç : Muhtaç olma, gerek duy­ma.

İhtiyar : Seçme, seçilme, seçme gücü. İhtiyar etmek: Seçmek, beğenmek, seçip yapmak.

İhtiyari: İsteğe bağlı olan, mecburî ve zarurî olmama.

thve-i selâse : Üç kardeş (bu isimle meşhur olan itikadı bir mes'ele).

İhya:    Diriltme,   canlandırma,   uyan­dırma. Hayat verme. İkame :     Ayakta    durdurma,    yerine koyma. İkna :   Razı etme, kandırma.

İktila : Yeter bulma, aza kanaat et­me, yetinme.

İktisab : Kazanma, sahip olma. Edin­me, cebretme, zorlama.

ikrah : Tiksinme, kötü görme, iğren­me.

İkrar : Kalb ile tasdik edilen şeyi dil ile söyleme, kabul etme,

tîrtiza :   Lâzım gelme, gerekme. İlâhi  Adalet:   Allah'ın Yüce  adaleti. İlâhiyyât:   Allah'ın Zât ve Sıfatların­dan ve  Allah  (c.c.)  ile ilgili mevzu­lardan bahseden bir ilim, bir bölüm.

İlâhiyyûn : Yüce Allah'ın Zât ve Sı­fatları ile ilgili konulardan bahseden ilahiyat filozofları.

İlhâd : Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr, gerçekten hak din olan İslâm'­dan dönme, cayma. İlham : îçe doğuş, seziş. Allah tara­fından insanın kalbine bir hayrın, bîr şeyin doğması.

İlhamcılar : Aklı değil, yalnız ilhamt esas alanlar, Allah'ın ilhamına daya­nanlar.

İllet :   Sebep, gaye, hedef. İİlet-i Gâiyye:   Allah'ın   varlığını is-bat etmekte,   kâinatın   yaradıhgındaki hikmet ve gayeleri esas alan aklî de­lil.  Gaye esasına dayanan delil. Üliyyûn :   Cennetin ve gök yüzünün r-n yüksek tabakası, Allah'a dâima ibadet eden melekler.

İltifat-ı   İlâhî :    İlâhi   iltifat,   Allah'ın Yüce iltifatına, lütfuna erme, erişme. İlmııllah:    Allah'ın   ezelî   ve   herşeyi kuşatan  ilmi.

îlm-i Ezelî :   Allah'u Teâlâ'ya mahsus olan    ezelî    (Öncesi    olmayan)    ilâhî (mutlak,  külli)   ilim. İlm-i   İlâhî :     Allah'ın   Yüce    Zâtına mahsus olan ilâhi, külîî ilmi. îlm-i Nakli :   Birinden diğerine geçen, intikal eden naklî ilim. İlzam :    Cevap veremez hale getirme, susturma.

îman : İnanç, inanma, bir şeyin doğ u ve gerçek olduğunu tasdik etme. İslâm'ın bildirdiği bütün gerçekleri dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etme. İman-i Hükmî: Hakikî iman olmayıp, galip bir zanna dayanan tasdikler. Ha kikî ve yakînî imanın karşıtı. (Mu kallid'in İmanı gibi.). İman-ı Şer'i : Şer'î İman. Din dilinde­ki imanın mânâsı, iman edilmesi ge­reken şeyleri kalb ile tasdik, dil iîe İkrar etmek.

İmtina :   Geri durma, çekinme, (men" den gelir).                                   *

İndî: Kendince, kendi görüşüne da­yanan.

udinde :    Katında,   yanında,   nazarın­da .

jnâdiyye : Eşyanın hakikatim, mahiye tini inkâr eden sapık bir felsefî ekol (Sofistlerden bir kol).

İnayet :   İyilik etmek, bağışlamak. İnâyet-i İlâhiyye :   Allah'ın görüp gö­zetmesi.

înd-i İlâhi : Allah indinde. Allah ka­tında.

înûiyye:    Eşyanın   hakikati,   zâtı   de­ğil nisbidir, indîdir diyen felsefî ekol. (Sofistlerden ikinci kol.). İnfial:     Gücenme,   darılma,    feveran etme.

İnhisar : Tekel, bir şeyi bir maddeyi, bir işi, yalnız bir kişiye veya kuruma İnkâr : Kabul etmeme, reddetme. (Al fah'ı. Peygamberi veya Âhireti kabul etmeme gibi.), verme.

İnkişâf: Meydana çıkma, açılma, gelişme.

İnsicam : Bir kararda uyumlu olma, bir düziye gitme, düzgün söz söyleme. İnşikak : Yarılma, çatlama, ikiye ay nlma.

İnşirah :   Açılma,   açıklık,  ferahlık. İntikal:   Bir  yerden  başka   bir   yere geçme, bir konudan başka bir konu ya geçme.

İntizar:   Bekleme,   beklenilme,   gözle me, gözlenilme. inzal :   İndirme, indirilme. İptidai :    İlkel.

iptal etmek:   Kabul etmemek, yaniı? lığını isbat etmek, çürütmek. İrad :   Getirme,  söyleme, îrado-i    İlâhİyye:     Allah'ın    iradesi, muradı.

İrade vf, ihtiyar : İstemek ve seçmek. İrade-i Cüz'iyve: Her insanda bulu­nan seçme gücü. İnsanın elinde olan kendi iradesi.

îrade-İ Knllİyye : Külli, tam, tüm irade. Allah'ın mutlak, külli ve ilâhi iradesi. Keîâm âlimlerînce. insanlar arasındaki ortak iradeye de. bu iti bara  göre   «Millî irade»  adt  veriliyor.

çevirme,    geriye

irca' :    Eski  haline döndürme.

İrşad :   Uyarma, doğru yolu gösterme. İrtifâ-i  Nabizeyn :    Karşıtların   ikisi­nin  birden  kalkması  ki.  aklen  müm-kin değildir.  (Vücud ve ademin "yok­luğun" ayns anda kalkması gibi. Man­tıkçılara  göre   bu  imkânsızdır.). İrîihâl :   Göçme, göç etme. ölme. İrtikâb et'en :   Kötü bir iş yapan, rüş­vet yiyen.

İsbat:   Bir   şeyin   doğruluğunu   delil veya sözle ortaya koymak. İsbât-i Halâ:   Boşluğun (bir mefhum, bir anlam olarak)  isbatı.

İskâr : Sarhoş etme, sarhoşluk yerme. İsrafil: Dört büyük melekten biri. İstidat: Yetenek, kabiliyet. Bîr şeyin kabulüne, kazanılmasına olan tabii meyil,  anlayış.

İstidlal: Bir delile dayanarak, bir şeyden bir netice çıkarma, delil İle anlama.

İsmet-i  Enbiya :     Günahlardan    uzak

olma.  Peygamberlere   vâcib   olan  bir

sıfat.

İsm-t fail :   İşi yapan, kendisinden 

çıkan kimselere verilen isim. Cümlede

geçen özne.

tsnad :   Dayandırma, dayama.

İstihkak:   Hakkı   olma,   hak kazam îan, hak edilen şey. İstihsal:   Hâsıl etme, meydana getir­me,  üretme, elde etme. İstihsan :   Beğenme, güzel bulma. İstikra' :    Bir   şey   hakkında   etraflı bilgi edinme. Çoğu cüz'î ve özel olan hükümlerden,   genel   ve külü  hüküm lere,  önerilere  varmak. İstikrâ-i Nakıs :   Noksan bilgi edinme. Bazı cüzleri (nevi ve cinsleri)   incele­yerek yapılan ve zan ifade eden nok­san bilgi. Aklî. istidlal yollarından biri. İstikra-i Tam :   Bütün cüz'îleri tetkik­le yapılan ve kesinlik ifade eden bil­gi edinme.

İstikrar :     Karar   bulma,   kararlaştır ma.

 

İstilâ :    Kaplama,   kuşatma.   Bir  yeri kuvvet kullanarak ele geçirme. İstilzam :    Gerektirme,   gerekme,   ge­rekli kılma.

İstinaf! :   Dayanma, güvenme. İstinbat:   Bir söz veya bir işten giz­lenmiş mânâyı çıkarma. İstiva :   Denk  olma,   kaplama,  kuşat­ma.

İtibar : Saygı gösterme, değer verme. İtibari : Gerçek olmayan, var sayı­lan.

İtidal:    Ölçülü   olma,   ağın   olmama, orta yolda olma, mutedil olma. İtikad :   İnanma, iman etme, kalb île tasdik etme.

İtikâd-i Câzim: Kesin inanç, şüphe olmayan iman.

İtikat : İnanmaya âit, imanla İlgili. İtimad : Dayanma, güvenme, emniyet etme.

İtiraz:    Bir  fikri,    bir hükmü   kabul etmeme,    çürütmeye    kalkma,    karşı koyma, karşı çıkma. İtiyad :   Alışkanlık.

  İtmİ'nan :   Güvenme, kalbteki huzur ve sükun.

İftihad :   Bir olma, birleşme, aynı  fi­kirde olma. birlik. İttihaz :   Edinme, kabul etme. İttikaa :   Sakınma, Allah'tan korkma. İttisal:     Bitişme,   kavuşma,   ulaşma, birbirine dokunma.

İzafî: Bağlı bulunduğu şey ite bera­ber değişen.

izafî ve İtibari : Bağlı bulunduğu şey ile değişen ve gerçek olmayan, haki­kî olmayan.

izahat:    Açtk anlatma, açıklama. İzâle :   Giderme, giderilme, yok etmp. İz'an :   Anlayış ve kavrayış. İzhar :   Gösterme, meydana çıkarma.

— K —

Kaabil:   Mümkin, olabilen, kabul edi­len. (Hz. Âdem'in bir oğlunun adı) Kaadir:   Muktedir,   güçlü.   Yüce Al­lah'ın bir kemâl sıfatı.

Kaadiri  Mutlak :   Mutlak  kudret  sa­hibi olan Yüce Allah  (c.c).

Kaadiriyyet:    Kudretülik,  güçlülük.

Kaaim :   Başka bir seyir, yerini tutan,

ayakta duran.

Kabili :   Çirkin, yakışıksız, kötü, fena,

dinde yasak edilen.

Kadler:    Allah'ın  ezelde   takdir ettiği

ilâh! ölçü.

Kader-i    Muallak :     İnsan    İradesine

taalluk eden ilâhi  ölçü.

Ka£er-i    Mübrem :     İnsan   irade   ve

kudreti  dışında   olan   ilâhi   ve   değiş­mez kader.

Kadim : Başlangıcı olmayan, ezelî. Yüce Allah'ın zâtı ve selbi bir sıfatı. Kâfir : Küfreden, küfredici, hakkı ta-nımıyan. bilmeyen, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan. Kaide : Kural, esas, temel, usui, ni­zam.

Kâinat :   Var olan şeylerin hepsi, ya­ratıkların tamamı, evren. Kâmil:   Olgun, yetişkin, gelişmiş. Kasd-ı   evvel:     İlk   istek,    ilk  amaç. önceki kasıt.

Kasd-ı sânı : İkinci kasıt, ikinci is­tek, birinci derecede olmayan amaç, gaye.

Kâsib : Kazanan, kesb eden, yapan, işleyen.

Kasr :   Kısa kesme, kısaltma, kısma. Kaasır :    Zorla  işleten, kusurlu. Kat'î :   Kesin, tereddüde mahal olma yan şey.

Kat'iyyet :   Kat'ilik, kesinlik. Kavlî  Sünnet:    Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'İn  söylediği  «Hadis-i Şerîf>ler. Kayyûm :   Baaki ve kaaim olan, ezelî Allah   (c.c).

Kayyûmiyyet:     Devamlılık.   Devamlı, baakî kalmak.

Kâzİb :   Yalancı, yalan söyleyen. Kaziyye :    Mesele, dâva,  teklif. Man­tık dilinde önerme.

Ktbâir :    Büyük günahlar,  büyük  fe­sada sebep olan ve dinen şiddetli ce­zayı gerektiren  suçlar.   (Zina gibi) Kebîre :   Büyük günah. (Kumar gibi)

Kelâm Binefsifi : Allah'ın Kelâmı, sözleri.

Kelâm Sıfatı: Allah'ın subutî, zâtına sabit ve mahsus olan kemâl sıfatla­rından bîri. Yüce Allah'ın sese, harfle­re, telime ve cümlelere muhtaç olma­dan konuşması.

Kelâm-! İlâhî : Yüce Allah'ın ilâhî kelâmı, yüce sözü.

Kelâm-ı Lâfzı: Lisan ile, dil ile ifa­de olunan söz.

Kelâm-ı Lâfn-İ ilâhi : Yüce Allah'ın Zâtı ile kaaim, -Kelâm-ı Nefsi» yi idrâke vâsıta olan ve ona delâlet eden ibare ve işaretler, âyet ve sûrelerden meydana gelen ilâhî kelâmı, sözleri. Kelâm-ı Nefsi : Nefiste bulunan ve nefis ile kaaim olan mânâ. Kalbde mevcut söz.

Kelâm-ı Nefsî-î İlahî: Yüce Allah'ın Zâtında bulunan ve O'nunla kaaim (var ve sabit) olan ilâh! mânâlar. Yüce anlamlar, sözler. Kelâmullah: Allah'ın Kelâmı, Kur'an-ı Kerîm.

Kelâmuİlah-ı Kadim : Kadîm ve ezeli olan Allah'ın Kelâmı, Kur'an-ı Kadim gibi.

Kelîme-i Şehâdet:    Şehadet   Kelimesi. Bu kelimeyi, yani Allah'tan başka ilâh olmadığına  ve Hz.  Muhammed'İn  Al­lah'ın Resulü   olduğuna    kalbiyle  İna­narak söyleyen kimse müsîüman olur. Kelime-İ    Tevhid :      Allah'ı    birleme sözü, yani «Lâ ilahe İllallah» demek. Kelimetollah :    Allah'ın  Kelimesi,   ilâ M  sözü. Allah'ın Kelimesi ki;   Kur'an ile  bildirilen  Müslümanlığı yüceltmek, her müslümanın vazifesidir. Kemâl:    Olgun,  yetkinlik,  tamlık. Kemâlât:   İnsanın bilgi ve ahlâk gÜ zslliği   bakımından  olgunlukları. Kemâlât-ı îlâhiyye :   Allah'ın  mükem mellikleri, Kemâl Sıfatlan. Kemâl-i İman :   İmanın kemâli, olgun luğu,   en   yüksek   derecesi.   İbadetler ve  sâlih   ameller,  imanın  kemâlinden dır.

Kerâhiyyei : İğrenme, tiksinme, baskı ile yapma. Kelâmcılara göre; irade­sizlik, acizlik, irade sıfatının zıddı. Keramet : Evliyâ'nın, Allah'ın izniyle gösterdiği fevkalâde hâdiseler, kerem bağış.

Kerem :    Cömertlik,   lütuî,  ihsan. Kesb :   Çalışıp kazanma, bir şeyi ira­de ve ihtiyar sarfederek elde etme. Kesbi:   Kesb etmeye, kazanmaya âit. Kesb ve ihtiyar :   Kendi isteğiyle, ira­desiyle seçme, kazanma. Kevnî :    Var olmaya  âit,    var varlık.

Keyfiyet : Nitelik, husus. Bir şeyin iyi veya kötü olma cihati. Kıdem: Evveli olmama. Allah'ın sıfatı. (Selbî sıfatlarından biri). Kıraat : Okuma, devamlı ve düzgün okuma.

Ktyam binefsihi : Kendi Zâtı İle kaaim olan Allah'ın- Selbî (tenzihi) Sıfatla­rından biri.

Kıyamet : Kâinatın nizamının bozul ması, her şeyin altüst olarak son bul­ması.

Kıyas :   Dinî delillerden biri. Bir veya daha  çok  noktalarda  birbirine  benze­yen şeyleri Ölçmek, bir şeyin hükmünü benzerine vermek. Mantık ilminde kul­lanılan İlmî bir terim. Kıyas-ı OH :    Açık kıyas.  İlleti,   yani sebebi açık elan ve Müctehid tarafın dan kolayca anlaşılan kıyas nev'i. I Kıyas-ı Fukaha :   Fakihlerin, yani Fi kıh âlimlerinin   yaptıkları   ilmî kıyas. Ser'î   bir delil  ile  daha    önce    sâbii olan bir şey hakkındaki hükmün mis lini, ortak bir illete  (sebebe)  dayana rak,   diğer  bir  şeyde izhar etmek  ve açıklamaktır.

Kıyas-ı Hafi :   Kapalı kıyış. İlleti ka | palı olan kıyas ki, buna «İstihsali* da denir.

Kinaye: Maksadı kapalı olarak an latma.

Kirâmen Kâtibin : Şerefli yüce yazı cılar, insanların yaptıklarım yazarı melekler.

Kitâbu'l - Hakk : Doğru ve gerçek o-lan kitap. Kur'an-ı Kerîm'in bir ismi. Kftabullafc : Allah'ın Kitabı, Mukad­des Kitabımız Kur'an-ı Kerîm. Kitâbu'l ■ Münir : Kalpleri ve fikirleri aydınlatan ilâhî hitap; Kur'an-ı Ke­rîm.

Kitabede   vücud :    Zihinde   geçen  bir mânâyı yazıya dökerek ifade etme. Kizb :   Yalan, doğru olmayan Kubuh :   Kötü, çirkin,   Allah'ın yasak kıldığı.

Kubuh Liaynihİ :   Zâtında bulunan bir sıfattan  dolayı çirkin olan. Kubuh   Ligayrihi :    Zâtı  dışındaki   bir şeyden  dolayı çirkin olan. Kudenıa :    Kadimler,  yani   öncesi   ol mayan şeyler. Varlığının evveli olma­yan   varlıklar   «Kadim»    olan.   yalnız Yüce Allah'dır.

Kudret:    Kuvvet,  takat, güç, Allah'ın ezelî gücü, Kemâl sıfatlarından birisi. Kadref-î  îlâhiyye :    Allah'ın Yüce   ve sonsuz olan kudreti. Kudretullah :   Yüce Allah'ın ezeli kud reti, ezelî gücü.

Kutsi :   Mukaddes, ilâhî, Allah'tan ge­len ve indirilen kutsal şeyler. Kutsiyet :   Yücelik,  ilâhhk, Kur'an-ı   mesmu:     Okunarak   işitilen Kur'an-ı Kerîm.

Kuvve-i te'yidiye : Destekleyici kuv­vet.

Küfür : Allah'a ve dine âit şeylere i Banmama, Cenâb-i HaBr's orlak koş ma, dinsizlik, imansızlık, İslam dininin esaslarına uymayan davranışlarda bu­lunma.

Küllî : Bütün, umumî, tam, çok, pek çek.

Küllîyyat : Külli, umumi, genel oHn şeyler.

Künh : Bir şeyin. ash, hakikati, te­meli.

Kütübin :    Tevrat   ve   Ahd-İ   Atikden bir kısım, özel bir terim. Kütüb-Π   Münzele:     Allah    tarafından Peygamberlere indirilen Mukaddes Ki­taplar.

Kütübü Sİtte : Altı Kitap. En mute­ber en sağlam meşhur altı hadis ki­tabı.

  Edriyye :   Sofistlerden  bir zümre, hiç bir şeyi   kesin  olarak  bilmedikle­rini  iddia eden felsefî sapık bir ekol. (Sofistlerin üçüncü kolu). Lâfız :   Söz, kelime, harf. Lâfz-ı ilâhî :   İlâhî söz, Allah kelâmt. Kur'an-ı Kerîm ve âyetleri. Lâhik :   Yetişen,  ulaşan, eklenen.

Lâmİse :     Dokunmakla    olan    duyma

duygusu. Temas eden el ve vücud de­risi.

Letafet :     Lâtiftik,    güzellik,    hoşluk.

nezaket.

Levh-i Mahfuz :    Allah'ın ezelde  tak

dir  ettiği,   kaza   ve  kaderin  yazıldığı

ilâhi   levha.

Lczâ :    Ateş   alevi,    cehennemin   bir

ismi.

Lİzâtihi ve bizatihi :  Vücudu, zâtı için.

vücudu zâtına vâcib, yani zaruri olan

Yüce Zât.

Lütuf :   îkram etma, istekle verme.

— M —

Mâ bihi'l - İmtiyaz : Kendisiyle ayrı­lan ve temayüz olunan (seçilen) şey ki, buna -tfantık dilinde, «fasıl» de­nir.

Mâ bihi'l - İştirak : Kendisiyle iştirak, ortak olunan şey. Buna Mantık ilmin­de  «cins»  denir.

Ma'bud:    îlâh,   kendisine   ibadet   olu­nan, tapılan Yüce Allah (c.c). Maddiyyım :   Maddeciler,  yalnız mad deye inananlar.

Ma'dom : Var olmayan, yok olan şey. Mağfiret: Affetmek, bağışlamak, ört bas etmek.  Allah'ın  kullarım  affetme-

Mahdut :    Sınırlı,   belirli. Mahiyet :   Bir şeyin ash, hakikati. Mahiyet-i Mahlâta :   Karışık  mahiya. Bunlar, hariçte mevcut olan şeylerdir. Mâhiyet-i Mutlaka :    Mutlak mahiyet. Kelâmcılara    göre     zihinde     mevcut olan bu gibi şeyler, hariçte fiilen oîa-bilir  de, olmayabilir  de.. Mâhiyet-i  Mücerrede :   Mücerred,  so­yut mahiyet, hariçte bulunmayan, fakat zihinde mevcut olan şeyler. Mahluk :   Yaratık, yaratılan her var­lık.

Mahlukât:   Yaratıklar, yaratılmış bü­tün şeyler, varlıklar, canlılar. Mahsusât:     Hissedilen,    gözle    görü Ien şeyler.

Mahzun :   Tasalı,  kaygılı, hüzünlü. Makâsıt:   Maksatlar,   niyetler,    istek-lar, amaçlar,  arzular   (maksad'ın   ço­ğulu).

Makastarı    Aslîye :    Aslî    maksatlar. Bir  ilimde  hedef oîarak  kabul edilen şeyler,   esaslar,   temel konular. Makbul :     Kabul    olunmuş,    alınmış şey,   beğenilen,   hoş karşılanan.   , Makîs :   Kîyas erlilen, benzetilen,  (Kı­yâs  kelimesinden türetilmiştir) Maksat;    Kasd olunan, istenilen   §ey, amaç, hedef.

Maktul :   Öldürülmüş,   vurulmuş   kini se.

Ma'kulât: Akıl ile bilinen, aktın >;>-gun bulduğu, hislerle görülmeyen şey­ler.

Mâlâyâni : Boş, faydasız, anlamsız, şey, mânâsız söz.

Mâlik: Sahip, bir şeye sahip olan, (Yüce Allah'ın ulûhiyyet afatlarından biri)

Ma'lum :    Bilinen,  belli olan şey. Malûmat :    Malum   olan,   bilinen   şey­ler.

Mâni : Engei, men eden, geri bira kan,   alıkoyan.

Ma'rife* : Bitmek, biliş, hüner, usla tık.

Marifetutlah :    Allah'ı   bilmek.     (Her İnsan   Allah'ı eserlerine bakarak   aklı ile bilebilir,  bitmekle mükelleftir) Ma'nıf :   Herkesçe bilinen, tanınan. Masdar :   Bir şeyin  çıktığı yer, kay­nak, membaa.

Ma*siyet: İşlenen bir günah, isyan, asilik,  itaatsizlik.

Maslahat: İş, emir, husus, keyfiyet, ehemmiyetli iş, menfaata uygun olan. Maslahat ve Mebsedet: Menfaat ve zarar, maksada uygun olan ve olma­yan.

Massetmek :    Emmek. Masun :    Korunmuş, korunan. Materyalist:    Maddeci,  her  şeyin as hm maddeye  dayayan kimse. Matlub :   Talep  edilen, istenilen,   ara nılan şey.

Matuf :   îsnad olunmuş, yöneltilmiş. Mâturidîyye :    Ebû Mansur   Muham-med b. Muhammed, b. Mahmut el-Ma-tûrîdî'nin kurduğu itikadda Ehl-i Sün-net'in ikinci hak mezhebi, itikadda mez

nebimiz.

  yüntefau  bihi :    Kendisinden  fay

dalamlan şey.

Mâzİ :   Geçmiş  zaman.

Mead :   Sonunda dönülen  yer.  âhiret.

Mçâl:   Bir yazının, sözün anlamı, özü.

Mebâdi' :    İlk    esaslar,  temel   unsur

lar,   prensipler,

Mebfc t    Başlangıç,   prensip,  ilk   üi>

sur, ilmin ilk kısmi.

Mebde-i  İlliyyet:   İlliyet  kanunu,   İl­let ve ma'lul. sebep ve müsebbeb üiş

kişini  gösteren kanun.

Mebde-i    İştikak:     Bir kökten   gelen

kelimelerin birbiri ile olan ilişkilerinin

asîı.

Mebdei   Tekvin:    Var   olmanın   asft.

başlangıcı: Tekvin Sıfatının aslı.

Metmi :   Bir şeye dayanan.

Mecburi :    Zorunlu,   mecbur,    yapma

zorunda   olma. ister istemez:   zar   al

tında.

Mecelle : Kitap, mecmua, dergi. İs­lâm Hukuku ve Kanunu ile ilgili ola­rak hazırlanan meşhur bir eserin is­mi.

Mecmu* :   Toplanıp biriktirilmiş,  tertip ve  tanzim  edilmiş şeylerin hepsi. Mecûsî :    Ateşe  tapan. Meçhul ;   Bilinmeyen. Medar :    Bir şeyin   üzerinde    dönece ği, devredeceği, hareket edeceği yer. Medih :   Övme.

Medlul: Üzerine delil getirilmiş olan şey.

Mefhum :    Anlaşılmış,   sözden   çıkarı lan mânâ.  kavram. Mefsedet :   Fesatlık, münafıklık,  boz­gunculuk.

Mekârim-i    Ahlâk :    Övülmeye   lâyık olan  yüksek ahlâk,   güzel huylar. Mekkî :   Mekke'ye ait, -Mekke'de Pey­gamberimiz   (A.S.)'e indirilen âyet   ve sûreler.

Meknuz : Yere gömülü, hazinede sak' h.

Mekruh :   Hoşa gitmeyen, tiksinti  ve ren,  iğrenç. İslâm  dinînde haram de recesine varmayan  ve zannî  deliller­le sabit olan yasak şeyler. Melâike :   Melekler. Meleke:    Alışkanlık,   tekrarlaya   tek-rariaya meydana gelen bir hassa,  bir huy.

Melekut :   Melekler  ve ruhlar âlemi. Memat:   Ölüm. (Hayatın zıddı) Menba*:   Kaynak.

Mendub : Yapılması iyi, uygun görü­len. Dini emir ve yasaklardan olma yan, fakat yapılması iyi ve makbul olan şeyler.

Menfaat:   Yarar, fayda. Menfî :   Olumsuz, sürgün edilmiş, her şeyin   olmayacak  tarafını,   aksini  dü­şünen.

Mcnkabe : Çoğu tanınmış veya tari he geçmiş kimselerin hallerine âit fık­ralar, hikâyeler.

Men lem yezak lem ya'rif : Bir şeyi tatmayan, onun ne olduğunu bilmez. Menşe*:   Bir şeyin çıktığı yer.

 Kulsi :    Kutsal,  yüce  ve ilâhi kaynak.

Menşe-i  Tekvin :    Tekvin   (Var- etme, yaratma)   sıfatının  kaynağı. Menzile :   Mertebe,   derece,   yükseklik derecesi.

Mertebe :   Derece,  rütbe.  paye. Merzuk :   Rızıklanmış,  rızık verilmiş. Mesâil :    Mes'eleler.   çözülmesi   gere­ken işler.

Mes'ele :    Sorun,  çözülmesi  ve  karsı-lığı   istenen   şey,  problem. Meserret :   Sevinç, sevinme. Mesnet :   Dayanak, dayanılan §ey. Mesnetsiz :    Dayanıksız,   asılsız.

Mes'ul: Sorumlu, sual sorulmuş, ken­disinden sorulmuş. Mes'ulîyet : Sorumluluk. Meşhur : Şöhretli, şöhret kazanmış, ün almış.

Meşiat : Dileme, .irade £tme, iiteme. Meşru : Şeriatın, dinin müsade ettiği, toplumun uygun gördüğü, aklın ve vicdanın kabul ettiği şey.

Metafizik:   Fizik ötesi., tabiat Ötesi. Metodoloji :    Metotlar   ilmi. Mevcudat:   Var olan şeyler, mahluk lar,   yaratılanlar.

Mevcudiyet :   Mevcut olma, varlık. Mevhibe :   İhsan,  bağış. Mevhibe-i İîâhiyye :   îlâhî  vergi,  Al­lah'ın  lütfedip verdiği  üstün  yetenek. Mcv'izs :    Nasihat etme.  öğüt verme. Mevzu :   Konu. bahis. Mevzmıbahs :   Söz  konusu,   bahis   ko­nusu, bahsotunan.

Meze etmek :   Katmak,  katıştırmak. Mezheb :   Gidilen, tutulan yol. bir di nin itikad veya ameli hükümleri etra­fında teşkil  edilen  ekol.

Mihver :    Eksen.

Mikâil:    Dört   büyük  melekten    biri.

Misli:   Benzeri,  tıpkısı.

Muâhaze :     Azarlamak,   kusurlu   gör

inek, sorumlu tutmak.

Muamelât :   Kayıt, takip ve saire gibi

işler. İnsanların aralarındaki işlerle ü

gili.  dinî. amelî hükümler.

Muasır :     Çağdaş,    bir   asırda    yaşa­yanlardan   her   biri. Muattal :     Tatil   edilmiş,   bırakılmış, kullamlmaz.

Muazzam :    Çok  büyük. Mûcid :    İcad eden. Mu'cîze :   Âdetler üstü,  fevkalâde bir olay, benzeri yapıîamıyan bir şey, bir olay.

Mu'cizii'l-Beyan: Okuyan ve duyan lan âciz bırakan fevkalâde üstün be­yan. Kur"an-ı Kerim, mu'cizü'l-beyan'-dır.

Mufassal:   Uzun U2un anlatılan,   taf süâtlı.   detaylı  olarak bildirilen. Mugayir :    Aykırı,   başka,   uygun ol­mayan. MııgayyebiU :   Görülmeyen şeyler, gâ-

ib   âlemi.

Muğlak :   Kapalı, çapraşık, özü anla­tılmayan.

Muhafaza: Saklama, koruma, hıfzet­me.

Muhakkak:      Kesin.     Doğruluğu    ve gerçekliği belli olan  şey. Muhakkikim :    Tahkik   eden.   inceden İnceye araştıran âlimler. Muhal:     İmkânsız,    olmayacak    bir

şey.

Muhalefet: Muhaliflik, aykırılık, uy­gunsuzluk.

Muhalefettin   H-1-Havâdis :    Yüce   Al­lah'ın   hâdiselere,    yaratıklara   benze memesi.    (Yüce  Allah'ı    noksanlardan tenzih eden Selbî Sıfatlardan biri.) Muhalif :   Karşı çıkan,   aykırı   görüş sahibi,  zıt  görüş,  aykırı,  zıt. Muhatab :   Kendisine söz söylenen, hi tap  olunan, dinleyen. Muhayyile :   Hayal etme gücü. Muhdis :    Yok iken   var   eden.   icad eden yaratıcı.

Muhit: Çevre, etrafını çeviren, kuşa­tan. Yüce ALLAH (C.C.)'m isimlerin den biri.

Muhkem :    Tahkim    edilmiş,    sağlam kılınmış, sağlam, kuvvetli. Muhtasar :    Kısaca, özetle. Muhtelif :   Birbirine uymayan, zıt. çe­şitli,  türlü.

Maliyi :    Hayat   veren,   dirilten,    can­landıran.    Yüce  Allah'ın    isimlerinden

biri.

Mukabil:   Karşı karşıya  gelen, birse-yin karşısında bulunan, karşılığında. Mukadder :   Takdir   olunmuş,   kıymeti biçilmiş,   alnında  yazılı  olan   kaderi. Mukadderat :     Ezelde   takdir   olunan, Allah'ın takdir ve tesbit ettiği şeyler. Mukaddes :   Takdis edilmiş,   mübarek kutsal, temiz,  ilâhî. Mukaddime :   Önsöz,   giriş,  başlangıç, Mukallit:   Taklit eden, başkasına ben­zemeye Özenen.

Mukarrebön:     Allah'a    yakın     olan. yaklaştırılan melekler. Mukayese:   Karşılaştırma,   Ölçme,   kt yaslama.

Muktedir:   îktidarh,   yapma   gücüne sahip  olan, güçlü kişi. Mukt*za :    Gereken, îcabeden. Mukteza-i Hikmet:   Hikmet icabı, Hik­metin gerektirdiği şey. Muktezi :   îcabeden,   iktiza eden,   lâ­zım   gelen,   icabettiren,  gerektiren. Murad :    îstenen, irade  olunan. Murad  etmek:   İstemek,   arzulamak. Murad-ı   İlâhi :   İlâhî   istek.   Allah'ın yüce isteği, ezelî iradesinin gereği. Musahhar:    Teshir   olunan,    emrine, iradesine verilen. Mutabık :     Birbirine     uyan     .uygun.

uyumlu.

Mutasarrıf :   Tasarruf eden, dilediğini yapan,    tasarruf  hakkına  vs   gücüne sahip olan. Muteber :   İtibarlı, şerefli, hatırı sayı­lır,  saygın. İnanılır,  güvenilir. Mu'tezile :    Ehl-i Sünnet  dışı   sayılan itikadı bir mezhep. Kaderi ve Allah'ın Subûtî  sıfatlarını inkâr ederler. Kur'-an'a mahlûktur derler... Mutlak :   Kayıtsız, şartsız. Mutlak Hayır :    Kayıtsız, şartsız   ha­yır.

Mutlak Kemal : Kayıtsız kemal. Al lah'a mahsus olan kemal, olgunluk yücelik. Mutmain :    Huzur   içinde  olan.

Muârrız :   Ta'riz  eden,  dokunaklı  sÖ2 söyleyen,  taş.  atan,   sataşan. Muttali:   Öğrenmiş, haber almış. Ha­berli.

Muttasıf :   Vasıflanan, nitelenen. Mnvâcehe :     Karşı   karşıya,   yüzyüze gelme,  yüzleşme.

Muvafakat : Uygunluk, uyma. uzlaş ma, razı olma.

Muvaffak : Başarılı, işi rast giden, beceren, Allah'ın yardımına erişen, mazhar   olan.

Mnvaffık :   Muvaffak eden, başarı ka­zandıran Yüce Allah. Muvafık :    Uygun,   yerinde.-Muzdar :    Çaresiz, mecbur. Mubah :    Yapılması   da,   yapılmaması da dinen ca'iz olan şeyler. Yemek, iç­mek gibi. (Cezasız, sevapsız işler) Sa­kıncasız.

Mübahâse: Bir iş etrafında karşı lıklı konuşma, bahse girme, iddialaş ma.

Mübîn :   Hayrı şerri, iyiyi ve  kötüyü beyan  eden. açıklayan. Mübrem:    Lüzumlu,  kaçınılmaz,   aci­le yapılmasî gerekli olan. zorunîu o!an §ey.

Mücâdele :    Savaşma,   uğraşma,    bir konu  etrafında  çekişme. Mücâzât :   Ceza,   karşılık verme,   ce­zalandırma.

Mücbir ve  muzdar:    Mecbur,    icbar olunan,  zorlanan, yapmak   mecburiye­tinde, zorunîuğunda olan. Müceddid :    Yenileştiren, yenilik    ha­reketine girişen.

Mücehhez : Donanmış, donatılmış. Ha­zırlanmış.

Mücerred : Diğer bir şeyle kanşik ve­ya beraber olmayan, sırf. yalnız, so­yut.

Müctehid : İctihad eden. Gücü yetti­ği kadar çalışarak, dinî hükümleri kaynaklarından (âyet vt ı> a dişlerden) çıkarmaya muktedir olan büyük din âlimleri, imamları.

Müdafaa:    Karşı   koyma,    savunma, bir saldırışa  karşı koyma. Müdahale :   Karışma, araya girme.

Müddet :   Süre, belirli bir zaman. Müdebbirât :   Tedbirli, düşünceli. Kâi nat nizamı ile görevli oîan melekler. Müesses :   Tesis edilmiş, kurulmuş. Müessir :   Tesir eden,   etkin,   etkili. MÜeyy*d:     Te'yid   olunan,    destekte' nen.

Miifret :   Tek, yalnız, basit. Müfsit:    Bozan,   ifsat   eden,   şartları­na uygun olan bir şeyi, bîr hükmü ve­ya bir ibadeti bozan şey. Mühim :     Önemli,    gerekli,    lüzumlu, ehemmiyetli.

Muhtedİ :   Vaşaklardan kaçınan, hidâ­yete eren, doğru yolda olan. Mükâfaat:   îyi   ve   güzel bir   hizmet karşılığında  verilen şey. Mükellef :   Bir şeyi yapmaya mecbur olan vazifeli,   (sorumlu)   yükümlü. Mükellefiyet :     Yükümlülük,   yapmak zorunluluğu  (sorumluluk). Mükemmel:    Olgun,  kusursuz,   kema­le erdirilmiş.

Mükevven:     Tekvin   olunan,   yaratı­lan.

Mükevvin:   Tekvin eden, yaratan Yü­ce Allah (c.c). Mülâhaza :    İyice  düşünme. Mülayim :  Uygun, yumuşak huylu, uy­sal,

Mülhid:   Allah'ı   İnkâr eden,   dinsiz, imansız. Mamaselet:   Denklik, benzerlik.

Mümkün :    Olabilen,    olabilir,    olması da olmaması da caiz olan şey.

Mümkinât:   Olabilecek şeyler. Münkinü'l-VÜcnt   :     Vücudu,     varlığı başkasından olan, var olmak için bir

yaratıcıya muhtaç bulunan şeyler.

Mümtaz :   Seçkin, temayüz eden. Mümteni' :     Mümkün   olmayan,    im­kânsız.

Münafık :    Kâfir olduğu halde  kendi­sini müslüman  gösteren,  nifak sokan. Mİtnâfi :    Zıt.  aykırı,  uymayan. Münâkaşa :    Tartışma,   çekişme,   atış­ma.

Münâsebet;   İlgi. alâka, yakınlık, uy­gunluk,   vesile, sebep,  ilişki.

Münazara : Kural'ava uygun olarak karşılıklı konulma, ilmî tartışma (Mantık terimi)

Münevver :    Aydır;   kimse,   aydınlatıl­mış, nurlandırılmış. Mâneızeh :    Temiz,   kusur  ve   noksa m  bulunmayan,  hiç bir  şeye   muhtaç olmayan.

Münferid : Tek, yalnız olan, ayrı. kendi başına.

Münkariz :   Sonu  gelen,   son  bulan. Münkeşif :   Keşf olunan. Münker :   İnkâr  olunan. Münkerât:    İnkâr  olunan  şeyler   (ço gul).

Münker  ve   Nekir:    Soru   melekleri. (Ölen bir kimseye dini belirli sorulan soran bu adla bilinen melekler) Münkir :    İnkâr eden, İnanmayan. Müreccih :   Tercih eden, ihtimallerden birini   seçen.

Müreccihsİz :   Tercih edici olmadan. Mürekkeh :    Birleşmiş,    karışmış,   teş­kil olmuş,   tertip  olunmuş,    cüzlerden meydana  gelmiş olan şey.

Mürid : İrade eden. emreden, buyu­ran, isteyen, irade sahibi (Allah'ın i-, simlerinden biri).

Mürşîd :   Doğru yolu gösteren, iyiliğe yönelten,  rehber,   önder. Mürted :   Dinden dönen.   îslâm  dinin­den çıkan, irtidad eden. Müsait:     Elverişli,     uygun,     yardım eden.

Müsavi :    Eşit,

Müsellem :   Teslim edilmiş, doğruluğu herkesçe kesinlikle kabul edilmiş. Müstağni:    Muhtaç olmayan. Miisiiihii :     İmkânsız,    boş,   mânâsız, saçma şey, var olması imkânsız olan. Müstecab :   Kabul olunan. Müstehab :    Peygamber (A.S.)'ın   se­vap olduğunu bildirdiği  ve  kendisinin de bazen yaptığı şeyler. Müstehak :   Lâyık  olan, hak eden. Müstahilât :   Var olması imkânsız olan şeyler.

Müstelâhu'l-Hadis :    Hadis İstılahların­dan, hadisin nevilerinden,  derecelerin­den  bahseden Hadis  Usuîü  ilmi. MüsteSzîm :    İstilzam eden, icab eden, gerektiren.

Müstenid :    îstinad eden,  dayanan. Müşabehet :   Benzerlik. Müşahede :   Gözlem. Müşkil :    Zor,   çetin,  kolay  değil,   en­gel,  mâni.

Müşkilât : Güçlükler, zorluklar, mâ­niler,  engeller.

Müşrik :   Allah'a eş, ortak koşan. Müştakkât :    Bir   kelimenin   kökünden türetilen yeni kelimeler,  ism-i fail gi­bi.

Müşterek :   Ortaklaşan, ortak olan. -Mütalaa :   Görüş, düşünce, okuma... Müteaddit:     Birkaç,    birçok,    bîrden çok, türlü türlü.

Müteahhirûn :   Sonradan  gelenler,  da­ha sonra  gelen âlimler. Müteâref   :   Herkesin    bildiği,    ünlü. meşhur.

Mütedeyyin : Dindar, dinî esaslara bağlı.

Mütefekkir : Düşünür, tefekkür sahi bi.

Mütekâbilât :   Nakizler ve zıtlar. MÜtekad^imûn :    Önce  gelen ilk âlim 'er.

Mütekâmil :   Olgun, kemal sahibi, ka mil, kemale eren. Mütekellîm :    Kelâm  âlimi. MiUekellimım :    îlm-i  Kelâm    âlimleri, kelâm ilminde bir terim, bütün kelâm âlimleri.

Mütemerrld : Dik başlık eden, inat eden, direnen.

Mütenâhî: Nihayet bulan, sona eren. Mötenâkız : Birbirini bozan, birbiri­ne uymayan.

Mütenâsip : Uygun olan. her bakım­dan birbirine uyan.

Mütevakkıf :   Bir şeye bağlı olan, an­cak onunla olabilen, duran, bekleyen. Mâtevassıt :   Tavassut    eden.    vasıta olan, orta. vasat şey.

Mütcvntir :   Ağızdan ağıza geçerek ge [en   (Bkz. tevatür). Müteveccihen:    Yönelerek,    niyetlene­rek,  yönelenler.

Mütevetlidât :. Yapılan bir İşten do­ğan, o iş dolayısıyla icab eden ve or ıya çıkan şeyler. Kelâm ilminde bit­terim.

Müveeet» : Tevcih edilmiş, yüzü bir tarafa döndürülmüş, herkesin teveccüh ettiği.

Müyesser: Kolayı bulunup yapılan. kolay  gelen.

Nafile : Farz ve sünnetler dişindi yapılan ibadetler olup, yapılmasında sevab vardır. Nafile, namaz ve sada­kalar gibi..

Nâfai : Nehyeden, yasaklayan, önle­yen, meneden.

Nakd-ı Rical : Hadis râvileri ile ilgi­li Hadis ilmi. (Usûlü Hadisten, Hadis İlimlerinden biri. Diğeri ise; Musta-lahu'l-Hadis'tir).

Nakıs: Noksan, kusurlu, eksik, tam olmayan.

Nakîz :    Zıt,   karşı,  karşıt. Nakİ7İerin   içtimai:    îki karşıtın   bir araya   gelmesi.   Varlık  Üe    yokluğun bir anda bir araya gelmesi gibi ki. bu aklen  imkânsızdır.

NaJtîzlerin   irtifâi :    İki   karşıtın    bîr anda  ortadan  kalkması. Bir şeyin ne var, ne de yok oîması gibi.. Nakli ;   Akla değil, dinî metinlere, ya­ni nakle dayanan. Nakz:    Bozma,   çözme,   kırma.

Namütenahi :    Sonsuz, ^sonu   olmayan,

uçsuz,  bucaksız.

Nasib :    Kısmet,  pay,   hisse.

Na*« :   Sarihlik, açıklık,   kat'ilik,   mâ- ■

nfisında   kesinlik   ve  açıklık   bulunan

Kur'an    âyetleri.     Dinde   delil   darak

gösterilen  dinî   metinler.

Nazar ;   Bakma, göz atma, düşünme.

Nazar-ı aklî : Akla dayanarak irice îemek, araştırmak, bir şeyi îsbat et­mek.

Nazarî istidlal : Nazar! ve aklî ola­rak düzenlenen delilden netice çıkar­mak.

Nazır : Nezaret eden. bakan. gö>e-ter..

Nazire :    Örnek, karşılık,  benzer. Nazil:   Yukarıdan   aşağı   inen,   Allah tarafından  indirilen. Nebat :    Bitki.

N^bî :   Peygamber,  Allah'ın elçisi. Nebiyyi zişân :   Peygamber   efendimiz Hz.   Muhammed   (s.a.v,)    Kadri yüce olan Nebi.

Nefsânî:   Nefisle ilgili, nefse âit. Nefs-i emr :   Gerçek. Vakıaya, gerçe­ğe uygun olan.

Nefs-i  Natıka:   însan   ruhu.   İnsanın canlılar   arasındaki yerini belli   eden cevher,  akıl  veya  aklın bir kuvveti. Nefy :    Sürme,   sürgün   etme,   uzağa gönderme.

Nchiy : Bir şeyin yapılmasını yasak etme.

Neş'et: Doğuş, meydana gelme, çık­ma.

Neşretmek:   Yazmak,   dağıtmak,  her­kese duyurmak.              „__ Neşvünema:   Yetişip büyüme,   canla­nıp var olma ve gelişme. Nezâhet :   Temizlik, paklık, incelik. Nezih :   Temiz, pak. Nifak:    Bozgunculuk,   münafıklık,   iki yüzlülük, arayı bozma. Nihayetsiz :    Sonsuz,  uçsuz bucaksız. Niyaz :   Yalvarma, yakarma. Nizâm :     Düzen,    zamanın   şartianna göre konulan belirli esaslar. Nizâm-ı  âlem :   Âlemin nizamı, düze­ni,   Allah'ın  varlığım   isbat eden  aklî bir delil,  {i

Nübüvvât :   Peygamberler ve Peygam­berlikle  İlgili mes'eleler bölümü. Nübüvvet:    Peygamberlik. Nüfusu Mücerrede:     Maddeden   uzak olan soyut cisimler. Nüzul:   Aşağı inme, indirilme.

— P —

Paye :   Rütbe, mertebe. Peygamber :    İlâhî elçi, Allah'ın   Re sulu, Nebîsî.

Protoplazma:   Hücreyi  dolduran kim­yevî sıvı madde.  (Stoplazma)

— R —

Rabb :    Terbiye   eden,   yetiştiren   ve kemâle eriştiren Yüce Allah. Rabbu'l - Âlemin :     Âlemlerin   Rabbi, yani   herşeyin   yaratıcısı   olan   Allah (c.c.).

Râcî :   Âit, ilgili.

Rahim :    Mü'minlere   acıyan,   merha met eden Yüce Allah (c.c). Rahman :   Bütün insanlara   merhamet eden, merhameti sonsuz olan Yüce Al­lah.

Râvi:   Rivayet eden, Peygamberimiz­den hadis nakleden kimseler. Râzık :   Rızık veren (Bkz. Rezzâk)'. Re'sen :   Kendi kendine, kimseye da­nışmadan.

Resul: Peygamber, Allah'ın elçisi, ne­bi.

Resuîullah :   Allah'ın Peygamberi, el­çisi Hz. Muhammed (s.a.v.). Resul-ü Ekrem:   Peygamber   Efendi­miz.

Resnl-fi   Zişân:    Peygamberimiz   Hz. Muhammed   (s.a.v.).    Kadri,   derecesi yüksek olan Allah elçisi. Revaç :    Sürüm,   geçerlik. Rey :    Görüş.

Rezzâk : Rızık veren, her canlıya rız­kını veren Hak Teâlâ (Allah'ın yüce isimlerinden).

Rezzâk-ı  âlem:   Âlemde  mevcut  her canlıya nzlunı veren Yüce Allah. Rıdvan :   Razı olma, hoşnutluk. Rıza :   Hoşnutluk, memnunluk. Riza-ı ilâhi :   Allah'ın hoşnutluğu, rı­zası.

Rizâ-İ Kalb : Kalb rızası, kalb hoş­nutluğu.

Rızk :     Yiyecek,    içecek    şey,      Yüce Allah'ın  herkese verdiği nimet. Riâyet :    Gözetme, gütme, saygı. Risale :   Mektup, kısa yazılmış küçük kitap, mecmua, dergi. Risalet : .Peygamberlik,   elçilik,   nebî-Hk.

Rivâyat : Söylemek, bir haber, söz ve­ya hadisenin nakledilmesi, bildirilme­si.

Bîyazî : Hesap ile, matematik ile il-güi.

Rububiyet Sıfatlan :' İîâhlık, ulûhiyet sıfatları (Rab, Rahman, Rahim ve Mâ­lik).

Ruhanî :   Ruha âit, ruhla ilgili. Gözle görülmeyen, cismi olmayan. Ruhu't Emin :     Vahiy    meleği     olan Cebrail (a'.3.)'ın diğer ismi. Ruhu'l-Kadüs ;   Kutsi ruh,   vahiy  me­leği.  (Hristiyanlıkta Hz. Meryem kas-dedilir)

Rnsul-i Kiram : Şerefli, keremli, pey­gamberler, Allah'ın resulleri, nebileri. Rükn : Temel, esas, bir şeyin en sağlam tarafı, istinadgâh, dayanak. Rü'yetullah : Mü'minlerin âhirette A1T lah'ı  (c,c.)  görmeleri.

-s-

Saadet:   Mutluluk, huzur ve neşe için­de olma.

Sabim :   Yıldızlara  tapanlar. Sabit :   Hareketsiz,  kımıldamadan ye­rinde duran.

Saded :   Asıl mevzu, konunun Özü. Sahih :    Gerçek,   doğru,   hâlis kusur­suz, ayıpsız güzel.

Sahihân :   Buhari   ve  Müslim   adıyla meşhur olan iki sahih hadis kitabı. Saik :   Sevk  eden,  süren, yön   veren, sürücü.

Sakıt:   Düşen, düşücü, hüküm ve iti­bardan düşmüş, hükümsüz. Salih:   îyilik    yapan,    dindar,   dinin icaplarını yapan, iyi insan. Salih amel:   İyi, güzel işler, dinin ya­pılmasını  emrettiği   şeyler.

 

Salim:   Sağlam,   sıhhatli,   sakatı   ve rksiği olmayan.

Sâmia :    İşitme,   işitme  kuvveti,   ku­lak.

Sarahat :   Açıklık, ibare ve sözde açık­lık.

Sarih ::    Açık meydanda,  belli. Sebat :   Sözünde   durmak,   kararından dönmek, işine ve sözüne bağlılık. Sebkat ::    Geçme,  ilerleme. Sebkat etmek :   Önceden gelmek, iler­lemek. Önce meydana gelmek. Sehv ::   Yanlış, yanılma. Sehven :    Yanlışlıkla, yanılarak. Sekenât :     Durma,    duruş,    davranış (lar) (Sekne'nin çcğulu. Dilimizde müf-ret gibi kullanılır.). Sekr :   Sarhoşluk.

Selb :■ ■ Kaldırma,    giderme,    olumsuz-iaştırma.

Selbî :     Olumsuzlukla   ilgili.    Allah'ın bazı sıfatlarına verilen isim. Selef :   Önce gelip geçenler. Selefiyye ::      Sahabe    ve    Tabiîlerin Kur'an ve Hadislere dayanarak ortaya koydukları yolda elan Fukaha, Muhad-dis ve ilk Kelâmcılar. Bunlara Kelâm âlimlerince    «Ehl-i    Sünnet-i    Hassa> adı da verilir.

Selim :   Sağlam, kusursuz doğru. Semavât:   Gökler, semalar. Semavî :   Sema ve gök ile ilgili. Sem'î :   İşitilerek bilinen, işitmekle il­gili-

Sem'iyyât : İşitilerek bilinen şeyler. Dinî nasslarm metinleriyle bilinen hü­kümler.

Sem' :     îşiten,   işitme   kuvveti   olan. Yüce Allah'ın Subûtî Sıfatlarından biri. Sena :   Övme, övüş, övgü. Scneviyye ::    Hayır ye   şer  ilâhı  diye iki ilâha tapanlar. (Bâtıl bir din). Serdetmek :     Düzgün   ve   uygun   söz söylemek.

Sevap ve İkap : Mükâfaat ve ceza, azab.

Sevk :   Önüne katıp sürme, ileri sür­me,  gönderme. S&vk-i Tabii :   İç güdü. Sıtfk :    Doğruluk,   gerçeklik,   kalb  te-

mizliği,   P2ygamberlere   vâcib olan  

Tatlardan biri.

Sıfât-ı   Bârî :    Allah   (cc.)'ın   Mukad

des Sıfatlan.

Sıfât-ı  İkram :    Allah'ın  Subûtî Sıfat

larıca verilen isimlerden biri.

Sıfât-ı  Fiil :   Yaratma,   rızık   verme

diriltme  ve  Öldürme  gibi   ilâhî   fiille

rin râcî olduğu «Tekvin Sıfat» na ve

rilen bir isim.

Sıfat-ı  itibarî :    İtibari   sıfat,   hakiki

olmayan sıfat.

Sıfât-ı Kemal : Allah'ın Kemal sıfat­ları.

Sıfât-ı  Meâni :    Allah'ın  Zâtına   sabit

olan Subûtî Kemal Sıfatları.

Sıfat-ı    Nefsiyye :      Allah'ın     Zâtına

mahsus olan «Vücud Sıfatı*.

Sıfât-ı Selbiyye:   Allah'ın   sânına   ya

kısmayan ve O'nu noksanlardan tenzih

eden  sıfatlar.  Kıdem,  Bekaa ve  Vah

daniyet gibi.,

Sıfât-ı Subütiyye : Allah'ın Zâtına sâ bit olan Kemal Sıfatlan (Hayat, İlim, rade ve Kudret gibi...).

Sıfât-ı Tenzih :   Yüce Allah'ın noksan

lardan uzak olduğunu bildiren sıfatlar. Sıfât-ı Zâtiyye : Allah'ın Yüce Zâtına sabit olan Selbî ve Tenzihi adı verilen sıfatlar.

Sifâtullah :    Allah'ın  mukaddes  sıfat­lan (Selbî-Zâtı ve Subûtî sıfatlar.). Sırat:     Cehennem    üzerinde    uzanan son derece ince ve keskin bir köprü. Silsile :     Zincirleme,    ard   arda   olan şeylerin meydana getirdiği sıra. Siyer :   Sîret'in çoğulu. Hal, gidiş, gi­dişat,  ahlâk ve yüksek  vasıflar. Pey­gamberimizin  hayatını-   anlatan kitap­lar.

latan kitaplar, ahlâk ve yüksek va­sıflar.

Siycr-i Nebi :    Peygamberimiz (s.a.v.) in  sîreti,  güzel  ahlâkı  ve hayatı, bu­nunla ' ilgili ilmin İsmi. Su^ûr :   Meydana çıkma, olma. Sahuf :     Sahîfeler,    Cenâb-i    Hakk'ın bazı  peygamberlerine   indirdiği  fcudsi sahifeler., Su-i zan :   Kötü zan, kötü sanı.

Sukûti :    Sessiz, suskun. Sûr :    Kıyametin  kopmasını  ilân  eden ve mahiyeti bilinmeyen ilâhî boru. Siibiiî :   Sabit olma, gerçekleşme. Söbutî :    Sübut   ile  ilgili,  Allah'ın   Zâ­tına  sabit olan   sıfatlara  verilen   isim. Süfli :   Aşağı, aşağılık Sükûn :     Durma,   kımıldamama,   hare ketsizlik.

Sükut : Susma, konuşmama, söz söy­lememe.

Sünnet :    Peygamberimizin sözleri,  iş: leri ve tasvip ettiği şeyler. Sühnetullah :    Allah'ın   koyduğu   ilâhi nizam, ilâhî esaslar. SÜnnet-i  İlâhiyye :    İlâhî    sünnet.  Al-lah'm koyduğu yüce esaslar. SÖnnet-i gayrî   müekkede :    Peygam­berimizin bazan yapıp, bazan yapma­dığı  fiiller.  Yatsı namazının ilk  sün­neti gibi...

Stinnet-i Müekkede : Peygamberimizce çok defa yapılıp pek az terkedilen farz ve vâcib dışındaki işler.

jâhetii - Vücuh : Yüzleri kara olsun. Şamanîst: Şamanizme inanan kimse. Eski Türklerin inandığı bâtıl dinde olan kimse.

Şâmil : İçine p'an, kaplayan, çevre leyen.

Şâmme :   Koku alma kuvveti, b;irun. Şâri-i:   Hakîm,    hikmet   sahibi   olan ilâhi kanun koyucu  (Allah c.c). Şâri-i Miibin :     İlâhî    kanun    sahibi Yüce Allah.

Şecaat :   Yiğitlik, yüreklilik. Şefaat:    Bir  suçun  bağışlanması için rica etme,  affını isteme. Şehâdet :   Tanıklık, şahitlik, bir şeyin doğruluğuna    inanma;   Allah   yolunda şehit olma.

Şehâdet-i   Amme:     Bütün   insanların tanıklığı (aklî bir delilin ismi). Şemm :   Koklama, koklanma. Şer'an :    Şeriatça,   dinen,   şeriata   uy­gun olarak. Şcr'î :    Dini, şeriata dayanan şey.

Şcr'î Ahkâm :   Dinî hükümler. Şeriat :    Cenâb-ı Hakk'ın    kullan  İçin koymuş  olduğu   dinî  ve   dünyevî   hü­kümlerin tamamı.

Şer'i  İman :    Dinin   bildirdiği    şekilde inanma. Şerik :   Ortak.

Şerir :   Şerli kişi, çoğu kez kötülük ya­pan.

Şeyâtin-i Cin :   Cin  şeytanları. Şeyâtin-i İns :    İnsan şeytanları. Şeytânü'l Arab :    Arab   dilcilerince  A-rap  şeytanları adı  verilen  yılan. Şirk :   Allah'a ortak koşma.  Allah'tan başka mabud olduğuna inanma. Şirk-î İstiklâli :   Allah'tan başka canlı veya  cansız,   bîr   veya bir   çok   müs­takil varlıklara tapınma. Şirk-i Takrib :   Allah'ın birliğine inan­makla beraber,  O'nun katında  şefaat­çi bulmak   amacı  ile Allah'ı   bırakıp putlara tapma.

Şirk-i  Teb'îz :   Allah'a inanmakla be­raber,   O'na  bazı şeyleri  ortak  kabul etmek  (teslis inancı gibi.). Şumûl:   İçine alma,  kaplama, âit ol­ma,  delâlet etme,  kaplam,  kapsam. Şuur :   Bilinç,  anlama anlayış, hisset­me, duyma.

Şüyu :   Duyulma, yayılma, bilinme, da­ğılma.

_ T —

 

Taaddiid :   Birden çok olma. Vahdani­yetin zıddı.

Taakkul:    Akıl erdirme,   zihin   yora­rak anlama,  hatırlama. Taalluk :   Bir şeyin başka bîr şey ile ilgili olması.

TaaDok&t-ı Ezeliyye : Ezelde takdir edilmiş olan şeylerle ilgili. Taalluk-ı Lâ Yezâli : Taalluk-ı Hadis. Allah'ın ezelî iradesine göre her şeyin zamanı gelince olması veya olmaması. TaaUnku Hadis : Kudret Sıfatının i-kinci taalluku olup, ezelî iradenin ter cihine göre herhangi bir şey bunun­la var veya yok olur. (Bk. Taalluku Lâyezalî).

Taalluku Kadim : Kudret Sıfatının eze­lî olan birinci taalluku olup, bir müm kinin fiilen var olmasını temin eden ezeli ilgi.  ilişki.

Taassnb.:     Birine    taraftarlık    etme, kendi dinini üstün görüp başka dinde-kilcre düşman olma. Taat :    îbadet,  itaat,   Allah'ın emirle­rini yapma.

Taayyün :   Belirme, belirli olma. Tâbi :   Bağlı.

Tabiin :    Sahabeden    hadis   dinleyen­ler. Sahabe devrinden sonra gelen de­virde    yaşayan    müslüman    bilginler. Sahabeye  uyanlar. Tadil ;   Değişiklik, doğrulama. Tafsil :    Etrafıyla,   derinliğine   olarak bildirme, uzun uzun açıklama.. Tafsilî :    Geniş  ve  etraflı olarak   an îatma  Uman esaslarım, tafsili, etraflı olarak    bilme,     anlatma,     tamamına inanma gibi).

Tafsili îman : Peygamberimizin va­hiy yoluyla Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen dinî esas, hüküm ve haberlerin tamamına iman etmek. Bunları kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Tağyir : Değiştirme, bozma, başkalaş-tırma.

Teadtfi:   Meydan okuma. Tahakkuk :  Hakikat olarak ortaya çık­ma, gerçek olduğu anlaşılma. Tahalluk :   Bir huy, bir tabiat edinme. Tahfiirt :   Kısıtlama, sınırlama. Tahlil :   Bir şeyi ana unsurlarına göre ayırma, çözme. Tahrif :   Değiştirme, bozma. Tahrimen    Mekruh :  . Harama    yakın derecede mekruh olan, kerih  görülen. Tahsis :   Ödonek, bir şeyi birine veya bir yere mahsus kılma. Tahzîr :    Men   etme,   yasaklama,   sa­kındırma.

Taife :    Bölük,  gurup, kavim,   kabile. Takat :   Güç, kuvvet. Takdir :   Değer verme, beğenme. Takdir-i İlâhi :   Ezelde Allah'ın olma­sını istediği ve tesbit ettiği  şeyler. Takrir :   Yazma, anlatma, yerleştirme, bildirme.

Takriri  Sünnet :   Peygamberimizin hu zurunda   söylenen   sözleri   veya   yapı lan işleri sükûtla   karşılamak  suretiy­le onları takrir ve.kabul etmesi. Takva :    Allah'ın   azabından   korkarak emirlerini  dikkatle tutma,   yasakların­dan titizlikle kaçınma. Talim :   Öğretme.

Tarif :   Etraflı olarak arlatma,  etrafı ile  bildirme,    bir  şeyi  bütün   gerekli noktalarıyla bir ibarede anlatma. Tasavvur :    Zihinde  şekillendirme,   zi­hinde göz önüne getirme. Takdis :    Kutsallaştırma, ululama, bü­yük sayg gösterme.  Mukaddes sayma, Tasavvurât :    Tasavvurlar.   Mantıkta­ki   önermelerin   zihinde   meydana   ge­lişi.

Tasdik : Doğrulama, gerçek olduğunu söyleme, onaylama.

Tasdikât :   Tasdik edilen şeyler, dinen inanılması  gereken şeyler. Tasdik'î fiilî :   Söylenen  sözün gereği­ni bilfiil yapma.

Tasdik-i gaybî : Gözle görülmediği halde varlığına delâlet eden bir eser vasıtası ile tasdik.

Tasdik-İ Kavli: Yalnız dil ile ikrar etme.

Tasdiki   Şuhûdi :     Görülen   ve   bilfiil mevcut olan bir şeyi tasdik etme. Tasrih :    Açık   açık   söyleme,    açıkça -bildirme.

Tatbik  etmek :    Uygulamak,   bir şeyi diğer bir  şeye uydurmak. Tatminkâr :   Emniyet ve huzur verici olma, doyurucu.

Tâyin : Ayırma, belli etme,, belirle­me.

Tazammun : İçinde olan başka şey­ler arasında bir şeyi daha çok ihtiva eden..

Ta'zim: Büyükleme, ululama, saygı gösterme.

Teatî:   Alıp - verme,   birbirine   verme (Teati-i sfkâr), karşılıklı fikir verme, fikir alış - verişi yapma. Teâvira :    Birine   yardım    etme,- yar: dımlaşma.

Tebcil :    Ululama,  büyükleme,   ağırla ma.

Tebeddül :   Değişme,  başka hale gir­me,  bozulma.

Tebeyyün :     Belli    olma,    anlaşılma, meydana çıkma.

Tebdil :   Değiştirme, başka şekle sok ma, bozma.

Tebliğ :   Bildirme, eriştirme. Tebligat :    Tebliğler,  bildiriler,   duyu rular.

Tecâvüz ;   Sınırı  aşma,   saldırma,   sa taşma.

Teceddüt :   Tazelenme, yenilenme. Tecelli :    Belirleme,    görünme,    açık­lanma.

Tecezzi' :   Kısım kısım bölünme,  cüz­lere ayırma.

Tecrübe :    Deneme,  sınama, bir konu­da bilgi sahibi olma. Tecviz :   Caiz görme, izin varme, ka­bul etme.

Tedricî :    Yavaş yavaş,■   azar,   azar. derece derece.

Tec'vîn :   Bir araya toplayarak tertip­leme, derleme, kitap haline getirme. Teemmül :   İyice, bütün yönleriyle dü­şünme.

Tefekkür :   Düşünme, akıl yürütme. Teferruat :    Ayrıntılar,  detaylar. Teferrnt :   Ayrılma, dağılma, kopma. Tefrik :   Ayırt etme,  ayırma. Tefrit:   Geri kalma, azalma. Tehdîd:    Korkutma,    gözdağı    verme, gözünü yıldırma.

Te'hir :   Erteleme, sonraya bırakma. Tekâmül :   Olgunlaşma, kemale erme. Tekasüf :   Sıklaşma,  fazlalaşma. Tekbir :   Allah'ın büyüklüğünü anmak için söylenen;   «Allahuekber»' sözü. Tekebbür :   Kibir gösterme, büyüklen-me.  Allah'ın Yüce zâtı ile ilgili sıfat­larından biri.

Tekvin :   Yaratma,  Yüce Allah'ın ya­ratma sıfatı.

Teksir :   Çoğaltma, çoğaltılma. Tekzib :   Yalanlamak. Tekerrür :   Tekrarlama, bir daha olma. Telâffuz :   Söyleyiş, söyleniş. Tdâkki  etmek :   Almak, kabullenmek.

Telkin : Bir fikri aşılama, bir şeyi zihnine  koyma.

Temayüz :   Kendini   gösterme,    sivril­me, yükselme,  ilerlems, üstün olma. Tenakuz :    Çelişme,   insanın  bir   sözü­nün diğerine uymaması. Teneffüs :     Nefes  alma,    soluk   alma, yorgunluğu  gidermek için dinlenme, -Tenfîz :   Hükmünü yürütme. Tensib :    Uygun   görme,  münâsip bul ma.

Tenkid : Eleştirme, bir konuyu bir ya­zıyı değerlendirmek üzere gözden ge cirme.                                      «

Tenvir :    Aydınlatma. Tenzih :    Kusur  kondurmama,    eksik -.likten  uzak   olduğunu   kabul ve  itiraf etme.

Tenzihsn mekruh :   Helâle yakın dere cede mekruh, kerih görülen. Tenzih-i  Bari :   Çenâb-ı   Hakk'ın bü tün noksanlardan uzak olduğuna inan­mak ve itiraf etmek.

Tenzih ve Tthlil :   Allah'ın noksan sı­fatlardan  uzak  olduğunu  kabul etmek ve «Lâ ilahe İllallah» demek. Tenzil :   İndirme,  azaltma. Terâkki :   İlerleme, yükselme, gelişme. Tercih :   Üstün tutma, beğenme. Tereddüt:    Kararsızlık,  düşünme,   ka­rar  verememe,  duraklama. Tereddütsüz:. Kararlı, inançlı, kesin. Terfittüb :   Sıralama, sırası gelme, ge-rc-kme-

Teslis :    Hrisüyanlıktakİ   üçleme   (Ba­ba, Oğul, Ruhu't Kudüs) akidesi. Tesmiye :   Adlandırma, isim verme.. Tesniye:    Hz.   Musa   (a.s.)'ya   indiri len Tevrat'ın beş kitabından biri. Teşahhas ve Teayyün :   Bir şeyin ha­riçteki görünüşü ve bunun hariçte fii­len bulunması.

Teşvik :   İsteklendirme. gayrete, şevke getirme.

Tetkik :   İnceleme, araştırma Tetkikât :   İncelemeler Tevakkuf :   Durma, bekleme

İ

Tevarüs : Bir şeye, bazı ■ sıfat ve has letlere vâris olma.

Tevatür :   Yalan  üzerine   birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir top.luluğun verdikleri haber. Bir haberin  ağızdan ağıza dolaşarak yayılması. Teveccüh :   Çevrilme,  yöneltilme, sev­gi ve sempati gösterme. Tevekkül :    Allah'a ve- takdirine boyun eğme.

Tevessül ; Sarılma, girişme, başvur­ma.

Tevhîd : Bir Allah'a inanma ve O' nun eşi ve ortağı olmadığını kabul et­me.

Tevhidi Ameli : Allah'ı birleme ve O'na ortak koşmayarak ihlâsla iba­det   etme.

Tevhid-i  Hâlıkıyyet :   Allah'ı  yaratıcı clarak birleme, ibadete lâyık tek ma-bud olduğunu kabul etme. Tevhid-i İlâhî :   Yüce Allah'ı birleme, O'nun birliğine İnanma (Bk. TevhidV

Tevhid-i İlmî : Allah'ı ilim ve sözle birleme;

Tevhid-i İradî : Allah'ı söz ve irade ile .birleme.

Tevhid-i Mabûdîyyet : Allah'ı hem sözle, hem de irade ve amelle birle­me.

Tevhid-i IJlûhiyyet : Cenab-ı Hakkın bir tek ilâh olduğunu bilerek O'nu bir­leme.

Tevhid ve Tenzih âkidesi : Allah'ı bir temek ve O'nu noksanlardan uzak tutma inancı.

Tevâfuk : Uyuşma, birbirine uygun cima.

Te'vil : Sözü çevirme, söze ayrı mânâ vermeye kalkışma (Bu mânâ. dilcilere göredir. Tefsir ilminde bir ıstılah olup. mânâsı başkadır.).

Te*yid :   Destekleme, kuvvetlendirme. Teyid  etmek:    Sözle   veya   fiille  bir şeyi desteklemek,  kuvvetlendirmek. Tezahür :   Meydana çıkma, belirme. Tezad :   Zıt, karşıt, aksi,  ters. Tilâvet :   Kur'an-î güzel sesle ve usu-

lüne göre okumak, O'nun usulünce o-kunması.

Töhmet : Zann, isnat, işlendiği sanı­lan, fakat İşlendiği kesinlik kazanma­yan suç.

.    — V —

Uhrevi :   Âhİretle ilgili, öbür dünyaya âit.

Uhrtvî  Ahkâm :   Âhiret ile ilgili hü­kümler.

Uknum-ı stlâse :  Üç uknum (EkaaninV in    müfredi,   tekili).    Hristiyanlardaki «Baba,  oğul   ve   ruhul  kudüs»  şeklin deki bâtıl inanç,  (Teslis akidesi). Ukûbât :   Ceza ile ilgili hükümler. Fi kın ilminde büyük bir bolümün adı. Ukûlu âliye :   Yüksek akıllar,   madde dışındaki manevî âlemde bulunan var lıklar.

Ulemâ:    Âlimler,   ilim  sahibi   kimse ler.

Uhıhiyet :   Tanrılık, ilâhlık. Ulûm :   îlimler, bilgiler. Ulvî :    (Mânevi ve fikrî   şeyler   hak kında), pek yüksek, pek büyük. Unsur :   Bir  bütünü meydana  getiren parçalardan her biri. Usul-ı  Fıkıh :   Fıkıh ilminin  mstodla rından  yöntemlerinden  bahseden  ilim. Usul-i Hadis :   Hadis ilminin dayandı ğı  esaslar,    hadis    ilminin   metod   ve yöntemlerinden bahseden  ilim. Usulu'f* - Dîn :    Dînin  asılları,   temel­leri,   tslâm inançları,  akaid.

-ü-

Üç Uknum : Teslis (Üçleme) inancı (Hristiyanlardaki baba. oğul, rühul kudüs) akidesi, (Bkz. Uknum-ı selâse maddesi.).

Üramü'î - Kitab : Arşın üzerindeki kaza ve kader levhası, (Tefsir ilmi­ne göre, Fatiha sûresinin isimlerinden biri), Fatiha sûresi.

__V__

Vâcib : .Terki caiz olmayan, yapılma­sı dînen lüzumlu olan, farz derecesi­ne yakın bulunan.

Vâcibât : Yapılması zorunlu olan şey­ler.

Vâcibu'l - Vücut : Yokluğu olmayan, varlığı zarurî ve vücudu zâtının i-cabı olan Yüce Allah (c.c). Vâeib Hğâyrihi : Zâtından dolayı 02-ğil, zâtı dışındaki bir varlıkla vâcib olan. Buna «MÜmkin lizatihi» de denir. Vâcib lizatihi :   Zâtından dolayı vâcib

lan   şey.   Yani  vücudu   zâtına   vâcib elan Allâhu Teâlâ (c.c). Vâfİ :   Yeter, vefalı,  sözünün eri. Vahdaniyet :   Allah'ın birliği,   Allah'ın en önemli  sıfatlarından  biri,   Allah'ın Zâtında   ve Sıfatlarında bir,   eşsiz   ve benzersiz olması.

Vahşet :   Vahşîlik, yabanîlik. Vahy :    Allahu  Teâlâ'nın  dilediği  hü­kümleri,    hakikatleri   peygamberlerine bildirmesi.

Vahy-i gay-i metîuv : Kelimeler ha­linde okunmadan indirilen vahy. Vah­yin bir türü. Hadis-İ kudsî gibi.

Vahy-ı hafi : Gizli vahy. Açıktan, a-lenî olarak indirilmeyen vahy.

Vahy-ı    İlâhî :      İlâhî    vahy.    Allahu Teâlâ'nın dilediği şeyleri, emir, yasak, hüküm   ve   haberleri,  seçtiği  peygam­berlere  vahy  meleği  ile  veya   doğru­dan doğruya  bildirmesi. Vahy-ı   metluv:    Okunarak   kelimeler halinde indirilen vahy. Kur'an-ı Kerîm âyetleri gibi, Allah kelâmı. Vahy Kâtipleri :     Peygamberimize in­dirilen Kur'an âyetlerini   yazmak için Peygamberimizin    görevlendirdiği    Sa habîler.

Vahy   meleği :    Allah'ın   vahyini   pey­gamberlere   tebliğ   etmekle görevli   o-ian büyük melek, Cebrail (a.s.). Vaîd :   Birini iyiliğe yöneltmek ve kö­tülükten men etmek için korkutma. Vâki :   Meydana gelen, ortaya çıkan. Vâki olan :   Gerçekleşen,   vuku bulan.

Vârid :   Gelen, hâsıl olan, ulaşan. Vasıf :    Nitelik, özellik. Vâsıl :    Ulaştıran,    kavuşturan,   birleş­tiren.

Vasıta :   Aracı, ulaştıran, vesile. Vaz' etmek :   Koymak. Vâzı-ı hakikî :    Gerçek koyucu,   Allah (c.c).

Vecîbe : Görev, dinin, ahlâkın yerine getirilmesini istediği şey, vazife, bir nevi borç.

Veciz :    Kısa ve hikmetli anlatılan. Vefakâr :    Vefalı,  sözünde duran,   sö­zünü yerine  getiren, dostluğuna  güve­nilen.

Vehbî : Allah yergisi, kesbî olmayan, çalışılarak değil, Allah'ın lutfu ve ih­sanı olarak verilen. Vehim : Şüphe, kuruntu, yersiz korku. Velî : Allah (c.c.)'a çok ibadet eden, Allah'ın hoşnutluğunu kazanan sevgili kulu.

Vtseniyye :   Putperestlik, puta tapan. Vuku :    Olma, meydana   gelme,   ger­çekleşme.

Vusul :   Ulaşma, erişme, yetişme. Vücud :   Var olma, varlık. Vüeudî :   Vücuda âit,  vücutla ilgili. Vücud Sıfatı :    Allah'ın    Zatî    Sıfatla­rından biri. Zâtı'nın aynı olan ve Zâtı1-na vâcib bulunan Allah  (c.c)'ın ilâhî vücudu.

Vücudu Bari : Allah (c.c.)'m ilâhî, mukaddes vücudu.

Vücudu Zâti :   Allah  (e.c.)'ın Zâtı'ntri aynı olan, kutsal vücudu. Vücudu   Zihni :    Zihinde  mevcut   olan vücud.

Yakîn: Kalben bir şeyin sıhhat vp hakikatına inanıp asla şüphe ve tered­düt etmeme.

Yakîniyyât: Kesinlik ifade eden bil­giler.

•Yeitcellâ : Açığa çıkar ve belli olur, anlamında, müzârî.  istikbal fiili.

— Z —

Zabıta : Tutan, itaat zorunda bırakan. Zabt-ı Tam : Tam kaydetme. Sahih hadisleri bilmekte gerekli üç esastan biri.

Zafiyet: Zayıflık, güçsüzlük, halsiz­lik.

Zahir : Açık, anlaşılır, belirli görü­nen.

Zahiren : Görünüşte, görünüşe göre. meydanda  olarak.

Zahirî : Görünen. Zahire, görünene âit. Zâid :   Fazla.

Zâid rükün : Aslî olmayan, fazladan olan esas.

Zât-ı Ezelî :   Vücudunun evveli olma­yan. Yüce Zat, Yani Allah  (c.c). Zâika :   Tatma, tat duyurucu kuvvet. Zail:   Sona eren, devam etmiyen, geç­miş.

Zann :   Tahmin, sanı, öyle sanma. Zanni :   Tahmini, kesin değil. Zannî delil:   Zan, şüphs, tereddüt ifa­de  eden delil.  Kesin  hüküm ifade et­meyen delil.

Zann-ı gâlîb :   Daha kuvvetli bir sam.

Zarûrât-ı  Diniyye:     Dinen   bilinmesi

zorunlu  olan   şeyler.    İman  ve İslâm

esasları  gibi...

Zaruret :    Mecburiyet,  zorunluluk.

Zarurî :   Mecburî, zorunlu.

Zât-ı Bari :   Allah (c.c.)'ın Yüce Zâtı

Zât-ı İlâhî :   Allah (c.c.)'ın Yüce Zâtı. Zâtı :   Kendisiyle ilgili, zâtına  âit. Zâti ve Subûtî Sıfatlar :  Allah (c.c.)'ın Yüce Zâtı   hakkında vâcib   olan   îlâhî Sıfatlan.

ZâtoIIah :   Allah (c.c.)'ın Yüce Zâtı. Zât ve Âlimiyyet :   Allah'ın Zâti ile, bi­linmesi   gereken şeyler  arasındaki nis-bet,

Zât ve Kaadiriyet :    Allah'ın,  Zâta   He yaratılacak şeyler arasındaki nisbet. Zât-ı Akdes :   En kudsî olan Zât. Yani Yüce Allah' (c.c).

Zâti ve hakikî : Zâta âit olan. gerçek şey.

Zaviye :   Açı, köşo. Zer t üş t :   Bâtıl bir din, ateşe tapan. Zerre :   Tane, en küçük cüz. çok kü­çük parça. Zeval :   Yok olma.

Zeval bulmak : Yok olmak, kolay ol maya yüz tutmak.

Zevat : Kişiler, şahıslar (zâtın ço­ğulu).

Zevk-i vicdani : Ariflere mahsus olan ve basiret (kalb gözü) ile varılan ma­nevî zevkler.

Zeydiyye :   Hz. Hüseyin'in evlâdından Zeyd  b. Ali Zeynelâbidin'e tabî  olan­lara verilen ad, Zeydiyye mezhebi. Zımnî :    Üstü kapalı, açıktan olmaya­rak,   dolayısıyla   anlatılan. Zîkr :   Anma,   bir  şeyi söyleme   (Ta­savvufta bir terim -Allahı» zikir). Ziyâde :   Artma, çoğalma, fazla.  Kıymetli eşya.  Karanlık.

Zubûl :   Yanılarak yapılan yanılma. Zohûr :   Görünme, meydana çıkma, tü­reme.

Zulmanî ; Karanlığa âit, karanlığa mensup.

Zöhf1. ve takva : Allah (c.c.)'m aza­bından çekinerek, her türlü maddî zevklere karşı koyarak ibadet etmek. Muttaki müslüman, Allah'tan ziyade­siyle korkan, emirlerine sarılan, ya­saklarından kaçan.

Zö'l - Cenâheyn : İki kanat sahibi, 7âhirî ve bâtını, yani dünya ve âhiret bilgisi geniş olan kimse.

Ziynet : Zulmet

BİBLİYOGRAFYA

ABDULBÂKÎ, Fuad Muhammed : Mu'Cenıu'l - Müfehres U Elfâzı'l Kur'ân (Kur'ân Lâfızları Alfabetik Fihristi), Kahire -1958

ABDUH, Muhammed :   El - İslâm, ve'n - Nasrâniyye, Kahire, 1953

ABDUH, Muhammed :   Risâletü't - Tevhid, Kahire, 1956.

ABDURRÂZIK, Mustafa : Temdîd li Dirâseti'l - Felsefeti'l - İsla-miyye, Kahire -1944

el-AKKAD, Abbas Mahmud : Hakâiku'l - İslâm ve Ebâtılu Husûmihî.

el-AKKÂD, Abbas Mahmud :   El - Felpefetü'l - Kur'âniyye, Kahire -

1947

el-AKKAD, Abbas Mahmud, Hakaik-ul îslâm ve Ebatıl-u Husûmihî AKSEKİ, Ahmet Hamdi :   İslâm (Tabiî ve Umumi Bir Din'dir.) AYDIN,  Ali Arşlan :   El - Ba'su ve'l - Hulud Beyne*! - Mütekellimi-

ne ve'l - Felâsife, Kahire, 1961 (gayrı matbu) AYDIN, Ali Arslan :  İslâm - Hristiyan Diyalogu ve İslâm'ın Zaferi,

Ankara -1977 el-BAĞDÂDİ, Ebu Mansur   Abdulkaahir   b. Tahir :   Usulu'd - Dîn,

İstanbul, 1928. el-BAĞDÂDl, Ebû Mansur Abdülkâhir :   El - Farku beyn'el - Firak,

Kahire -1948 el-BAKİLLÂNÎ, Ebû Bekr Muhammed : Et - Temhid fi-r-Beddi ala'l'-

Mülhideti'l-Muattala...  Kahire-1947

el-BEYDÂVÎ, Ebû Saîd Abdullah b. Ömer: Envâru't - Tenzil ve Esrâru't - Te'vîl (Tefsir-i Beyzâvî), Kahire, 1305 H.

la BEAUME, Junes : Tafsilu'l - Âyâti'I - Hakim (Mevzu'ya Göre Kur'ân Fihristi) Arapçaya nakleden : M. Fuad Abdulbâkî, Ka­hire, Tarihsiz

BİLMEN, Ömer Nasûhi :   Tefsir Tarihi, Ankara -1955

de BOER, T. J. : Tarihu'l - Felsefe fi el - İslâm. M. Abdulhâdî Ebû Ride Ter. Kahire-1938 (Dilimize Çev. Yaşar Kutluay; İslâm'da Felsefe Tarihi, Ankara -1960)

el-BUHÂRÎ, Ebû Abdillah Muhammed b. ismail :   Sa-hihu'l - Bıihâ-ri, Kahire, 1378. H.

ÇANTAY, Hasan Basri :  Kur'ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerîm, İstanbul -1945

el-CÜRCÂNÎ, Es-Seyyid Ali b. Muhammed :   Şerhu'J - Mevâkıf, Ka­hire, 1311 H.

el-CÜVEYNl,   Abdulmelik   b.   Abdillah :    Kitâbu'l - trşad   ilâ   Ka-vatı-ı'l - Edille fi Usuli'I - î'tikad, Kahire, 1959.

ÇANKI, Mustafa : Büyük Felsefe Lügati, istanbul -1954

DÂVUD, Abdulehad :   İncil ve Salîb, istanbul -1913

el-DEMİRDAŞ Abdu'l - Hamid Serhan :   Allahu Yetecellâ fi Asrı'l îlm.   (Ingilizceden Arapçaya terceme 1958, Kahire, Türkçe ter-ceme «Niçin Allah'a İnanıyoruz?» ist. 1977).

DESCARTES, Rene :   Metafizik Düşünceler, Çeviren :   Mehmet Ka-rasan, Ankara -1948

DESCARTES, Rene :   Metot Üzerine Konuşma, Çeviren :   M. Ka-rasan, Ankara -1947

DEVELÎOĞLU,   Ferit :    Osmanlıca - Türkçe   Ansiklopedik   Lügat,

Ankara, 1970.

el-DEVVANÎ, Muhammed b. Celâl :   El-Akâidu'I - Adııdİyye, Kahi­re, 1322 H.

DIRAZ, Muhammed Abdullah :   En - Nebeu'l - Azîm, Kahire, 1952.

DIRAZ, Muhammed Abdullah :   El - Dîn, Kahire, 1952.

EBU-S - SUÜD b. Muhammed el - İmâdî :   trşadu - Aklı's - Selim ilâ

Mczâyâ'l - Kitah el-Kerîm   (Tefsiri Ebû's-Suûd)   (Mef âtihul* -

Gayb kenarında) EBU ZEHRE, Muhammed :   Muhâdarât fi'n - Nasrâniyye,   Kahire,

1949                                                                         I -

EBU ZEHRE,  Muhammed :    El - Hadîs  ve'l - Muhaddisûn,   Kahire,

1958

.

EFENDİ, Mütercim Âsim :   Kâmûs Tercümesi, İstanbul, 1272 H. EFENDİ, Büyük Haydar :   Usûl-i Fıkıh Dersleri, istanbul, 1326 H. ELMALILI, Muhammed Hamdi Yazır :   Hak Dini Kur'ân Dili, is­tanbul -1935                                                                 ,                I

EMİN, Osman :   Descartes, Kahire -1942

el-EŞ'ARÎ, Ebû'l - Hasan :   Makâlâtü'l - tslâmiyyin, tstanbul - 1928 el-EŞ'ARÎ, Ebû'- -Hasan :    KitâbuM - Luma., Kahire - 1955 el-FÂHÜRÎ, Hanna ve Nalil CER :   Târihu'l -Felsef eti'l - Arabiyye,

Beyrut -1957 FENNİ, ismail :   Maddiyyun   Mezhebinin İzmihlali,   istanbul - 192S

FENNÎ, ismail :   Lûgatçe-i Felsefe, istanbul, 1341 H. GAUTHÎER, Leon ;   El - Medhal fi Dırâseti'l - Felsefeti'l - İslâmiyye.

Muhammed Yusuf Musa Tercümesi, Kahire -1945 el-GAZÂLÎ, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed :   El - îktisâd fi'1

t'tikâd, Kahire (Tarihsiz) el-GAZÂLÎ, Ebû Hâmid Muhammed :   İhyâu Ulumi'd - Din, Kahire,

1933. GELENBEVI, ismail :   Haşiye alâ Şerh-i   Ceİâleddin   el - Devvânî,

Kahire -1958 el-GURÂBÎ,  Ali  Mustafa :    Târihu'l - Firakı'l - Islâmiyye, Kahire -

1958

el-HARBÜTÎ, Abdullâtif :   Tenkihu'I - Kelâm..., istanbul, 1330 H. el-HATÎB, Abdulkerîm :   El - Kaza ve'! - Kader, Kahire - 1961 HALLÂF, Abdulvahhâb :   tlmu Usuli'I - Fıkh, Kahire, 1354 H. ÎBNl KESİR, ismail :   Ihtisâru Ulumi'l - Hadîs, Kahire, 1355 H. İBNt RÜŞD, Ebûl - Velîd   Muhammed b.  Ahmed, b.  Muhammed :

Menâhicu'I - Edille fi Akaidi Ehli'l - Mille, Kahire, 1955. İZMİRLİ, İsmail Hakkı :   Yeni tlm-i Kelâm, İstanbul, 1341 H. İZMİRLİ, İsmail Hakkı :   Şerh ve İzahlı Kur'ân-ı Kerim Tercümesi,

istanbul -1932 ÎNAN, Abdülkaadir :   Şamanizm Kalıntıları   (Türk Tarih Kurumu

Yay.) İstanbul -1932

el-KÂRİ, Molla Ali:   Şerhu'l - Fıkhı'l - Ekber, Kahire,  1323 H. KEREM, Yusuf :   Târihu'l - Felsefe el - Hadîse, Kahire - 1949 MAHLÜF,   Hasaneyn  Muhammed :    Safvetü'I - Beyân li  Meâni'l -

Kur'ân (Tefsir), Kahire - 1956 el-MÂTÜRÎDÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud :

Kitâbu Şerhi'l - Fıkhı'l - Ekber, Haydarâbâd, 1321 H. MATTA ve Difer İnciller : Ahd-i Cedid, istanbul, 1895 İbni MANZÜR, Ebû'l - Fadl Ceİâleddin Muhammed b. Mukrin :   Li-

sânu'I - Arab, Mısır, 1303 H. MİMARZÂDE, Muhammed Emîrullah :   Mir'ât-i Edyân ve Mezâhib.

İstanbul, 1330 H.

MONSMA, John Clover : Allâhu Yetecellâ fi Asrı'l - Hadis, Ingiliz­ceden Arapçaya Çeviren : El - Demirdas Abdulmecid Serhan, Ka­hire -1958

el~MUTTAKÎ, Ali :   Kenzu' 1- Ummâl (Hadis), Haydarâbâd, 1312 H. en-NECCÂR, Et-Tayyib Hasan :   Teysîru'l - Vusul ilâ tlnıi'l -

Kahire -1951

en-NEVEVl, Ebû Zekeriyya Yahya : Şerhli Sahih-î Müslim, Kahi­re

NOFEL, Abdurrezzâk :  Allâhu ve'l - İlmu'l - Hadîs, Kahire - 1957

NURBÂKÎ, Haluk :   Tek Nur, İstanbul, 1958.

RAHMETULLAH, Hindî : Izhâru'l - Hak (Tercüme), İstanbul (Ta­rihsiz)

er-RÂGIB, el - Isfahânî Ebû'l - Kasım Hüseyin b. Muhammed b. el -Fadl :   El - Müfredat fi Garibi'l - Kur'atı, Kahire, 1328 H.

el-RÂZÎ, Muhammed Fahreddin : El - Erbain fi Usuli'd - Dîn, Hay-darâbad, 1353 H.

el-RÂZİ, Muhammed Fahreddin : Mefâtîhu'I - Gayb (Tefsir-i Ke­bîr), İstanbul, 1307 H.

RIZA,   Muhammed   Reşîd :    Tefsiru'l -        ^

 i'l - Hakim,   Kahire -

1945

RIZA, Muhammed Reşîd :   El - Vahyu'l - Muhammedi, Kahire -1956

SABRI, Mustafa : Mevkıfu'I - Beşer tahte Sultânı*! Kader, Kahire -1352 H.

SAMİ, Şemseddin :   Kâmûs Türfeî, İstanbul - 1316 H.

es-SUYÜTÎ, Abdurrahman Celâleddin : El - Câmra's - Sağır fi Aha-disi'l - Besir en - Nezir, Kahire, 1321 H.

es-StlYÜTÎ, Abdurrahman Celâleddin : El - ttkân fi Ulumil - Kur'-ân, Kahire -  1951

es-SUYÛTÎ, Abdurrahman Celâleddin : Fethu'l - Kebîr, Kahire -1351 H.

ŞEHRİSTÂNÎ, Ebû'l - Feth Muhammed b. Abdulkerim : El - Milei ve'n - Nihal, Kahire - 1949

ŞEREF, Salih MUSA :   Müzekkirât fi't - Tevhîd, Kahire - 1952

SCHMMEL, Annemarie :   Dinler Tarihîne Giriş, Ankara -1955

ŞELTUT, Mahmud :   El - tslâmu Akîdetün ve Şerîa, Kahire -1960

et-TABBÂRA : Afif Abdülfettah, «Ruhu'd - Dîni'l - tslâmî, Kahire -1964» (Terceme : Mustafa Öz, İst. 1977 «timin Işığında İslâ­miyet» )

TAFTÂZÂNİ, Sâdeddin Mes'ûd b. Ömer : Şerhu'l - Makâsıd.., İs­tanbul, 1277 H.

TAFTÂZÂNÎ, Sâdeddin Mes'ûd b. Ömer : Şerhu'l - Akâidi'n - Ne-sefıyye, Kahire-1939

et-TÜSÎ,  Alâeddin Ali :    Kitâbu'st - Zahire, Haydarâbâd   (Tarihsiz)

ZEMAHŞERÎ, Mahmud b. Ömer : El - Keşsâfu an Hakâıkı't - Ten-zil...   (Tefsir-i Zemahşerî), Kahire-1948

es-ŞEYH, Muhammed Yusuf : Müzekkirât fi't - Tevhîd, Kahire -1952                   '

 [1] )   Hz. Musa  (A.S.) ya indirilen Tevrat, Hz. Dâvud  (A.S.) indirilen Zebur. Hz. tsa (A.S.) a indirilen İncil gibi..

[2] Hz.   Muhammed   (S.A.V.) e   indirilen  en  son  ve   en mükemmel ilâhî   kitapKur'ân-i Kerim gibi..

[3] İbrahim :    32-33;  Nahl :  12.  14; Hacc :  37,65.

[4] Isrâ : 53;  Yasin : 60;  Fâtır : 6.

[5] Bakara ;   35-37. Bu hâdisenin vuku bulmasmdaki ilâhî hikmet, insanları ikaz. irşad ve onlara ilâhî bir derstir

[6] Bakara : 37,£em,  Rabbinden  kelimeler  öğrenip   aldı.   (Rabbine  yalvarıp mağfiret diledi.) O da tevbesini kalıul etti. Çünkü tevbeyi en çok kabul eöcti,

en çok acıyan O'dur.»

[7] Bakara : 38

[8] Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 419-420.

[9] Fâtır :  24.Ayrıca.   İsrâ   sûresinin  15 inci   âyetini?  bakınız

[10] Yûnus 47.

[11] Bakara : 213

[12] Bakara :  4, 117, 285, Nisa : 136

[13] Bakara :75,113; Nisa :   45; Mâide : 13, 41; Araf : 162

[14] Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 420-423.

[15] Bakara: 53, 87; İsrâ : : 2; Kasas : 43; A'Iâ : 18

[16] Âl-i  İmrân : 48,  50, 65. 93;  Mâide : 46,66.

[17] Nisa : 163; İsrâ :55

[18] Mâide : 46.

[19] En'âm : 19; Tevbe 111;  Yûsuf :  3;  Sûra : 7 ve daha birçok âyetler.

[20] Bakara :  4, 177.285;  Nisa :136

[21] Beyyine :3

[22] Ra'd :  43.

[23] Bakara : 185;  Âli İmran : 119.

[24] Bakara :  1.78,  183;  Enfâl : 68

[25] Abese : 13; Beyyine :  2.

[26] Şuarâ : 195;  Kamer : 43

[27] Rahmetullah el-Hindî : Izharu'1-Hak. C.   I.

[28] Kıyamet : 17-18. «Onu  Yani    Knr'âş'ı kalbinde)    toplamak   ve   ona    (âililc) okutmak şüphesiz  bize âiddir. O halde (Biz)  onu okuduğumuz zaman   (sem muin kıraatma uy.»

[29] Prof.  Muhammed   Abdullah   Dıraz:    En-Nebe-uI-Azîm   s.   5-6.   Kahire.   1957

[30] Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 423-426.

[31] Lisanu'I-Arab : C.XX, s.257;   Kâmusu'İ-Muhit Tercümesi : C.III, s. 945: Müfredât-ı Rağıb, s. 36.

[32] Bak; Bal  arısına:  Nahl :    68.69   -   Yer   ve   Gök için: Fussiiet :11.12: Melekler için :   Enfal : 12; Necm : 10;  Şeytan  için : En'âm : 112, 121

[33] Âyet : 51.

[34] Bu konuda daha geniş bilgi, ikinci ciltte verilecektir,

[35] M. Reşid Rıza:    El-Vahy-ut-Muhammedî.  s.39-40,  Kahire 1955

[36] Bakara : 34: ÂUi İmrân : 33. 4.

[37] Mâide : 3.

[38] Âl-i İmrân :85

[39] Hicr : 9. Meali :Muhakkak ki Kur'ân1!   Biz  indirdik da mutlak surette Bizu.bkoruyucuları

[40] Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 429-426.

[41] Annemarie Schimmel :Dinler Tarihine Giriş.  Ankara,1955, s.101.

[42] Ayni eser, s. 100.

[43] Tafsilât  için   bak :     Rahmetullah  (Hintli)   İzbârHıl-Hak Birinci ve  ikinci bablar.  Mimârzade   M.Emrullah: Mir"âM  Edyân  ve Mezâhib. s.30-124.

[44] Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 430-432.

[45] Annemarie Schİmmel : Dinler  Tarihine Giriş : s.UT.

[46] Muhammed Ebu Zehre: Muhâdarât fin-Nasrâniyye, s. 38-54, Kahirs 1949: Rahmetullah (Hintli) İzhâm'1-Hak, s. 84-330; Abdulehad Dâvud : İncil ve Salib 1, 3 ve 5 inci bablar, İstanbul 1913. Muhammed. Abduh : El - İsiâmu ven Nasrâniyye. Kahire, 1954

[47] Bakara :   75, 113;  Nisa :    48;  Mâide :    13, 41; Ârâf :    162

[48] Bu konuda daha  fazla  bilgi  edinmek istiyenler;   Dinler  Tarihinden, Hıristi­yanlık ve Ahd-i Cedid'den bahseden   {bilhassa   <Bibliycğrafya-da   kaydedilen) kitaplara müracaat etmelidirler.

Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 432-438.

[49] Hazret-i Muhammed (s.a.v.) "ir. en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'in de, en büyük mu'cizesi olduğu hususları, kitabımızın ikinci cildinde,, <Hz, Mu-hammed'in  Peygamberliği ve   Mu'cizeleri.   bahsinde   etraflıca izah ve   isbat Sunacaktır. Bu bölümde ise, îmân esaslarından olan ilâhî kitaplar, bu ara­rla, Vahiy ve Kur"an-ı Kerim hakkında kısa ve genel bileüer verilmekle yeinilmisür

[50] Kur'ân ı Kerimin   nasıl  yazıldığını, nasıl toplanıp bir   kitap   haline   getirildi­ğini, Dini   Hükümler   ve Kaynaklarından   bahseden   birinci   kısmın   birinci bölümünde beyan ettik

[51] Hicr : 9.

[52] İsrâ :   88 (Bu âyette bütün insanlık ve cin âlemine meydan okunmuştur)

[53] Hûd : 13

[54] Bakara : 23;  Yûnus : 38

[55] Enbiyâ : 5.

[56] Yasin :  38

[57] gûrâ : 29.

[58] Fetih:  1, Nasr :    1.

[59] Masr : 2

[60] Rum :  1-4.

[61] Hicr : 9

[62] Bu konu, kitabımızın ikinci cildinde daha etraflı olarak incelenecektir. Daha fazla bilgi için bakınız :   M. Reşit Rıza :   El-Vahyu'1-Muhammedî,  Ka­hire 1956; Muhammed Abduh :   El-îslâm ven-Nasrâniyye. Kahire 1954; M. Ab­dullah Dıraz :    En-Nebe'ul-Azim,  Kahire  1957.

Ömer Nasuhi Bilmen :   Tefsir Tarihi, Ankara  1955

[63] Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid Ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 438-443.